JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
30.6.2022 12.56

Nuorten mielipiteitä kysytään Mynämäessä

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­es­sä teh­dään nuo­ril­le säh­köi­nen ky­se­ly, jo­hon voi vas­ta­ta kou­lu­päi­vän ai­ka­na. Asia läh­ti eteen­päin, kun My­nä­mä­en kris­til­lis­de­mok­raat­tien val­tuus­to­ryh­mä teki val­tuus­to­a­loit­teen nuor­ten kat­ta­vas­ta ja ai­dos­ta kuu­le­mi­ses­ta.

My­nä­mä­en nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä kä­sit­te­li aloi­tet­ta tou­ko­kuun ko­kouk­ses­saan, ja ko­kee tär­ke­äk­si et­tä nuor­ten mie­li­pie­i­tä huo­mi­oi­daan.

Lu­ku­vuo­den ai­ka­na teh­dään usei­ta­kin ky­se­ly­jä, mut­ta ne ovat laa­jem­pia ja jopa val­ta­kun­nal­li­sia. My­nä­mä­en oman ky­se­lyn on tar­koi­tus koh­dis­tua enem­män pai­kal­li­seen nuo­ri­soon.

Vai­kut­ta­ja­ryh­mä toi­voi saa­van­sa osal­lis­tua ky­se­lyn laa­din­taan sekä myös toi­men­pi­tei­tä kos­ke­vaan pää­tök­sen­te­koon.

Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta to­te­aa aloit­tee­seen an­ta­mas­saan vas­tauk­ses­sa, et­tä nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä ryh­tyy nuo­ril­le jär­jes­tet­tä­vään ky­se­lyyn liit­ty­viin toi­men­pi­tei­siin syys­lu­ku­kau­del­la.

Kun­nan­hal­li­tus mer­kit­si vas­tauk­sen tei­dok­seen maa­nan­tain ko­kouk­ses­saan, ja esit­tää sitä val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si ja aloi­tet­ta lop­puun kä­si­tel­lyk­si.

Näköislehdet

Kysely