JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
20.4.2021 14.46

Kuuden henkilön kokoon­tu­mis­ra­joi­tukset jatkuvat

Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa alu­een­sa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia Var­si­nais-Suo­mes­sa ja 27.4.–14.5. Kor­kein­taan kuu­den hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set ovat sal­lit­tu­ja edel­lyt­tä­en, et­tä nii­den ter­veys­tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa.

Pää­tös poh­jau­tuu alu­eel­li­siin ti­lan­ne­ku­viin, joi­den mu­kaan Var­si­nais-Suo­mi on edel­leen epi­de­mi­an le­vi­ä­mis­vai­hees­sa. Tar­tun­ta­mää­rät ovat vä­hen­ty­neet, mut­ta vi­rus­muun­nok­sia to­de­taan jo val­ta­o­sas­sa tar­tun­ta­ta­pauk­sia. Ris­ki ko­ro­na­e­pi­de­mi­an no­pe­al­le laa­je­ne­mi­sel­le on edel­leen ole­mas­sa.

Sal­li­tuis­sa­kin ko­koon­tu­mi­sis­sa on py­rit­tä­vä eh­käi­se­mään tar­tun­ta­tau­din le­vi­ä­mi­nen kä­sien puh­dis­ta­mi­sel­la ja riit­tä­vän etäi­syy­den pi­tä­mi­sel­lä sekä huo­leh­ti­mal­la ti­lo­jen ja pin­to­jen te­hok­kaas­ta puh­dis­ta­mi­ses­ta.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus kos­kee sekä si­sä­ti­lois­sa et­tä ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­viä ta­pah­tu­mia. Ylei­nen ko­kous tar­koit­taa ko­koon­tu­mis­va­pau­den käyt­tä­mi­sek­si jär­jes­tet­tyä ti­lai­suut­ta, jo­hon voi­vat osal­lis­tua tai jota voi­vat seu­ra­ta myös muut kuin kut­su­tut hen­ki­löt.

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ovat ylei­söl­le avoi­met hu­vi­ti­lai­suu­det, kil­pai­lut, näy­tök­set ja muut nii­hin rin­nas­tet­ta­vat ti­lai­suu­det, joi­hin osal­lis­tu­ja osal­lis­tuu omas­ta aloit­tees­taan. Jat­ku­va­luon­tei­nen nor­maa­li­toi­min­ta ei ole ylei­sö­ta­pah­tu­ma. Yk­si­tyis­ti­lai­suu­det tai vi­ra­no­mais­ten ko­kouk­set ei­vät kuu­lu ra­joi­tus­ten pii­riin.

Vi­ra­no­mais­ten ko­kouk­set, ku­ten kun­nan­val­tuus­ton, -hal­li­tuk­sen ja lau­ta­kun­tien ko­kouk­set, ei­vät kuu­lu ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pii­riin. Mui­hin­kaan ko­kouk­siin, joi­hin osal­lis­tu­mi­nen on ra­jat­tu vain yh­tei­sön jä­se­nil­le, ei pää­sään­töi­ses­ti enää so­vel­le­ta ylei­sö­ti­lai­suuk­sia kos­ke­via ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia. Tämä kos­kee asun­to-osa­keyh­ti­öi­den ja osa­keyh­ti­öi­den yh­ti­ö­ko­kouk­sia, osuus­kun­tien ko­kouk­sia sekä re­kis­te­röi­ty­jen yh­dis­tyk­sien sään­tö­mää­räi­siä tai la­ki­mää­räi­siä ko­kouk­sia. Nä­mä­kin tu­li­si mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti jär­jes­tää etä­ko­kouk­si­na.

Edel­li­nen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joi­tus­pää­tös on voi­mas­sa 26.4. saak­ka.