JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
18.2.2021 13.55

Maakunnassa todettu uusi korona­vi­rus­muun­noksen aiheuttama infektio

Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on to­det­tu yk­si ko­ro­na­vi­ruk­sen Ete­lä-Af­ri­kan muun­nok­sen ai­heut­ta­ma in­fek­tio. Ky­sees­sä on ai­em­min hel­mi­kuus­sa otet­tu näy­te, jon­ka va­ri­ant­ti­a­na­lyy­si val­mis­tui Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) la­bo­ra­to­ri­os­ta nyt.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen UK-va­ri­ant­te­ja on to­det­tu Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la yh­teen­sä 22.

Kaik­ki­aan ko­ro­na­vi­ruk­sen eri muun­nok­sia on to­det­tu siis yh­teen­sä 23 kap­pa­let­ta. Näis­tä noin puo­let on jäl­ji­tet­ty Suo­mes­sa saa­duik­si jat­ko­tar­tun­noik­si ja puo­let on pe­räi­sin eri mais­ta ul­ko­mail­ta. Tois­tai­sek­si laa­ja­mit­tais­ta le­vi­ä­mis­tä tä­hän men­nes­sä to­de­tuis­ta muun­to­vi­rus­ta­pauk­sis­ta ei ole to­det­tu.

En­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen muun­nos Var­si­nais-Suo­mes­sa to­det­tiin jou­lu­kuun lo­pus­sa.

Uu­si vi­rus­muun­nok­sen löy­dös ei tois­tai­sek­si muu­ta ko­ro­nal­ta suo­jau­tu­mi­ses­ta an­net­tu­ja suo­si­tuk­sia. Kaik­ki ai­em­min an­ne­tut oh­jeet vä­hin­tään kah­den met­rin etäi­syy­des­tä, käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­ni­as­ta sekä mas­kien käy­tös­tä ovat voi­mas­sa.

– Seu­raam­me ti­lan­net­ta hy­vin tar­kas­ti ja tii­viis­sä yh­teis­työs­sä kun­tien tar­tun­nan­jäl­jit­tä­jien kans­sa. Oh­jei­ta suo­jau­tu­mi­ses­ta pi­tää nyt nou­dat­taa en­tis­tä­kin tar­kem­min, sil­lä ko­ro­na­vi­ruk­sen va­ri­ant­tien on to­det­tu le­vi­ä­vän eri­tyi­sen her­käs­ti. Muun­to­vi­ruk­sen tyy­pi­tys kes­tää nyt va­li­tet­ta­vas­ti lä­hes kak­si viik­koa ja tämä han­ka­loit­taa epi­de­mi­an eh­käi­syä mer­kit­tä­väs­ti, sa­noo Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va yli­lää­kä­ri Esa Rin­ta­la.

Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ri on oh­jeis­ta­nut tä­män kuun alus­sa kun­tia sii­tä, et­tä kaik­kiin ul­ko­mail­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nei­siin tu­lee suh­tau­tua kuin ne oli­si­vat muun­to­vi­rus­ta.

– Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa tiuk­kaa eris­tys­tä ko­tiin kym­me­nen vuo­ro­kau­den ajak­si sekä kai­kil­le al­tis­tu­neil­le 14 vuo­ro­kau­den ka­ran­tee­nia. Kon­tak­tien jäl­ji­tyk­seen kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta, jot­ta kaik­ki kon­tak­tit saa­daan sel­vil­le. Kai­kil­le muun­to­vi­ruk­sen saa­nei­den kans­sa kon­tak­tis­sa ol­leil­le teh­dään ko­ro­na­tes­ti, vaik­ka heil­lä ei oli­si ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta, Esa Rin­ta­la ker­too.

Ko­ro­na­vi­rus­tau­din Ete­lä-Af­ri­kas­ta pe­räi­sin ole­vaan muun­nok­seen sai­ras­tu­nut hen­ki­lö ja tar­tun­nal­le al­tis­tu­neet ovat ol­leet ka­ran­tee­nis­sa.