JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
28.9.2022 11.17

Menojen kasvu vie musiik­ki­o­pis­tolta opetustunteja

Vak­ka-Suo­men mu­siik­ki­o­pis­ton joh­to­kun­ta ko­koon­tui 27.9. ko­kouk­seen, jon­ka pää­a­si­a­na oli­vat lu­ku­vuo­den 2021–2022 toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja ta­lou­sar­vi­oeh­do­tuk­sen vuo­del­le 2023 hy­väk­sy­mi­set.

Li­säk­si joh­to­kun­nal­le an­net­tiin tie­dok­si tam­mi–ke­sä­kuun vä­li­nen osa­vuo­si­kat­saus ja elo­kuun lo­pus­sa saa­tu tie­to myön­teis­tä ra­hoi­tus­pää­tök­ses­tä Ope­tus­hal­li­tuk­sel­ta Eri­lai­set op­pi­jat -hank­keel­le, joka on rei­lut 22 000 eu­roa.

Mu­siik­ki­o­pis­ton ta­lou­sar­vi­on laa­din­taan on vai­kut­ta­nut voi­ma­kas kus­tan­nus­las­ken­nal­lis­ten me­no­jen kas­vu. Ne ja­e­taan täy­si­mää­räi­si­nä kun­ta­so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti osa­kas­kun­tien kes­ken ope­tus­tun­ti­mää­rän osoit­ta­mas­sa suh­tees­sa. Täs­tä syys­tä ta­lout­ta on tar­kas­tel­tu ke­vääs­tä 2022 läh­tien poik­keuk­sel­li­sen tii­viis­ti ja toi­min­taa on so­peu­tet­tu kai­kin käy­tös­sä ole­vin kei­noin.

Vak­ka-Suo­men mu­siik­ki­o­pis­ton joh­to­kun­nal­le esi­te­tys­sä ta­lou­sar­vi­oeh­do­tuk­ses­sa en­si vuo­del­le an­net­ta­van ope­tuk­sen ko­ko­nais­tun­ti­mää­rä on 425 ope­tus­viik­ko­tun­tia, yh­teen­sä koko lu­ku­vuo­si 14 875 tun­tia, kun ku­lu­va­na vuon­na suun­ni­tel­mas­sa on 443 ope­tus­viik­ko­tun­tia, jois­ta ker­tyy yh­teen­sä 15 855 tun­tia.

Vak­ka-Suo­men mu­siik­ki­o­pis­ton ta­lou­sar­vi­oeh­do­tuk­ses­sa toi­min­ta­me­no­ja esi­te­tään yh­teen­sä 1 261 463 eu­roa, jos­ta avoi­men osas­ton toi­min­ta­me­no­ja on 8932 eu­roa. Toi­min­ta­me­noi­hin on las­ket­tu mu­kaan myös ar­vio kus­tan­nus­las­ken­nal­li­sis­ta me­nois­ta. Toi­min­ta­tu­lo­ja esi­te­tään yh­teen­sä 464 400 eu­roa, jos­ta avoi­men osas­ton toi­min­ta­tu­lo­ja on yh­teen­sä 7800 eu­roa.

Mu­siik­ki­o­pis­ton en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­on läh­tö­koh­ta­na on Lai­ti­lan kau­pun­gin stra­te­gia sekä val­tuus­ton aset­ta­mat stra­te­gi­set pää­mää­rät. Ta­lou­sar­vio on laa­dit­tu si­ten, et­tä Vak­ka-Suo­men mu­siik­ki­o­pis­ton op­pi­lai­den tar­vit­se­mat ope­tus­pal­ve­lut voi­daan jär­jes­tää. Ta­voit­tee­na on va­kaan ta­lou­den tur­vaa­mi­nen.

Vak­ka-Suo­men mu­siik­ki­o­pis­ton osa­kas­kun­nat ovat Kus­ta­vi, Lai­ti­la, Py­hä­ran­ta, Tai­vas­sa­lo, Uu­si­kau­pun­ki ja Veh­maa.