JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mika Kyynäräinen pystytti metsästyksestä varoittavat merkit Kustavintien varteen ennen lauantain jahtia.

Mika Kyynäräinen pystytti metsästyksestä varoittavat merkit Kustavintien varteen ennen lauantain jahtia.

Sari Honkasalo

Uutiset
Taivassalo
19.11.2020 6.35

Peuroja metsästetään pahimmilta kolarialueilta

Sari Hon­ka­sa­lo

Kus­ta­vin­ties­tä pe­rä­ti 18 ki­lo­met­riä kul­kee Tai­vas­sa­lon Met­säs­tys­seu­ran alu­eel­la. Kun seu­ra miet­tii, mi­hin sen var­rel­la peu­ran­met­säs­tys­tä koh­den­taa, pai­koik­si va­li­taan eri­tyi­ses­ti ko­la­ri­herk­kiä alu­ei­ta. Met­säs­tä­mi­nen vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyn tien tun­tu­mas­sa on kui­ten­kin han­ka­laa.

Kun seu­ra met­säs­tää Kus­ta­vin­tien tai Uu­den­kau­pun­gin­tien var­res­sa, tien reu­naan pys­ty­te­tään ai­na kum­paan­kin suun­taan met­säs­tyk­ses­tä va­roit­ta­vat lii­ken­ne­mer­kit.

Ne näh­des­sään on au­toi­li­jan syy­tä hil­jen­tää vauh­tia:

– Py­rim­me ai­na saa­maan eläi­met kul­ke­maan pois­päin ties­tä, mut­ta kyl­lä siel­tä voi tul­la tiel­le eteen tosi no­pe­as­ti hir­vie­läin tai koi­ra, muis­tut­taa Mika Kyy­nä­räi­nen Tai­vas­sa­lon Met­säs­tys­seu­ras­ta.

Käy­tän­nös­sä Kyy­nä­räi­nen esi­mer­kik­si läh­tee en­sin koi­ran kans­sa tien lä­hel­tä liik­keel­le niin, et­tä koi­ra on na­rus­sa kiin­ni, ja ir­ti hän pääs­tää sen vas­ta, kun se sel­väs­ti pyr­kii ties­tä pois­päin.

Met­säs­tys­seu­ra on nyt kes­kus­tel­lut yh­teis­työs­tä po­lii­sin ja va­kuu­tu­syh­ti­ön kans­sa, ja po­lii­si on tu­los­sa rau­hoit­ta­maan Kus­ta­vin­tien lii­ken­net­tä met­säs­tyk­sen ajak­si sel­lai­sil­le alu­eil­le, jois­sa on han­ka­la met­säs­tää, jot­ta met­säs­tä­mi­nen oli­si tur­val­lis­ta niin met­säs­tä­jil­le kuin au­toi­li­joil­le.

Päi­vä va­li­koi­tuu po­lii­sin re­surs­sien mu­kaan.

– Yri­täm­me saa­da peu­ro­ja pois alu­eil­ta, jois­sa ta­pah­tuu pal­jon hir­vie­läin­ko­la­rei­ta, Kyy­nä­räi­nen to­te­aa.

Ko­la­rit ta­pah­tu­vat useim­mi­ten ylei­sil­lä yli­me­no­pai­koil­la.

– Kus­ta­vin­tiel­lä Tai­vas­sa­lon kun­nan alu­eel­la nii­tä on 5–6. Niis­sä iso met­sä­a­lue ra­joit­tuu suo­raan Kus­ta­vin­tie­hen, ja sii­nä on tosi han­ka­la met­säs­tää lii­ken­teen ta­kia. Ko­ro­na on var­maan teh­nyt sen, et­tä ih­mi­set ovat enem­män mö­keil­lä, ja täs­sä on ol­lut koko syk­syn ajan jopa poik­keuk­sel­li­sen kova lii­ken­ne.

Val­ko­hän­tä­peu­ra on Ete­lä-Suo­men tär­kein riis­ta­e­läin, mut­ta se ai­heut­taa myös pal­jon yh­teis­kun­nal­lis­ta va­hin­koa lii­ken­ne­on­net­to­muuk­si­na sekä tu­hoi­na vil­je­lyk­sil­le ja met­sä­ta­lou­del­le.

Tai­vas­sa­lon Met­säs­tys­seu­ra on alu­een peu­ra­kan­taa saa­nut jo jon­kin ver­ran alas­päin. Täl­le kau­del­le kaa­to­lu­pia on 192, jois­ta vii­me lau­an­tai­hin men­nes­sä oli käy­tet­ty 95.

Lu­pa­mää­rä on jah­ti­pääl­lik­kö Sami Var­jo­sen mu­kaan ol­lut sa­mal­la ta­sol­la vii­mei­set kol­me vuot­ta.

– Tänä vuon­na on tä­hän men­nes­sä Tai­vas­sa­lon alu­eel­la ta­pah­tu­nut 41 peu­ra­ko­la­ria ja 23 kau­ris­ko­la­ria, pää­a­si­as­sa Kus­ta­vin­tiel­lä, Var­jo­nen ker­too.

Met­sän­reu­naan asen­net­tiin tien var­rel­le lop­pu­ke­säs­tä kel­tais­ta riis­ta­nau­haa pa­him­mil­le pai­koil­le. Ko­ke­mus on osoit­ta­nut, et­tä hir­vet ei­vät nau­hois­ta vä­li­tä vaan ylit­tä­vät tien mis­tä ha­lu­a­vat, ja peu­rat puo­les­taan ovat vain vä­hän muut­ta­neet kul­ku­reit­te­jään.

– Nau­han tar­koi­tus on­kin enem­män se, et­tä ne va­roit­ta­vat au­toi­li­joi­ta, et­tä tämä on sel­lai­nen paik­ka, jos­sa hir­vie­läi­miä liik­kuu, Kyy­nä­räi­nen to­te­aa.

Val­ko­hän­tä­peu­raa met­säs­te­tään 15.2. saak­ka. Koi­ran kans­sa voi met­säs­tää tam­mi­kuun lop­puun.

– Joku po­ruk­ka meil­tä on joka vii­kon­lop­pu ol­lut liik­keel­lä käy­tän­nös­sä sii­tä as­ti, kun koi­ral­la on saa­nut met­säs­tää eli 26.9. läh­tien. Ja sit­ten il­lan hä­mär­ty­es­sä käy­dään vie­lä ky­tik­sel­lä. It­se olen tänä syk­sy­nä am­pu­nut hii­pi­mäl­lä ja ky­tis­tä­mäl­lä kol­me peu­raa ja kol­me kau­ris­ta pai­kois­ta, jois­ta on nä­ky­nyt Kus­ta­vin­tiel­le, Mika Kyy­nä­räi­nen ker­too.