JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen esitteli viimeistä kertaa Naantalin kaupunginhallituksen talousarvioesityksen.

Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen esitteli viimeistä kertaa Naantalin kaupunginhallituksen talousarvioesityksen.

arkisto / Susanne Hiltunen

Uutiset
Naantali
17.11.2020 10.15

Nesteen tilanne ei säikäyttänyt Naantalia

Tei­ja Uit­to

Naan­ta­lin kes­kus­ta on myl­ler­ryk­ses­sä. Tuu­len­suun­ka­dul­la ja Kä­si­työ­läis­ka­dul­la ra­ken­ne­taan par­hail­laan uu­sia ka­tu­ra­ken­tei­ta ja kau­ko­läm­pöä. Tuu­len­suun­ka­dun var­teen ale­taan ra­ken­taa uu­sia ker­ros­ta­lo­ja en­si vuo­den al­ku­puo­lel­la ja uu­si Ase­ma­pääl­li­kön puis­to ra­ken­ne­taan vuo­si­na 2021– 2022.

Myös Van­han kau­pun­gin ran­nas­sa ta­pah­tuu. Tuu­len­suo­jan ja Kai­vo­ka­dun vä­li­nen ka­tu­au­kio sa­nee­ra­taan ja ran­taan ra­ken­ne­taan ku­vi­o­va­lo­pol­ku.

Na­vi­ren te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la esi­ra­ken­ne­taan te­ol­li­suu­sa­lu­et­ta. Haa­vuo­ren­tien ase­ma­kaa­va-alu­eel­le ai­o­taan ra­ken­taa uu­si pien­ta­lo­a­lue ke­säs­tä 2021 al­ka­en. Luon­non­maan per­he­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy elo­kuus­sa 2021 ja myös asun­to­mes­su­a­lue Lou­na­tuu­len uu­si Ma­ta­lah­den ran­ta­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen al­kaa en­si vuon­na. Vel­ku­aan on val­mis­tu­mas­sa uu­si kou­lu­ra­ken­nus ja Ka­le­van­nie­men kou­lun pe­rus­kor­jaus­ta ja laa­jen­nus­ta teh­dään seu­raa­vat vuo­det. Li­säk­si Mai­ja­mä­en kou­lul­la on pe­rus­kor­jaus­ta ja Ry­mät­ty­lään val­mis­tuu uu­si pa­lo­a­se­ma.

Naan­ta­lin in­ves­toin­ti­lis­ta on niin pit­kä, et­tä sitä lu­kies­sa lä­hes hen­gäs­tyy. Kau­pun­gin ta­lous­joh­ta­ja Heli Läh­teen­mä­ki to­te­aa, et­tä in­ves­toin­ti­mää­rä nou­see en­si vuon­na yli 17 mil­joo­naan eu­roon.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jou­ni Mu­ta­nen ko­ros­taa, et­tä vaik­ka kau­pun­ki uu­dis­tuu, ra­ken­taa ja re­mon­toi, pal­ve­lu­ta­soon ei sil­ti suun­ni­tel­la leik­kauk­sia. Kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­sen­sä ja ta­lous­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2021– 2024 vii­me vii­kol­la. Val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn pa­ket­ti tuo­tiin maa­nan­tai-il­ta­na.

– In­ves­toin­ti­ta­so on kor­kea, lä­hes 60 mil­joo­naa eu­roa nel­jän vuo­den ai­ka­na, Mu­ta­nen to­te­aa.

– Myös lai­na­mää­rä nou­see.

In­ves­toin­tien li­säk­si Mu­ta­nen ha­lu­aa esi­tel­lä, mi­ten kau­pun­ki sat­saa myös pal­ve­lu­ta­soon. En­si vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa va­ra­taan ra­haa yh­den hoi­ta­jan palk­kaa­mi­seen Kum­me­lin ryh­mä­ko­tiin, ge­ron­to­lo­gi­sen so­si­aa­li­työn vir­kaan sekä kol­men hoi­ta­jan li­säyk­seen ikäih­mis­ten si­jais­poo­liin. Ter­veys­kes­kuk­seen on tu­los­sa yk­si lää­kä­ri li­sää ja ai­kuis­so­si­aa­li­työ­hön so­si­aa­li­oh­jaa­ja.

– Li­säk­si ha­lu­an nos­taa ko­kei­lu­luon­tei­sen hank­keen, jos­sa elin­kei­no­toi­mes­sa ote­taan käyt­töön pal­ve­lu­se­te­li pie­ny­ri­tys­ten uu­dis­ta­mi­sen tu­ek­si.

– Li­säk­si Vel­ku­an kou­lun toi­min­ta käyn­nis­tyy syk­syl­lä 2021, Mu­ta­nen lis­taa en­si vuo­den pa­ran­nuk­sia.

Mii­nus­puo­lel­la ovat ta­lou­den nä­ky­mät, joi­ta hei­ken­tä­vät Nes­teen ja­los­ta­mon ti­lan­ne sekä ko­ro­na­pan­de­mi­an vai­ku­tuk­set yri­tys­kent­tään.

– Nyt ole­tuk­se­na on, et­tä Nes­teen ja­los­tus­toi­min­nan lop­pu­mi­nen ajoit­tuu vuo­del­le 2021. Hen­ki­lös­tön kun­nal­lis­ve­rot ja­kaan­tu­vat eri kun­tiin, jo­ten nii­den pois­tu­mi­sel­la ei ole Naan­ta­lil­le ko­vin isoa vai­ku­tus­ta. Yh­tei­sö­ve­ro­puo­lel­la pu­hu­taan kui­ten­kin mil­joo­nis­ta, Läh­teen­mä­ki sa­noo.

Hän ar­vi­oi, et­tä Nes­teen vai­ku­tuk­set nä­ky­vät Naan­ta­lin kau­pun­gin ta­lou­des­sa vas­ta pa­rin vuo­den ku­lut­tua. Naan­ta­lin kau­pun­ki on ar­vi­oi­nut, et­tä tu­lo­ve­ro­ker­ty­mä pie­ne­nee nel­jän vuo­den si­säl­lä yh­teen­sä noin 13 mil­joo­naa eu­roa. Läh­teen­mä­en mu­kaan suu­rin osa sii­tä joh­tuu kui­ten­kin ko­ro­nas­ta.

– On to­del­la suu­ri ar­voi­tus, mi­ten ko­ro­na vai­kut­taa yri­tys­kent­tään. Yh­tei­sö­ve­ron ar­vi­oi­mi­nen tu­le­vil­le vuo­sil­le on ko­ro­nan vuok­si koh­tuul­li­sen haas­ta­vaa.

Myön­teis­tä läh­tö­ti­lan­tees­sa on, et­tä Naan­ta­lin ta­lous on ol­lut hy­vin va­kaal­la poh­jal­la. Vuo­den 2020 ti­lin­pää­tös­kin to­den­nä­köi­ses­ti on rei­lus­ti po­si­tii­vi­nen.

Fak­ta

Tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti: 19,0

Lai­naa/asu­kas (kun­ta): 1 328 eu­roa / asu­kas

Lai­naa/asu­kas (kun­ta­kon­ser­ni): 3 389 eu­roa/asu­kas

Net­toin­ves­toin­nit (kun­ta): 17,3 mil­joo­naa eu­roa

Ti­li­kau­den ali-/yli­jää­mä (kun­ta): 400 000 eu­roa

Vuo­si­ka­te: 8,8 mil­joo­naa eu­roa