JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
14.9.2021 12.35

Naantali kiirehtii radan sähköistämistä, kehätietä ja rengastien pyöräteitä

Sari Hon­ka­sa­lo

Naan­ta­lin kau­pun­ki esit­tää Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­ti­oh­jel­maan vuo­sil­le 2022–2029 li­sät­tä­väk­si Naan­ta­lin sa­ta­ma­rai­teen säh­köis­tä­mi­sen ja liit­tä­mi­sen osak­si val­ti­on ra­ta­verk­koa, E18 Tu­run ke­hä­tien vä­lil­lä Naan­ta­li-Rai­sio sekä Saa­ris­ton ren­gas­tiel­lä pyö­rä­tien puut­tu­vat osat.

Kau­pun­gin­hal­li­tus an­toi Väy­lä­vi­ras­tol­le lau­sun­ton­sa Lii­ken­ne 12-suun­ni­tel­mas­ta maa­nan­tain ko­kouk­ses­saan.

Tu­run ke­hä­tien nos­ta­mis­ta in­ves­toin­ti­ko­riin 1B pe­rus­tel­laan sil­lä, jot­ta ke­hä­tien TEN-T-vaa­ti­muk­set to­teu­tu­vat en­nen vuot­ta 2030 ja var­mis­ta­vat su­ju­van sa­ta­ma­lii­ken­teen, elin­kei­no­e­lä­män kul­je­tuk­set sekä su­ju­van ja tur­val­li­sen työ­mat­ka­lii­ken­teen Tu­run län­si­puo­lel­la.

Kau­pun­gin lau­sun­nos­sa to­de­taan, et­tä Suo­men maan­tie­ver­kol­la on stra­te­gi­sen ti­lan­ne­ku­van mu­kai­ses­ti 2–3 mil­jar­din eu­ron ke­hit­tä­mis­tar­peet seu­raa­van kym­me­nen vuo­den ai­ka­na, ei­kä in­ves­toin­ti­oh­jel­man ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus pys­ty vas­taa­maan näi­hin tar­pei­siin. Lin­jat­tu ra­hoi­tus­ta­so ei ole näin ol­len riit­tä­vä ja hy­viä hank­kei­ta uh­kaa jää­dä to­teu­tu­mat­ta.

Kau­pun­ki to­te­aa myös, et­tä maa­kun­tien ja kau­pun­ki­seu­tu­jen lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­mien tu­li­si toi­mia en­si­si­jai­se­na läh­tö­tie­to­na val­ta­kun­nan suun­nit­te­lus­sa ja yh­te­nä in­ves­toin­ti­oh­jel­man toi­men­pi­tei­den pri­o­ri­soin­nin läh­tö­koh­ta­na.

Eri­tyi­ses­ti suur­ten hank­kei­den ai­ka­tau­lu­tuk­seen ja to­teu­tuk­sen ai­ka­tau­lus­sa py­sy­mi­seen tu­lee si­tou­tua hal­li­tus­kau­sia pi­dem­mäk­si ajak­si, jot­tei ra­hoi­tus vii­väs­ty­tä hank­kei­den to­teu­tus­ta.

Rai­sio-Naan­ta­lin rai­teen säh­köis­tä­mis­tä ja pe­rus­kor­jaus­ta kau­pun­ki pi­tää hy­vä­nä, kos­ka han­ke ede­saut­taa ja mah­dol­lis­taa lä­hi­ju­na­lii­ken­teen aloit­ta­mis­ta Naan­ta­lin ja Tu­run vä­li­sel­le ra­dal­le.

Lau­sun­nos­sa to­de­taan, et­tä Naan­ta­lin rai­teen säh­köis­tyk­sen täy­si­mää­räi­sen hyö­dyn saa­vut­ta­mi­sek­si tu­lee Naan­ta­lin sa­ta­man joh­ta­va Naan­ta­lin sa­ta­man yl­lä­pi­tä­mä yk­si­tyis­rai­de ot­taa osak­si val­ti­on yl­lä­pi­tä­mää ra­ta­verk­koa ja ulot­taa rai­teen säh­köis­tys Naan­ta­lin sa­ta­maan as­ti.

Seu­dul­lis­ten pyö­rä­tie­verk­ko­jen ja laa­tu­käy­tä­vien ke­hit­tä­mi­nen val­ti­on ver­kol­la on si­joi­tet­tu maan­tei­den han­ke­ko­riin 1B. Kau­pun­ki ko­ros­taa, et­tä Var­si­nais-Suo­mes­ta kan­sal­li­ses­ti tär­ke­äk­si to­teu­tet­ta­vak­si hank­keek­si tu­lee nos­taa li­säk­si Saa­ris­ton ren­gas­tie.

Vuo­si vuo­del­ta suo­si­tum­man saa­ris­ton pyö­räi­ly­rei­tin var­rel­la on yhä usei­ta ke­vy­el­le lii­ken­teel­le vaa­ral­li­sia osuuk­sia, joil­ta pyö­rä­tie puut­tuu ko­ko­naan. Saa­ris­ton ren­gas­tien pyö­räi­ly-yh­teyk­sien ke­hit­tä­mis­tä tu­lee jat­kaa edel­leen vuo­sit­tain ra­ken­ta­mal­la puut­tu­vil­le osuuk­sil­le ke­vy­en lii­ken­teen väy­läyh­teyk­siä.