JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
14.4.2021 11.09

Mynämäen Älykylälle ministeriön rahoitusta

Sari Hon­ka­sa­lo

Kah­dek­san suo­ma­lais­ta yri­tys­tä on sol­mi­nut ai­e­so­pi­muk­sen yh­tei­sy­ri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sek­si, jot­ta asu­mis­ta voi­daan ke­hit­tää kes­tä­väm­mäk­si ai­em­paa te­hok­kaam­min tu­le­vai­suu­des­sa. Kon­sor­tio sai juu­ri ra­hoi­tuk­sen 200 000 eu­ron hank­keel­le Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön Kas­vua ja ke­hi­tys­tä puus­ta -tu­ki­oh­jel­mas­ta My­nä­mä­en Ga­do­lin Äly­ky­län ke­hit­tä­mi­seen.

Han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la ke­hi­te­tään asu­mi­sen laa­tua ja ra­ken­nus­ter­veyt­tä edis­tä­viä rat­kai­su­ja, jos­sa puu­ra­ken­nus­ten ener­gi­a­te­hok­kuut­ta py­ri­tään li­sää­mään ja puu­ra­ken­ta­mi­seen yh­dis­te­tään muun mu­as­sa äly­tek­no­lo­gi­aa, ker­too My­nä­mä­en han­ket­ta eteen­päin vie­vän Arc­tic Smart Vil­la­ge Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juri Lau­ri­la.

– Käy­tän­nös­sä teh­dään esi­mer­kik­si ener­gi­an tuot­ta­mi­seen tar­vit­ta­van tek­no­lo­gi­an in­teg­roi­mis­ta ra­ken­nuk­siin, ener­gi­a­te­hok­kuut­ta li­sää­viä rat­kai­su­ja (apu­na te­ko­ä­ly). Et­si­tään ja tut­ki­taan asuk­kaan kan­nal­ta eri­lai­sia asu­mis­mu­ka­vuu­teen liit­ty­viä seik­ko­ja, muun mu­as­sa ra­ken­nus­ten ja asu­mi­sen ter­vey­teen liit­ty­viä seik­ko­ja. Li­säk­si teh­dään hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kel­mia, kus­tan­nus­las­kel­mia ja asu­mi­sen kes­tä­vyy­teen liit­ty­viä sel­vi­tyk­siä, Lau­ri­la ker­too.

Osuus­kun­ta­mal­lis­ta Äly­ky­lää suun­ni­tel­laan My­nä­mä­keen Kin­tik­ka­lan alu­eel­le.

Ai­e­so­pi­muk­sen yh­tei­sy­ri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta al­le­kir­joit­ti­vat ASV Arc­tic Smart Vil­la­ge Oy, Vas­tuu Group, Plat­form Of Trust, Hol­da Group, Nol­laE Oy, KJ-A Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Oy, Sus­tai­na­Build Oy (Eco­co­con) ja Vuok­ra­net Oy.

Kon­sor­ti­on tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä ta­voi­tel­ta­va yh­tei­sy­ri­tys tar­jo­aa asui­na­lu­e­ra­ken­ta­mi­seen uu­den­lais­ta, hii­li­neut­raa­lia, ta­lou­del­li­ses­ti, eko­lo­gi­ses­ti ja so­si­aa­li­ses­ti kes­tä­vää mal­lia, ja tuo kiin­te­äk­si osak­si asu­mis­ta äly­tek­no­lo­gi­an, jon­ka an­si­os­ta voi­daan saa­vut­taa sääs­tö­jä asu­mi­sen kus­tan­nuk­siin sekä pa­ran­taa asu­mis­mu­ka­vuut­ta.

– Yri­tys­ten osaa­mi­sa­lu­eet täy­den­tä­vät toi­si­aan ja alus­ta­mai­nen lii­ke­toi­min­ta­mal­li mah­dol­lis­taa yh­teis­työn niin pai­kal­lis­ten yri­tys­ten, kuin suur­ten yh­ti­öi­den­kin kans­sa asui­na­lu­ei­den to­teut­ta­mi­ses­sa, tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Yh­tei­sy­ri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen val­mis­tel­laan sa­ma­nai­kai­ses­ti me­neil­lään ole­vien hank­kei­den ede­tes­sä. Yh­tei­sy­ri­tyk­sen tuot­tei­ta ovat Äly­ky­lä ja Äly­kort­te­li.

Tie­dot­teen mu­kaan käyn­nis­sä on usei­ta neu­vot­te­lui­ta 10 000–40 000 ker­ros­ne­li­ö­met­rin ko­kois­ten alu­e­ra­ken­ta­mis­hank­kei­den aloit­ta­mi­ses­ta Suo­meen ja suun­ni­tel­mis­sa on kes­tä­vän asu­mi­sen kon­sep­tin vien­nin aloit­ta­mi­nen jo lä­hi­vuo­si­na.