JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
17.2.2021 13.41

Naantali avaa kuntosalit ja uimapaikkojen pukuhuoneet maanantaina

Naan­ta­lis­sa ote­taan käyt­töön Var­si­nais-Suo­men ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­män suo­si­tuk­set. Kun­to­sa­lit Mai­ja­mä­es­sä, Suo­pel­los­sa ja Ry­mät­ty­läs­sä ava­taan 22.2. niin, et­tä hen­ki­lö­mää­rä ti­lois­sa on ra­jat­tu mak­si­mis­saan 50 pro­sent­tia nor­maa­lis­ta.

Hy­gie­ni­aoh­jei­ta ja tur­va­vä­le­jä on ti­lois­sa nou­da­tet­ta­va.

Naan­ta­lin Nun­na­lah­den ja Tai­mon ui­ma­paik­ko­jen pu­ku­huo­neet ava­taan myös en­si maa­nan­tai­na..

Ai­kuis­ten si­sä­ti­lois­sa ta­pah­tu­vaa ryh­mä­lii­kun­taa ei edel­leen­kään sal­li­ta.

Naan­ta­lis­sa Kar­ve­tin ken­täl­lä ja muil­la kau­pun­gin ul­ko­lii­kun­ta­pai­koil­la on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää ai­kuis­ten pien­ryh­mä­toi­min­taa 22.2. al­ka­en, tur­va­vä­leis­tä huo­leh­tien.

Muut ai­em­min an­ne­tut ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Naan­ta­lis­sa 7.3. saak­ka. Naan­ta­lin kau­pun­gin ti­lois­sa on huo­leh­dit­ta­va tur­va­vä­leis­tä sekä hy­väs­tä kä­si­hy­gie­ni­as­ta. Ti­lois­sa suo­si­tel­laan kas­vo­mas­kin käyt­töä.

Naan­ta­lin opis­ton lä­hi­o­pe­tuk­sen kes­key­tys jat­kuu 7.3. as­ti. Las­ten ja nuor­ten ku­va­tai­de­kou­lun ope­tus ja las­ten kurs­sit jat­ku­vat nor­maa­lis­ti enin­tään 10 op­pi­laan ope­tus­ryh­mis­sä.

Myös Naan­ta­lin nuo­ri­so­ti­lois­sa nou­da­te­taan 10 hen­gen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia.

Naan­ta­lin kir­jas­to­jen toi­min­ta jat­kuu sa­moil­la suo­si­tuk­sil­la. Pi­kai­nen, mak­si­mis­saan 15 mi­nuut­tia kes­tä­vä asi­oin­ti kir­jas­tois­sa on mah­dol­lis­ta,

Naan­ta­lin pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa on edel­leen mas­ki­suo­si­tus voi­mas­sa 4.–9. -luok­ka­lai­sil­le.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely