JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Nousiainen
17.2.2021 15.50

Nousiainen valmistelee valitus­ku­lu­sel­vi­tystä

Vesa Pent­ti­lä

Nou­si­ai­sis­sa val­mis­tel­laan kun­nan­hal­li­tuk­sen seu­raa­vaan ko­kouk­seen vas­taus val­tuus­to­a­loit­tee­seen, jos­sa tie­dus­tel­tiin, kuin­ka pal­jon kun­nal­le on ker­ty­nyt ku­lu­ja val­tuus­to­kau­den ai­ka­na teh­dyis­tä va­li­tuk­sis­ta. Asia otet­tiin maa­nan­tai­na yli­mää­räi­se­nä py­kä­lä­nä hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­tal­le ää­nin 6–3.

Sa­moin nu­me­roin hal­li­tus päät­ti asi­an val­mis­te­lus­ta seu­raa­vaan ko­kouk­seen. Tätä ai­ka­tau­lua kan­nat­ti­vat si­nis­ten Satu Ant­ti­la, kes­kus­tan Vir­pi Jä­räi­nen, Pasi Ta­sa­nen ja Ol­li Sil­lan­pää sekä Lok­ki-ryh­män Ma­ria Ol­li ja Kat­ri Lak­ka­pää.

Tois­ta miel­tä oli­vat Pet­te­ri Paa­na­nen (kok.), Juk­ka Jär­ven­pää (vas.) ja Jaa­na San­ka­la (sd.).

– Kun­nan­hal­li­tuk­sen ei tule alen­tua po­liit­ti­seen po­pu­lis­miin. Asia voi­daan kä­si­tel­lä nor­maa­lin vi­ran­hal­ti­ja­val­mis­te­lun ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti kii­reh­ti­mät­tä, puo­lu­eet­to­mas­ti ja huo­lel­la, ku­ten tä­hän­kin saak­ka on toi­mit­tu, myös en­nen tu­le­via kun­ta­vaa­le­ja, Paa­na­nen pe­rus­te­li.