JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Monien muiden lehtien tavoin Vakka-Suomen Sanomat vähentää paperilehtien ilmestymiskertoja.

Monien muiden lehtien tavoin Vakka-Suomen Sanomat vähentää paperilehtien ilmestymiskertoja.

Uutiset
25.1.2024 6.10

Media-asiatuntija pitää Vakan ratkaisua perusteltuna

Vesa Pent­ti­lä

Me­di­a­vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja, rau­ma­lai­sen Län­si-Suo­men en­ti­nen pää­toi­mit­ta­ja ja ne­li­sen­kym­men­tä vuot­ta toi­mit­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Jan­ne Ran­ta­nen pi­tää Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien pää­tös­tä siir­ty­mi­ses­tä print­ti­leh­den kak­si­päi­väi­syy­teen pe­rus­tel­tu­na.

– Kun olen tu­tus­tu­nut Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien lu­kui­hin, niin täy­tyy sa­noa, et­tä pal­jon asi­oi­ta on teh­ty oi­kein. Leh­del­lä on tii­vis tat­si pai­kal­li­siin ih­mi­siin, Ran­ta­nen sa­noo.

– Jos nyt pi­tää prin­tin il­mes­ty­mis­ker­to­ja vä­hen­tää, niin sitä ei ole syy­tä hä­ve­tä. Pit­kään Vak­ka on sin­ni­tel­lyt kol­mi­päi­väi­se­nä. Kos­ka ky­sees­sä ei ole krii­siy­ri­tys, niin muu­tos pi­tää ot­taa mah­dol­li­suu­te­na, mut­ta ne mah­dol­li­suu­det täy­tyy näh­dä.

Ran­ta­nen viit­taa lu­kui­siin me­dia-alan esi­merk­kei­hin, jois­sa leh­det ovat vä­hen­tä­neet print­ti­ver­si­on il­mes­ty­mis­ker­to­ja. Ran­ta­sel­la on oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta Uu­si Rau­ma -leh­den su­pis­tu­mi­ses­ta en­sin vii­des­tä kol­meen ja sen jäl­keen vie­lä kah­teen viik­koil­mes­ty­mi­seen. Vii­ti­sen vuot­ta sit­ten päi­vit­täin il­mes­ty­nyt Län­si-Suo­mi siir­tyi vii­si­päi­väi­syy­teen. Nyt leh­ti su­lau­tuu hel­mi­kuun alus­sa osak­si po­ri­lais­ta Sa­ta­kun­nan Kan­saa.

– On fik­sua aja­tel­la, mitä hy­vää Va­kan kak­si­päi­väi­syy­del­lä on. Kyl­lä toi­si­naan il­mes­ty­vät 12-si­vui­nen leh­ti on ai­ka­moi­nen klisu, joka voi tuot­taa lu­ki­jal­le pet­ty­myk­sen. Ai­van eri ta­val­la 20-si­vui­nen tun­tuu jo leh­del­tä.

Ran­ta­nen muis­te­lee Rau­man leh­tien il­mes­ty­mis­ker­to­jen vä­hen­tä­mis­tä.

– Se oli te­ki­jöil­le jopa huo­jen­ta­vaa. Vaik­ka ny­ky­ään men­nään uu­ti­soin­nis­sa pit­käl­ti verk­ko edel­lä, niin väi­tän, et­tä yh­den print­ti­leh­den vä­hen­tä­mi­nen va­paut­taa myös Va­kas­sa uu­den­lai­sil­le aja­tuk­sil­le.

Ran­ta­nen ei us­ko, et­tä Va­kan tu­le­va kak­si­päi­väi­syys kar­kot­tai­si il­moit­ta­jia.

– Kak­si ker­taa vii­kos­sa il­mes­ty­vä isom­pi leh­ti voi päin­vas­toin ol­la hou­kut­te­le­vam­pi niin, et­tä mai­nok­sia on hel­pom­pi myy­dä, Ran­ta­nen to­te­aa.

Ran­ta­sen mu­kaan print­ti­leh­teä tar­vi­taan yhä pai­kal­lis­me­di­as­sa, mut­ta tu­le­vai­suus on ver­kos­sa

– Pa­pe­ri­leh­ti on edel­leen tär­keä van­hem­mil­le lu­ki­joil­le, mut­ta ak­tii­vi­set elä­ke­läi­set osaa­vat jo lu­kea uu­ti­sia ver­kos­ta. Suu­rin po­ten­ti­aa­li­nen ryh­mä ovat 40–60-vuo­ti­aat, jot­ka jo pär­jää­vät di­gi­leh­del­lä. Tätä nuo­rem­mal­le po­ru­kal­le me­di­an muo­to ei ole enää tär­keä.

Ran­ta­nen en­na­koi omien ko­ke­mus­ten­sa pe­rus­teel­la, et­tä ai­na­kin aluk­si tu­lee lu­ki­joil­ta nu­ri­naa Va­kan siir­ty­mi­ses­tä kak­si­päi­väi­seen print­ti­leh­teen.

– Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä leh­ti on lu­ki­joil­le tär­keä. Kyl­lä kan­sa tie­tää. Lu­ki­jat ovat fik­su­ja ja tie­tä­vät, mil­lai­nen ti­lan­ne on me­dia-alal­la.

Ran­ta­nen poi­mii vie­lä ylei­siä pe­rus­tei­ta Va­kan rat­kai­sul­le.

– Leh­tien ja­ke­lu- ja pai­no­kus­tan­nuk­set ovat us­ko­mat­to­mal­la ta­val­la nous­seet kol­mes­sa vuo­des­sa 30 pro­sent­tia. Va­kan kak­si­päi­väi­syys tar­koit­taa sitä, et­tei tätä nou­sua vie­dä ti­laus­hin­toi­hin. Li­säk­si mai­nos­ra­haa on siir­ty­nyt kan­sain­vä­li­sil­le kas­vot­to­mil­le verk­ko­jä­teil­le. Pi­tää muis­taa myös se, et­tä myös isois­sa leh­dis­sä on teh­ty sa­man­lai­sia rat­kai­su­ja print­ti­leh­den il­mes­ty­mis­päi­vien vä­hen­tä­mi­ses­sä. Jol­lei ki­pei­tä pää­tök­siä leh­dis­sä teh­täi­si, niin nou­su­pai­ne ti­laus­hin­toi­hin li­sään­tyi­si. Leh­dis­tön kul­ta-ajat jäi­vät 80­–90-lu­vuil­le.

Näköislehdet

Kysely