JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
20.11.2020 13.04

Korona­suo­si­tukset voimassa myös saariston yhtey­sa­luk­silla

Var­si­nais-Suo­men Ely-kes­kus muis­tut­taa, et­tä ter­veys­vi­ra­no­mais­ten jouk­ko­lii­ken­tee­seen an­ta­mat oh­jeet ja suo­si­tuk­set kos­ke­vat myös saa­ris­ton yh­tey­sa­luk­sia. Täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si Var­si­nais-Suo­mes­sa on voi­mas­sa suo­si­tus käyt­tää kas­vo­mas­kia jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja ti­lan­teis­sa, jois­sa ei ole mah­dol­lis­ta pi­tää riit­tä­vää tur­va­vä­liä mui­hin.

Saa­ris­ton va­ki­tui­set asuk­kaat ja muut yh­tey­sa­lus­ten käyt­tä­jät ovat ol­leet ak­tii­vi­ses­ti yh­tey­des­sä Ely-kes­kuk­seen ja tie­dus­tel­leet mah­dol­li­suuk­sia tiu­kem­piin ra­joi­tus­toi­miin. Ely-kes­kuk­sil­la ei kui­ten­kaan ole toi­mi­val­taa aset­taa ra­joi­tuk­sia, ku­ten mas­ki­pak­koa, tai aset­taa mas­kin käyt­töä aluk­seen pää­syn eh­dok­si. Yh­tey­sa­luk­sia ei myös­kään voi­da ra­ja­ta pel­käs­tään va­ki­tuis­ten asuk­kai­den käyt­töön.

Ely-kes­kus on täy­den­tä­nyt yh­tey­sa­lus­lii­ken­teen pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le an­ta­maan­sa oh­jeis­tus­ta ja pyy­tä­nyt pa­ran­ta­maan mat­kus­ta­jain­for­maa­ti­o­ta, jot­ta voi­mas­sa ole­va mas­ki­suo­si­tus tu­lee var­mas­ti kaik­kien mat­kus­ta­jien tie­toon en­nen mat­kaa ja mat­kan ai­ka­na.