JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
20.7.2021 14.58

Koronaryhmä puoltaa ravin­to­la­toi­minnan rajoittamista

Var­si­nais-Suo­mi jat­kaa ko­ro­na­e­pi­de­mi­an kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Vi­rus le­vi­ää nyt eri­tyi­ses­ti nuor­ten pa­ris­sa ja yö­e­lä­mäs­sä. Koor­di­naa­ti­o­ryh­mä suo­sit­taa so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­öl­le (STM) ra­vit­se­mis­liik­kei­den toi­min­nan vä­li­ai­kais­ta ra­joit­ta­mis­ta.

Maa­kun­nas­sa ta­paus­mää­rät ovat py­sy­neet mil­tei en­nal­laan. Tun­nus­lu­vut ovat kui­ten­kin suh­teel­li­sen kor­kei­ta ja kaik­ki­aan to­det­tiin vii­me vii­kol­la 166 tar­tun­taa. Vii­me vii­kol­la ko­ro­nan il­maan­tu­vuus jat­koi kas­vu­aan.

Vii­me 14 vuo­ro­kau­den il­maan­tu­vuus 100 000 asu­kas­ta koh­ti on sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 66,6 (THL 19.7.). 13.7. il­maan­tu­vuus oli 63,7. Po­si­tii­vis­ten ko­ro­na­tes­tien osuus on nyt 2,6 pro­sent­tia, kun se 13.7. oli 2 pro­sent­tia.

Ko­to­pe­räi­set tar­tun­nat näyt­te­le­vät suu­rin­ta roo­lia. Val­ta­o­sa tar­tun­nois­ta saa­daan lä­hi­pii­ris­tä ja ul­ko­maan mat­ko­jen tu­li­ai­si­na. Ra­vin­to­lois­ta, yö­ker­hois­ta ja ul­koil­ma­kon­ser­teis­ta saa­tu­jen tar­tun­to­jen ja al­tis­tu­mi­sien mää­rä on kas­va­nut.

Tar­tun­nois­ta noin 40 pro­sent­tia to­de­taan ro­kot­ta­mat­to­mil­la ikä­ryh­mil­lä eli nuo­ril­la ai­kui­sil­la ja nuo­ril­la (15–21 -vuo­ti­ail­la).

– Del­ta­vi­rus kier­tää nyt eri­tyi­ses­ti nuo­res­sa vä­es­tös­sä. En­nen kuin ro­ko­te­kat­ta­vuus saa­daan Var­si­nais-Suo­mes­sa kor­ke­am­mal­le ta­sol­le, em­me voi tuu­dit­tau­tua sii­hen, et­tä ti­lan­ne on hal­lin­nas­sa, Tyk­sin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va yli­lää­kä­ri Esa Rin­ta­la ker­too.

Ra­vin­to­la­tar­tun­to­jen vuok­si lä­hi­viik­koi­na Var­si­nais-Suo­mes­sa jär­jes­tet­tä­vät fes­ti­vaa­lit huo­les­tut­ta­vat ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mää.

– Tar­tun­nat le­vi­ä­vät yö­ker­hois­sa, ra­vin­to­lois­sa ja fes­ta­reil­la, kos­ka juh­la­tun­nel­mis­sa ih­mi­set ei­vät muis­ta pi­tää etäi­syyt­tä ja tur­val­li­suu­soh­jeet saa­ta­vat unoh­tua. Sel­lai­ses­ta käy­tök­ses­tä myös ko­ro­na­vi­rus on in­nos­saan, sa­noo Rin­ta­la va­ka­va­na.

Kier­tä­vä vi­rus­kan­ta on pää­o­sin del­ta­vi­rus­muun­nos­ta, joka le­vi­ää pal­jon her­kem­min kuin ai­kai­sem­mat muun­nok­set. Tar­tun­to­jen kas­vu voi liit­tyä suu­rel­ta osin juu­ri del­ta­vi­ruk­seen. Tut­ki­muk­set ovat osoit­ta­neet, et­tä sen ai­heut­ta­mis­sa in­fek­ti­ois­sa sai­ras­tu­neen vi­rus­mää­rät ovat hy­vin suu­ria.

Epi­de­mi­a­ti­lan­ne on tou­ko­kuus­ta al­ka­en hei­ken­ty­nyt ei­kä ro­ko­te­kat­ta­vuus vie­lä yl­lä toi­vo­tul­le ta­sol­le. Tä­män vuok­si koor­di­naa­ti­o­ryh­mä päät­ti ko­kouk­ses­saan tä­nään 20.7. puol­taa ra­vit­se­mis­liik­kei­den toi­min­nan vä­li­ai­kais­ta ra­joit­ta­mis­ta tau­din le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten muu­tok­sis­ta pää­te­tään val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la.

Mui­hin koor­di­naa­ti­o­ryh­män an­ta­min suo­si­tuk­siin ei teh­ty muu­tok­sia.

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät ta­sai­ses­ti Var­si­nais-Suo­mes­sa. Var­si­nais­suo­ma­lai­sis­ta 63,1 pro­sent­tia on nyt saa­nut vä­hin­tään yh­den ro­ko­te­an­nok­sen ja 28,9 pro­sent­tia jo toi­sen­kin ro­kot­teen.

– Pa­ras­ta mitä nyt voit teh­dä, on ot­taa omal­la vuo­rol­la­si mo­lem­mat ro­kot­teet. Vain täy­sin ro­ko­tet­tui­na voim­me lait­taa vi­ruk­sel­le sto­pin. Et­hän siir­rä ro­ko­tus­ta­si ke­sä­rien­to­jen vuok­si, Rin­ta­la ve­to­aa.

Tyk­sis­sä on täl­lä het­kel­lä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si hoi­det­ta­va­na kuu­si po­ti­las­ta. Heis­tä suu­rin osa ei ole saa­nut ko­ro­na­ro­ko­tet­ta.