JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
17.11.2020 9.40

"Asiakkaat päättävät aukioloajat"

Tei­ja Uit­to

Tu­run Osuus­kau­pal­la (TOK) on täl­lä het­kel­lä kaik­ki­aan yk­si­tois­ta S-mar­ke­tia, jot­ka ovat avoin­na ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. My­nä­mä­en ja Uu­den­kau­pun­gin S-mar­ke­tit siir­tyi­vät ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen au­ki­o­loon ke­vääl­lä ko­ro­na­pan­de­mi­an kiih­ty­es­sä.

Va­kan alu­eel­la mui­den kaup­pa­ket­ju­jen myy­mä­lät sul­je­taan vii­meis­tään puo­lil­ta öin.

– Mei­dän aja­tus­maa­il­ma läh­tee sii­tä, et­tä asi­a­kas lop­pu­vii­mein päät­tää au­ki­o­lo­a­jat. Ha­lu­sim­me vii­me ke­vää­nä tar­jo­ta asi­ak­kail­le va­paam­man ja tur­val­li­sem­man ar­jen. Rat­kai­sus­ta on tul­lut hy­vin myön­teis­tä pa­lau­tet­ta, TOK:n mar­ket­kau­pan toi­mi­a­la­joh­ta­ja Mik­ko Junt­ti­la ker­too.

Uu­den­kau­pun­gin ja My­nä­mä­en S-mar­ket­tien yö­myyn­ti on ol­lut Junt­ti­lan mu­kaan mel­ko sa­mal­la ta­sol­la.

– My­nä­mä­es­sä on vil­kas tie­lii­ken­ne ja se li­sää yö­kaup­paa. Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa teh­taat ryt­mit­tä­vät ih­mis­ten elä­mää. Kun ol­laan töis­sä mo­nen­moi­sis­sa vuo­rois­sa, kau­pas­sa­kin käy­dään eri ai­koi­na.

Junt­ti­lan mu­kaan osa asi­ak­kais­ta on va­lin­nut poik­keuk­sel­li­sen kaup­pa-ajan myös väl­tel­läk­seen ruuh­kia. Voi­si ku­vi­tel­la, et­tä yöl­lä kau­pas­sa käy­vät eri­tyi­ses­ti nuo­ret, mut­ta Junt­ti­la ku­mo­aa veik­kauk­sen:

– Al­ku­yös­tä asi­ak­kaat ovat pää­o­sin nuo­ria. Esi­mer­kik­si lap­si­per­heis­tä toi­nen van­hem­mis­ta voi läh­teä kaup­paan, kun per­heen pie­nim­mät ovat men­neet nuk­ku­maan.

– Se­ni­o­rit taas läh­te­vät liik­keel­le ai­ka var­hain aa­mus­ta.

Se­kin ar­vio, et­tä öi­sin käy­täi­siin os­ta­mas­sa vain herk­ku­ja tai eväi­tä työ­vuo­roon, ei pidä paik­kan­sa.

– Kun yöl­lä voi rau­has­sa teh­dä os­tok­sia, saat­taa os­tok­sia ker­tyä enem­män­kin. Kes­ki­os­tos ei ole päi­vä­a­jas­ta mer­kit­tä­väs­ti poik­ke­a­va.

Yö­au­ki­o­lot tar­jo­a­vat myös kau­pan hen­ki­lös­töl­le rau­hal­li­sem­paa ai­kaa teh­dä nii­tä töi­tä, jot­ka vaa­ti­vat kes­kit­ty­mis­tä. Näis­tä töis­tä Junt­ti­la ni­me­ää muun mu­as­sa hyl­ly­kart­to­jen te­ke­mi­sen.

TOK:ssa ei ole ki­veen ha­kat­tu yh­den­kään myy­mä­län au­ki­o­lo­ai­ko­ja, vaan nii­tä muu­te­taan tar­vit­ta­es­sa.

– Se on tun­nis­tet­tu, et­tä si­jain­ti mää­rit­tää myös au­ki­o­lo­tar­vet­ta.