JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
17.11.2020 12.41

Nuoria rohkaistaan

lähtemään koronatestiin

Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ri käyn­nis­tää nuo­ril­le suun­na­tun #Tes­tAndC­hill-kam­pan­jan, jol­la muis­tu­te­taan sii­tä, et­tä lie­vis­sä­kin ko­ro­naan viit­taa­vis­sa oi­reis­sa on jää­tä­vä ko­tiin. Li­säk­si kam­pan­ja in­nos­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin.

Ko­ro­na­vi­rus le­vi­ää nyt no­pe­as­ti en­nen kaik­kea nuor­ten kes­kuu­des­sa. Var­si­nais-Suo­mes­sa noin puo­let lo­ka­kuun tar­tun­nois­ta to­det­tiin al­le 30-vuo­ti­ail­la. Suu­rim­man ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­den ja al­tis­tu­nei­den ryh­män muo­dos­ta­vat täl­lä het­kel­lä per­he- ja lä­hi­pii­ri­ta­pauk­set sekä niis­tä seu­ran­neet jat­ko­tar­tun­nat muun mu­as­sa kou­luis­sa ja op­pi­lai­tok­sis­sa. Ko­ro­na­pan­de­mi­a­ryh­mä on ha­vain­nut, et­tä ko­ro­na­tes­tei­hin ei enää ha­keu­du­ta yh­tä her­käs­ti kuin al­ku­syk­syl­lä.

Kam­pan­jan tar­koi­tuk­se­na on he­rä­tel­lä nuo­ria näi­nä poik­keuk­sel­li­si­na ai­koi­na. Kam­pan­jan vies­ti on, et­tä pie­nis­sä­kin fluns­sa­oi­reis­sa on erit­täin tär­ke­ä­tä py­syä ko­to­na ja ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin.

– Olem­me ha­vain­neet ko­ro­na­vä­sy­mys­tä. Kam­pan­jal­la ha­lu­am­me haas­taa nuo­ret ja nuo­ret ai­kui­set tsemp­paa­maan nyt, jot­ta en­si vuon­na hiih­to­lo­mat, vap­pu, fes­ta­rit, tur­nauk­set, lak­ki­ai­set, fuk­si­ai­set ja kaik­ki muut yh­tei­set ko­koon­tu­mi­set voi­tai­siin taas jär­jes­tää ta­val­li­seen ta­paan. Ha­lu­am­me he­rä­tel­lä nuo­ria sen kaut­ta, et­tä ai­van jo­kai­sen mei­dän va­lin­nat ar­jes­sa ovat mer­ki­tyk­sel­li­siä ko­ro­na­pan­de­mi­an le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä, sai­raan­hoi­to­pii­rin vies­tin­tä­joh­ta­ja Ma­ria Roos ker­too.

Kam­pan­ja näh­dään Var­si­nais-Suo­mes­sa so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa, kul­ku­neu­vois­sa sekä kun­tien kaut­ta eri nuor­ten va­paa-ajan viet­to­pai­kois­sa ku­ten ur­hei­lu­seu­ro­jen, jär­jes­tö­jen, par­ti­on, kuo­ron, kir­jas­to­jen ja nuo­ri­so­ta­lo­jen ti­lois­sa.

Tes­tAndC­hill-kam­pan­ja on ra­ken­net­tu Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ja al­ku­vai­hees­ta saak­ka mu­ka­na ovat ol­leet Salo ja Tur­ku.

Tyks on mu­ka­na li­säk­si mo­nen toi­mi­jan yh­tei­ses­sä nuo­ril­le suun­na­tus­sa mas­ki­kam­pan­jas­sa. Kam­pan­jan vies­ti on, et­tä nuo­ruut­ta ei voi elää etä­nä, jo­ten mas­kien käyt­tö on tär­ke­ää. Kam­pan­ja­tun­nis­te on #mas­ki­gäng. Kam­pan­ja lan­see­ra­taan Tik­Tok-vai­kut­ta­jien avul­la ja so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa.