JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vehmaan Vinkkiläntien Rinki-pisteeseen voi viedä nyt myös muovipakkauksia.

Vehmaan Vinkkiläntien Rinki-pisteeseen voi viedä nyt myös muovipakkauksia.

Saara Huovinen

Uutiset
24.5.2023 9.25

Muovinkeräys Kustaviin, Kalantiin ja Vehmaalle

Suo­men Pak­kaus­kier­rä­tys Rin­ki Oy:n yl­lä­pi­tä­mään Rin­ki-eko­pis­te­ver­kos­toon li­sä­tään 300 uut­ta muo­vi­pak­kaus­ten ke­räys­pis­tet­tä.

Va­kan alu­eel­la muo­via voi nyt ke­rä­tä ja kier­rät­tää myös Veh­maal­la Vink­ki­län­tien, Kus­ta­vis­sa Ki­vi­maan­tien ja Ka­lan­nis­sa Vak­ka­tien Rin­ki-pis­teis­sä.

Muo­vi­pak­kaus­ten ke­räys­pis­tei­tä li­sä­tään hei­nä­kuun al­kuun men­nes­sä 700:sta tu­han­teen. Sa­maan ai­kaan laa­je­nee myös suo­raan kiin­teis­töil­tä ta­pah­tu­va ke­räys, kun muo­vi­pak­kauk­sil­le saa­daan omat ke­räys­vä­li­neet kai­kil­le vä­hin­tään vii­den per­heen asuin­kiin­teis­töil­le. Kiin­teis­tö­ke­räyk­sen jär­jes­tä­vät pak­kaus­ten tuot­ta­ja­yh­tei­söt yh­des­sä kun­tien kans­sa.

Joil­lain Rin­ki-eko­pis­teil­lä muo­vi­pak­kauk­set ke­rä­tään ta­val­li­sil­la ke­räys­säi­li­öil­lä, osas­sa muo­vi­pu­ris­ti­mil­la. Pu­ris­ti­miin mah­tuu jopa noin 40–50 ker­taa enem­män pak­kaus­jä­tet­tä kuin ta­val­li­seen ke­räys­säi­li­öön.

Muo­vi­pak­kaus­ten ke­räys­mää­rät ovat kas­va­neet muu­ta­mas­sa vuo­des­sa ko­vaa vauh­tia. Kun muo­vi­pak­kauk­sia alet­tiin Suo­mes­sa ke­rää­mään vuon­na 2016, nii­tä ker­tyi kier­rä­tet­tä­väk­si Rin­ki-eko­pis­teil­tä 1200 ton­nia vuo­des­sa. Vii­me vuon­na niis­tä ke­rät­tiin jo noin 12 000 ton­nia muo­via.

Muo­vi­pak­kaus­ten ke­räys­tä Rin­ki-eko­pis­teis­sä li­sä­tään osa­na hei­nä­kuun alus­sa voi­maan as­tu­vaa uut­ta jä­te­lain vel­voi­tet­ta.

Sama laki vel­voit­taa, et­tä kai­kis­ta vä­hin­tään vii­den asun­non kiin­teis­töis­tä löy­tyy hei­nä­kuu­hun 2023 men­nes­sä muo­vi-, lasi- ja kar­ton­ki­pak­kaus­ten sekä ko­din pien­me­tal­lin ke­räy­sas­ti­at. Vä­hin­tään vii­den asun­non kiin­teis­tö­jä löy­tyy Suo­mes­ta yli 75 000.

Fak­ta

Muo­vi­pak­kaus­ke­räyk­seen saa tuo­da kaik­ki ko­ti­ta­louk­sien tyh­jät ja kui­vat muo­vi­pak­kauk­set. La­jit­te­luoh­jeet löy­ty­vät osoit­tees­ta rin­kiin.fi.

La­jit­te­le muo­vi­pak­kauk­set mie­lui­ten li­tis­tet­tyi­nä.

Ir­ro­ta kor­kit, kan­net, pump­puo­sat ja vas­taa­vat ja lai­ta ne ke­räy­sas­ti­aan erik­seen, sil­lä ne ovat usein eri muo­via kuin muu pak­kaus.

Vie vaa­ral­lis­ten ai­nei­den jää­miä tai pai­net­ta si­säl­tä­vät pak­kauk­set, ku­ten maa­lit, ke­mi­kaa­lit, öl­jyt, lääk­keet ja hius­lak­ka vaa­ral­lis­ten jät­tei­den vas­taa­not­to­pis­tee­seen.

Akut, pa­ris­tot ja säh­kö- ja elekt­ro­niik­ka­lait­teet ei­vät kuu­lu muo­vi­pak­kaus­ke­räyk­seen. Muo­vin se­kaan lai­tet­tui­na ne voi­vat ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta, ku­ten tu­li­pa­lo­ja.

Näköislehdet

Kysely