JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
17.11.2020 9.40

Ostoksille keskellä yötä

Tei­ja Uit­to

Tum­mal­la tai­vaal­la möl­löt­tää kuun puo­li­kas. Uu­den­kau­pun­gin ka­duil­la on hil­jais­ta. Pa­rin ki­lo­met­rin mat­kal­la vas­taan tu­lee vain yk­si mie­so­let­tu kä­vel­len sekä pari hen­ki­lö­au­toa.

Ar­kiy­ö­nä ei­vät ra­vin­to­lat­kaan ole au­ki, ei­vät­kä eten­kään nyt ko­ro­na-ai­ka­na, mut­ta os­tok­sil­le voi läh­teä kes­kel­lä yö­tä. Uu­den­kau­pun­gin ja My­nä­mä­en S-mar­ke­tit ovat ol­leet ko­ro­na­ke­vääs­tä al­ka­en avoin­na 24/7.

Kel­lo on 02.20 tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yö­nä. Laa­jal­la py­sä­köin­ti­a­lu­eel­la on vain kak­si au­toa: toi­mit­ta­jan ja toi­sen asi­ak­kaan. Ra­ken­nuk­sen pää­dys­sä on kak­si au­toa. Voi­si vei­ka­ta, et­tä mar­ke­tin työn­te­ki­jät jät­tä­vät au­ton­sa sin­ne si­vum­mal­le.

Myy­mä­lään si­säl­lä ei ero­ta päi­vää yös­tä. Myy­jä pyyh­kii kas­sal­la tis­kiä. Va­lot ovat kirk­kaat ja mar­ke­tin ää­ni­nau­ha tois­taa sa­maa mai­nos­ta kuin päi­vä­sai­kaan. Li­ha­tis­kil­lä ja hyl­ly­jen vä­lis­sä ei vain näy ke­tään, mut­ta yks kaks vas­taan tu­lee nuo­reh­ko mies lip­pa­lak­ki pääs­sä.

Mie­hen os­tos­kär­ryyn on ker­ty­nyt sen ver­ran ta­va­raa, et­tä tus­kin­pa sii­nä sink­ku­mies on os­ta­mas­sa vain eväi­tä. Kär­ryn si­säl­lös­tä voi pää­tel­lä, et­tä os­tok­set han­ki­taan per­heel­le.

Mikä saa läh­te­mään kaup­paan kes­kel­lä yö­tä?

– Olen au­to­teh­taal­la töis­sä. Kun te­kee vuo­ro­työ­tä, niin ihan hy­vin voi käy­dä kau­pas­sa yöl­lä. Tääl­lä on rau­hal­lis­ta, mies hy­myi­lee. Hän ei ha­lua leh­teen ni­me­ään ei­kä ku­vaan­sa, ei­kä yöl­lä tun­nu so­pi­val­ta ky­sel­lä lii­ko­ja. Yö­ai­ka tun­tuu päi­vää in­tii­mim­mäl­tä.

Mies ker­too, et­tä huo­men­na hä­nel­lä on va­paa­päi­vä. Kun os­tok­set on teh­ty, hän me­nee muu­ta­mak­si tun­nik­si nuk­ku­maan. Kun per­he he­rää, jää­kaap­pi on jo täy­tet­ty.

Une­li­as toi­mit­ta­ja yrit­tää muis­tel­la, mitä ko­tiin pi­täi­si os­taa. Kes­kel­lä yö­tä os­tos­ten te­ke­mi­nen ei vain tun­nu luon­te­val­ta. Yleen­sä kau­pas­sa syö sil­mil­lään, nyt ei tee mi­tään mie­li –  pait­si suk­laa­ta. Vä­sy­nee­nä mais­tui­si ma­kea.

Os­tos­ko­riin ker­tyy si­pu­lia, töi­hin lou­naak­si sa­laat­ti ja pari säm­py­lää. Lou­naa­seen on to­sin vie­lä kym­men­kun­ta tun­tia ai­kaa.

Sil­mät ha­van­noi­vat tis­keis­tä pu­nai­sia hin­ta­lap­pu­ja poik­keuk­sel­li­sen pal­jon. Tä­hän ai­kaan yös­tä ruo­kaa sai­si edul­li­sem­min.

Kas­sal­la pir­teä nuo­ri nais­myy­jä ker­too, et­tä kau­pas­sa on juu­ri nyt hil­jai­sin­ta.

– Asi­ak­kai­ta käy vä­hi­ten yh­den ja nel­jän vä­lil­lä. Vuo­ro­kau­des­ta vain pari tun­tia on hil­jai­sem­paa.

Yö­os­tok­sil­la on yk­si sel­ke­äs­ti hyvä puo­li: ei tar­vit­se miet­tiä tur­va­vä­le­jä, ei­kä vält­tä­mät­tä käyt­tää mas­ki­a­kaan, kun ei oi­kein ke­tään koh­taa.

Myy­jä­kin on kas­sal­la plek­sin ja vi­sii­rin suo­jas­sa.