JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
23.2.2021 11.46

Lukiolaisten käyttöön leasing-koneet

My­nä­mä­en lu­ki­os­sa luo­vu­taan jär­jes­te­lys­tä, jos­sa tu­et­tiin aloit­ta­vien opis­ke­li­joi­den tie­to­ko­ne­han­kin­taa. En­si syk­sys­tä läh­tien lu­ki­os­sa aloit­ta­vat opis­ke­li­jat saa­vat opis­ke­lun­sa ajak­si käyt­töön lait­teet, jot­ka pa­lau­te­taan opin­to­jen pää­tyt­tyä tai kes­key­dyt­tyä.

Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti asi­as­ta hel­mi­kuun ko­kouk­ses­saan.

Tie­to­ko­ne-edus­ta luo­pu­mi­seen vai­kut­ti se, et­tä en­si syk­sys­tä läh­tien op­pi­vel­vol­li­suut­ta laa­jen­ne­taan 18 ikä­vuo­teen as­ti. Sen myö­tä ope­tuk­sen edel­lyt­tä­mät op­pi­ma­te­ri­aa­lit sekä työ­vä­li­neet, -asut ja -ai­neet ovat opis­ke­li­jal­le mak­sut­to­mia. Näin ol­len myös ko­kei­lun mu­kai­ses­ta tie­to­ko­ne­han­kin­nan oma­vas­tuu­o­suu­des­ta on luo­vut­ta­va, ja tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta on siir­tyä käyt­tä­mään le­a­sing-ko­nei­ta, joi­ta ei lu­nas­te­ta omik­si.

Ko­kei­lu otet­tiin käyt­töön kuu­den SDP:n val­tuu­te­tun vuon­na 2018 te­ke­män aloit­teen pe­rus­teel­la.

Tie­to­ko­ne-edun vai­ku­tuk­sia My­nä­mä­en lu­ki­on hou­kut­te­le­vuu­den kan­nal­ta sel­vi­tet­tiin syk­syl­lä 2019 ja 2020. Etu ei kum­pa­na­kaan vuon­na ol­lut mer­kit­se­vim­mäs­sä ase­mas­sa opis­ke­li­joi­den lu­ki­o­va­lin­nas­sa. Vuon­na 2019 se oli kuu­den­nek­si mer­kit­tä­vin syy va­li­ta My­nä­mä­en lu­kio.