JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mietoisten Säästöpankilla on konttorit Mynämäessä (kuvassa) ja Maskussa.

Mietoisten Säästöpankilla on konttorit Mynämäessä (kuvassa) ja Maskussa.

Sari Honkasalo

Uutiset
Mynämäki
7.4.2021 15.57

Liedon Säästöpankki ostaa Mietoisten Säästöpankin asiakas­lii­ke­toi­minnan

Sari Hon­ka­sa­lo

Lie­don Sääs­tö­pank­ki on teh­nyt esi­so­pi­muk­sen Mie­tois­ten Sääs­tö­pan­kin asi­a­kas­lii­ke­toi­min­nan os­ta­mi­ses­ta. Lii­ke­toi­min­ta­kaup­paan liit­ty­vät lo­pul­li­set pää­tök­set ja muut toi­men­pi­teet py­ri­tään te­ke­mään vii­meis­tään ku­lu­van vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Mie­tois­ten Sääs­tö­pan­kin hen­ki­lö­kun­ta siir­tyy Lie­don Sääs­tö­pan­kin pal­ve­luk­seen van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä. Yh­dis­ty­mi­sen jäl­keen Lie­don Sääs­tö­pan­kin tase kas­vaa noin 1,3 mil­jar­diin eu­roon. Kau­pan to­teu­tu­mi­sen jäl­keen pan­kil­la on asi­ak­kai­ta 55 000.

– Lii­ke­toi­min­ta­kau­pan seu­rauk­se­na Lie­don Sääs­tö­pan­kin toi­mi­a­lue laa­je­nee luon­tai­ses­ti Mas­kuun, My­nä­mä­el­le ja Nou­si­ai­siin. Pan­kin yli sata huip­pu­a­si­an­tun­ti­jaa ovat jat­kos­sa­kin hen­ki­lö-, yri­tys- sekä maa- ja met­sä­ta­lou­sa­si­ak­kai­den pal­ve­luk­ses­sa Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. Tar­jo­am­me asi­ak­kail­lem­me kump­pa­nuu­teen pe­rus­tu­via ra­hoi­tus-, va­ral­li­suu­den­hoi­to- sekä ju­ri­di­sia pal­ve­lui­ta, ker­too Lie­don Sääs­tö­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jou­ni Niu­ro.

Mie­tois­ten Sääs­tö­pank­ki täyt­tää tänä vuon­na sata vuot­ta ja Lie­don Sääs­tö­pank­ki täyt­ti vii­me syys­kuus­sa 125 vuot­ta.

Mie­tois­ten Sääs­tö­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Ju­ti­la to­te­aa pan­kil­le ai­na ol­leen en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää pai­kal­li­nen läs­nä­o­lo sekä pai­kal­lis­ten ar­vo­jen to­teut­ta­mi­nen.

– Edel­leen Mie­tois­ten Sääs­tö­pank­ki ko­kee pai­kal­li­sen hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen sekä hei­koim­mis­ta huo­leh­ti­mi­sen ole­van yk­si Sääs­tö­pan­kin tär­keim­mis­tä yh­teis­kun­ta­vas­tuul­li­sis­ta teh­tä­vis­tä. Mie­tois­ten Sääs­tö­pank­ki ha­lu­aa vaa­lia tätä sa­ta­vuo­tis­ta pe­rin­net­tä ja ha­lu­aa var­mis­tua sii­tä, et­tä sa­dan vuo­den ai­ka­na ke­rä­tyt pää­o­mat tu­le­vat kai­kis­sa olo­suh­teis­sa jää­mään pai­kal­li­ses­ti käy­tet­tä­väk­si edel­lä sa­not­tuun tar­koi­tuk­seen, to­te­aa Ju­ti­la.

Ju­ti­la ja Niu­ro to­te­a­vat kum­paa­kin pank­kia oh­jaa­van Sääs­tö­pan­kin ar­vo­maa­il­ma, juu­ret ja his­to­ria.

– Yh­dis­tä­mäl­lä voi­mam­me pys­tym­me yhä pa­rem­min edis­tä­mään asi­ak­kai­dem­me ta­lou­del­lis­ta hy­vin­voin­tia ja tuot­ta­maan mer­ki­tyk­sel­li­siä asi­a­kas­koh­taa­mi­sia niin di­gi­taa­li­ses­ti kuin kas­vo­tus­ten­kin, he to­te­a­vat.

Lie­don Sääs­tö­pank­ki pal­ve­lee kau­pan to­teu­dut­tua asi­ak­kai­taan seu­raa­vil­la paik­ka­kun­nil­la: Tur­ku, Kaa­ri­na, Lie­to, Loi­maa, Mas­ku, My­nä­mä­ki, Naan­ta­li, Nou­si­ai­nen, Pai­mio ja Rai­sio.

Vii­me syk­sy­nä Mie­tois­ten Sääs­tö­pank­ki tie­dot­ti neu­vot­te­le­van­sa Oma Sääs­tö­pank­ki Oyj:n kans­sa lii­ke­toi­min­nan myy­mi­ses­tä. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Ju­ti­lan mu­kaan neu­vot­te­lut ei­vät eden­neet niin kuin alun­pe­rin aja­tel­tiin, ja sa­mal­la saa­tiin tar­jous Lie­don Sääs­tö­pan­kil­ta.

– Sil­loin me vas­tuun­tun­toi­si­na toi­mi­joi­na otim­me mo­lem­mat tar­jouk­set pöy­däl­le, ver­ta­sim­me nii­tä ja pää­tim­me päät­tää neu­vot­te­lut Oma Sääs­tö­pan­kin kans­sa. Ver­tai­lu teh­tiin ni­me­no­maan asi­ak­kai­den ja hen­ki­lö­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta sekä sii­tä, et­tä pää­o­mat säi­ly­vät pan­kin toi­mi­a­lu­eel­la, Ju­ti­la ker­too.