JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
30.8.2022 14.39

Mynämäkeen esitetään hyvin­voin­ti­ja­ostoa

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­keen ol­laan pe­rus­ta­mas­sa en­si vuo­den alus­ta vii­si­jä­se­ni­nen hy­vin­voin­ti­ja­os­to kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­nan alai­suu­teen, mi­kä­li kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syy lau­ta­kun­nan esi­tyk­sen hal­lin­to­sään­nön muu­tok­ses­ta.

Ja­os­to pe­rus­te­taan hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä edis­tä­vää ko­ko­nai­suut­ta ja pää­tök­sen­te­koa var­ten, ja ja­os­ton esit­te­li­jä­nä toi­mi­van lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­pal­ve­lu­vas­taa­van tu­ke­na asi­oi­ta val­mis­tel­ta­es­sa toi­mii laa­jen­net­tu joh­to­ryh­mä, jos­sa on mu­ka­na jo­kai­sen hal­lin­to­kun­nan vi­ran­hal­ti­joi­ta.

Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää sa­mal­la lak­kau­tet­ta­vak­si vuo­des­ta 2018 toi­mi­neen hy­vin­voin­ti­työ­ryh­män. Sii­hen ovat kuu­lu­neet lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­pal­ve­lu­vas­taa­va, kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­vas­taa­va sekä edus­ta­jat lap­si­neu­vos­tos­ta, nuor­ten vai­kut­ta­ja­työ­ryh­mäs­tä, van­hus­neu­vos­tos­ta, vam­mais­neu­vos­tos­ta, seu­ra­kun­nas­ta, op­pi­las­ter­vey­den­huol­los­ta ja Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lis­ta.

Ny­kyi­set hyte-työ­ryh­män kor­vaa­jak­si kol­mat­ta sek­to­ria tu­ke­maan luo­daan hy­vin­voin­ti­foo­ru­mi. Se ei ole luot­ta­mu­se­lin, vaan uu­si ka­na­va, joka edis­tää yh­tei­söl­li­syyt­tä ja hy­vin­voin­nin vuo­ro­vai­ku­tus­ta My­nä­mä­es­sä.

Muu­tok­set liit­ty­vät sii­hen, et­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen vas­tuu siir­tyy vuo­den­vaih­tees­sa kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le, mut­ta hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen on edel­leen kun­tien la­ki­sää­tei­nen teh­tä­vä.

Kun­nil­le ja­e­taan vuo­den 2023 alus­ta läh­tien en­sim­mäi­sen ker­ran val­ti­on ra­hoi­tuk­ses­sa kan­nus­ti­me­na hyte-ker­roin­ta eli kun­tien ra­hoi­tuk­sen val­ti­on osuu­den suu­ruus mää­räy­tyy osak­si nii­den te­ke­män hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­työn mu­kaan.

Edel­ly­tyk­siä kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nil­le ja ter­vey­del­le luo­vat kou­lu­tus-, lii­kun­ta-, ruo­ka- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut, kaa­voi­tus, lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt sekä mo­net muut kun­nan teh­tä­vät.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely