JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
13.1.2021 22.10

Korona­tar­tun­tojen lähteistä selvillä alle puolet U-soten alueella

Jen­ni Ky­län­pää

U-so­ten, eli Uu­den­kau­pun­gin, Veh­maan, Tai­vas­sa­lon, Kus­ta­vin ja Py­hä­ran­nan, alu­eel­la ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ten tar­tun­ta­läh­de ei ole sel­vin­nyt kuin al­le puo­les­sa ta­pauk­sis­ta.

– Niil­lä, joil­la tar­tun­nan­läh­de on sel­vin­nyt, tar­tun­ta on tul­lut per­he- tai lä­hi­pii­ris­tä. Tar­tun­nan saa­neen al­tis­ta­mat hen­ki­löt on ta­voi­tet­tu hy­vin, ker­too U-so­ten avo­ter­vey­den­huol­lon yli­lää­kä­ri Min­na He­le­nius.

Jou­lun ja py­hien ai­kaan Min­na He­le­niuk­sen mu­kaan ko­ro­na­tes­teis­sä on käy­ty U-so­ten alu­eel­la vä­hem­män, mut­ta muu­ten tes­tat­tu­jen mää­rä on py­sy­nyt nyt sa­mal­la ta­sol­la.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ko­koon­tuu vii­kot­tain tai use­am­min kau­pun­gin­joh­ta­jan joh­dol­la ko­ro­na­ryh­mä, joka lin­jaa käy­tän­nöt ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an hil­lit­se­mi­sek­si.

Ko­ro­na­ryh­mä muis­tut­taa, et­tä alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat en­nal­laan ja kor­kein­taan 10 hen­ki­lön ko­koon­tu­mi­set ovat sal­lit­tu­ja. Ai­kuis­ten pie­ni­muo­tois­ta ryh­mä­toi­min­taa on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää ul­ko-olo­suh­teis­sa. Kai­kes­sa toi­min­nas­sa tu­lee var­mis­taa, et­tä har­joit­te­lu to­teu­tuu tur­va­vä­lein ja il­man lä­hi­kon­tak­tia.

Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin lin­jaus on tie­dot­taa ko­ro­nas­ta riit­tä­väs­ti, jot­ta kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­ti tur­va­taan, mut­ta sa­mal­la ha­lu­taan suo­jel­la kun­ta­lais­ten yk­si­tyi­syyt­tä. Tie­to sii­tä, et­tä hen­ki­löl­lä on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio, on yk­si­löä kos­ke­va ter­veys­tie­to. Mi­kä­li jo­kin mer­kit­tä­vä jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ta­pah­tuu, har­ki­taan asi­an il­moit­ta­mis­ta ai­na ta­paus­koh­tai­ses­ti.