JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koronakoordinaatioryhmä painottaa, että maskin käytöstä ei kannata lipsua.

Koronakoordinaatioryhmä painottaa, että maskin käytöstä ei kannata lipsua.

Jenni Kylänpää

Uutiset
23.2.2021 14.21

Maakunnassa koronatilanne on edelleen huolestuttava - työpaikoilla saadut tartunnat kaksin­ker­tais­tuneet

Tiis­tai­na ko­koon­tu­nut Var­si­nais-Suo­men ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä piti voi­mas­sa kaik­ki ai­em­mat suo­si­tuk­sen­sa.

Maa­kun­nan ko­ro­na­tar­tun­ta­ti­lan­ne on py­sy­nyt ryh­män mu­kaan huo­les­tut­ta­va­na. En­nus­tet­ta­vuut­ta han­ka­loit­taa vi­rus­muun­nos­ten kas­va­va osuus tar­tun­to­jen ai­heut­ta­ja­na.

Työ­pai­koil­ta saa­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rä kak­sin­ker­tais­tui vii­me vii­kos­ta.

– Pai­kal­li­ses­ti ar­vi­oi­tu­na ko­ro­na­tar­tun­to­jen ti­lan­ne Var­si­nais-Suo­mes­sa on yhä ta­sai­nen ver­rat­tu­na pää­kau­pun­ki­seu­tuun, jos­sa vi­rus­muun­nos­ten ai­heut­ta­mien tar­tun­to­jen mää­rä on li­sään­ty­nyt vii­del­lä­kym­me­nel­lä pro­sen­til­la. Nyt on tär­ke­ää ko­ros­taa, et­tä kas­vo­mas­kil­la on erit­täin suu­ri mer­ki­tys mei­dän kaik­kien suo­jaa­mi­ses­sa, Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­y­li­lää­kä­ri Mik­ko Pie­ti­lä sa­noo.

Mer­kit­tä­vim­mät tar­tun­to­jen läh­teet ovat sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­vat ja työ­pai­kat. Ver­rat­tu­na vii­me viik­koon työ­pai­kal­ta saa­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rä on kak­sin­ker­tais­tu­nut.

– Tämä on Var­si­nais-Suo­mes­sa to­del­li­nen on­gel­ma. Il­man työ­pai­koil­ta saa­tu­ja tar­tun­to­ja, alu­eel­la oli­si var­sin hyvä ti­lan­ne. Tu­le­vat kol­me viik­koa näyt­tä­vät nyt suun­nan, Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va yli­lää­kä­ri Esa Rin­ta­la ker­too.

Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ri on edel­leen le­vi­ä­mis­vai­hees­sa. Vi­rus­muun­nok­sia sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on löy­det­ty 28. Yh­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta ne ovat UK-va­ri­ant­te­ja.

Tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­ses­sä Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la teh­dään ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­män mu­kaan edel­leen erit­täin hy­vää työ­tä. Tar­tun­ta­läh­teis­tä ky­e­tään tun­nis­ta­maan 70 pro­sent­tia.

Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus­lu­ku sa­taa­tu­hat­ta ih­mis­tä koh­den on hiu­kan nous­sut. Kah­den vii­kon seu­ran­ta­jak­sol­la se on nyt 119.

Vie­lä edel­li­sen seu­ran­ta­jak­son ajan il­maan­tu­vuus­lu­ku py­syi al­le sa­dan. Myös po­si­tii­vis­ten osuus tes­ta­tuis­ta on nous­sut 3,5 pro­sent­tiin. Tes­ti­mää­rät ovat Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la py­sy­neet vii­me vii­kot noin 8000 tes­ta­tun lu­ke­mis­sa.

Maa­nan­tai­na 22. hel­mi­kuu­ta Tyk­sis­sä oli hoi­det­ta­va­na seit­se­män ko­ro­na­po­ti­las­ta.

– Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vien po­ti­lai­den mää­rä on py­sy­nyt va­kaa­na. Po­si­tii­vis­ta on, et­tä tar­ve ei ole li­sään­ty­nyt, Pie­ti­lä to­te­aa.

Var­si­nais-Suo­mes­sa on 22. hel­mi­kuu­ta men­nes­sä kaik­ki­aan 27 637 hen­ki­löä saa­nut en­sim­mäi­sen vai­heen ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen ja 8 189 hen­ki­löä on ro­ko­tet­tu kah­teen ker­taan.