JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Museonäyttelyihin pääsee tutustumaan Varsinais-Suomessa niin, että turvavälit säilytetään.

Museonäyttelyihin pääsee tutustumaan Varsinais-Suomessa niin, että turvavälit säilytetään.

Arkisto / Saara Huovinen

Uutiset
4.5.2021 14.15

Pieniä kevennyksiä rajoituksiin kirjastoissa ja museoissa – yliop­pi­las­juh­lista päätös ensi viikolla

Kir­jas­to­jen ja mu­se­oi­den toi­min­taa ava­taan Var­si­nais-Suo­mes­sa hal­li­tus­ti. Yk­si­tyis­juh­lis­sa ta­pah­tu­nei­den tar­tun­to­jen mää­rä on kas­va­nut huo­li­mat­ta kuu­den hen­ki­lön suo­si­tel­lus­ta mak­si­mi­mää­räs­tä. Vii­me vii­kol­la 11 tar­tun­taa Var­si­nais-Suo­mes­sa on tul­lut yk­si­tyis­juh­lis­ta. Lu­ke­ma on ai­kai­sem­pi­na viik­koi­na ol­lut yk­si tai kak­si tar­tun­taa.

Ko­ro­na­ti­lan­ne Var­si­nais-Suo­mes­sa jat­kaa rau­hal­lis­ta pa­ra­ne­mis­taan. Tuo­rein 14 vuo­ro­kau­den il­maan­tu­vuus 100 000 asu­kas­ta koh­ti on Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 77,5. Viik­ko sit­ten il­maan­tu­vuus oli 101,9.

Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus on nyt 2,7 pro­sent­tia, kun se vii­me vii­kol­la oli 3,5 pro­sent­tia.

– Olem­me nyt jou­lu­kuun alun ta­sos­sa eli ta­sol­la en­nen iso­ja aal­to­ja. Ra­joi­tuk­sien voi­ma­kas pur­ka­mi­nen on vie­lä en­ne­nai­kais­ta, ai­na­kin va­pun jäl­kei­nen ti­lan­ne pi­täi­si kat­soa en­si vii­kol­la tar­kem­min, Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va yli­lää­kä­ri Esa Rin­ta­la sa­noo.

Var­si­nais-Suo­men ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä teki pie­niä ke­ven­nyk­siä ra­joi­tuk­siin kir­jas­tois­sa ja mu­se­ois­sa. Kir­jas­to­jen, kult­tuu­ri­ta­lo­jen ja mu­se­oi­den toi­min­ta tu­lee jär­jes­tää niin, et­tä tur­va­vä­lit voi­daan säi­lyt­tää.

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa on nou­da­tet­ta­va Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton aset­ta­maa kuu­den hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ta.

Ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä ot­taa en­si vii­kol­la kan­taa sii­hen, mi­ten yli­op­pi­las­juh­lia ja kou­lu­jen päät­ty­mis­tä voi­daan ke­sä­kuus­sa juh­lis­taa.

Ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien mah­dol­li­suus so­si­aa­li­siin kon­tak­tei­hin pa­ra­nee. Ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den ol­les­sa ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van yk­si­köis­sä yli 90 pro­sent­tia, voi­daan vie­rai­lu­käy­tän­tö­jä näis­sä hel­pot­taa. Pai­kal­li­sen epi­de­mi­a­ti­lan­teen ja ro­ko­te­kat­ta­vuu­den sal­lies­sa voi­daan myös ter­veys­kes­kus­ten vuo­de­o­sas­toil­la vie­rai­lu­käy­tän­tö­jä ke­ven­tää.