JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tyksissa sairaalahoidossa koronan vuoksi on tällä hetkellä alle viisi potilasta.

Tyksissa sairaalahoidossa koronan vuoksi on tällä hetkellä alle viisi potilasta.

Mikael Soininen

Uutiset
27.7.2021 14.42

Koronaryhmä haluaa ryhtiä maskien käyttöön - ryhmä puoltaa rokotusvälin lyhentämistä

Var­si­nais-Suo­mi jat­kaa edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Var­si­nais-Suo­men ta­paus­mää­rät ovat kas­va­neet hy­päh­tä­en. Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä to­det­tiin vii­me vii­kol­la yh­teen­sä 347 ko­ro­na­tar­tun­taa. Pel­käs­tään vii­kon­lo­pun (23.–25.7.) ai­ka­na kir­jat­tiin pe­rä­ti 186 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa.

Vii­me 14 vuo­ro­kau­den il­maan­tu­vuus 100 000 asu­kas­ta koh­ti on sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä nyt 104,1 (THL 26.7.). Hei­nä­kuun 19. päi­vä­nä il­maan­tu­vuus oli 66,6. Po­si­tii­vis­ten ko­ro­na­tes­tien osuus on nyt 3,6 pro­sent­tia, kun se 19. hei­nä­kuu­ta oli 2,6 pro­sent­tia.

Var­si­nais­suo­ma­lai­set saa­vat tar­tun­nan nyt ko­ti­maas­sa. Val­ta­o­sa tar­tun­nois­ta ta­pah­tuu kes­ki­näi­sis­sä ta­paa­mi­sis­sa sekä per­he- ja ka­ve­ri­pii­ris­sä. Tar­tun­nois­ta 60 pro­sent­tia to­de­taan 15–29-vuo­ti­ail­la. Yö­e­lä­mäs­tä ja ul­koil­ma­kon­ser­teis­ta saa­tu­jen tar­tun­to­jen ja al­tis­tu­mi­sien mää­rä säi­lyi kor­ke­a­na. Sa­moin ke­sän mök­ki­juh­lat ovat ai­heut­ta­neet tar­tun­to­ja.

– Nuo­ret ovat kui­ten­kin ol­leet to­del­la oma-aloit­tei­sia ja ker­to­neet it­se omal­le lä­hi­pii­ril­leen tar­tun­nas­taan. He ovat ol­leet tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sel­le iso apu. Sii­tä kii­tos heil­le, Tyk­sin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va yli­lää­kä­ri Esa Rin­ta­la kiit­tää.

– Ko­ro­na­tar­tun­to­jen ta­paus­mää­rät ovat ki­vun­neet vii­me vuo­den mar­ras­kuun ta­sol­le. Sil­loin meil­lä al­koi iso tar­tun­ta-aal­to, joka kiih­dyt­ti epi­de­mi­an le­vi­ä­mis­vai­hee­seen. Olem­me vauh­dil­la me­nos­sa sa­maan suun­taan, Rin­ta­la va­roit­taa.

Sai­raa­la- ja te­ho­hoi­don tar­ve ei kui­ten­kaan on­nek­si ole kas­va­nut. Sai­raa­la­hoi­dos­sa on täl­lä het­kel­lä al­le vii­si po­ti­las­ta.

– Ro­ko­te­tut ei­vät juu­ri ole saa­neet tar­tun­to­ja ei­vät­kä jou­tu­neet sai­raa­la­hoi­toon. Kuo­le­man­ta­pauk­sia ei ole ol­lut Var­si­nais-Suo­mes­sa kah­teen viik­koon, Rin­ta­la sa­noo.

Ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä ko­ros­taa mas­kien käyt­töä kai­kis­sa yh­teyk­sis­sä.

– Ko­ro­na­ryh­mäm­me pi­tää mas­kien käyt­töä erit­täin tär­ke­ä­nä. Kes­kus­te­lim­me myös mas­ki­pa­kos­ta, jota lain­sää­dän­tö ei mah­dol­lis­ta. Pää­dyim­me laa­jaan ja tiuk­kaan mas­ki­suo­si­tuk­seen, Esa Rin­ta­la sa­noo.

Ny­kyis­ten sää­dös­ten puit­teis­sa Var­si­nais-Suo­mes­sa siir­ry­tään THL:n suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti tiu­kim­man eli le­vi­ä­mis­vai­heen mas­ki­suo­si­tuk­seen.

Mas­kia suo­si­tel­laan käyt­tä­mään ai­na jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja muis­sa jul­ki­sis­sa lii­ken­ne­vä­li­neis­sä, jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa sekä kou­luis­sa ja op­pi­lai­tok­sis­sa. Mas­ki­suo­si­tus kos­kee myös työ­yh­tei­sö­jä, jois­sa sa­mois­sa si­sä­ti­lois­sa työs­ken­te­lee tai oles­ke­lee yh­tä ai­kai­ses­ti use­am­pia hen­ki­löi­tä.

Ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den li­sää­mi­nen on täl­lä het­kel­lä kes­kei­sin kei­no ko­ro­na­ti­lan­teen hel­pot­tu­mi­sek­si Var­si­nais-Suo­mes­sa.

– Vä­es­tön ro­kot­ta­mi­nen on ai­noa rat­kai­su pan­de­mi­an ku­kis­ta­mi­sek­si. Ro­ko­tus­tah­tia alu­eel­lam­me on nyt no­peu­tet­ta­va, kos­ka del­ta­vi­rus on no­pea le­vi­ä­mään. Ro­kot­ta­mi­nen on kil­pa­juok­su, jon­ka ha­lu­am­me voit­taa, Rin­ta­la to­te­aa.

Koor­di­naa­ti­o­ryh­mä puol­taa ro­ko­tus­vä­lin ly­hen­tä­mis­tä 12 vii­kon an­nos­vä­lis­tä kah­dek­saan viik­koon kun­nis­sa käy­tet­tä­vis­sä ole­vien re­surs­sien mu­kai­ses­ti. Li­säk­si ryh­mä suo­sit­taa, et­tä kun­nat ot­tai­si­vat käyt­töön eri­lai­sia pop up -ro­ko­tus­rat­kai­su­ja, jot­ta ih­mi­set pää­si­si­vät ro­ko­tuk­seen mah­dol­li­sim­man vai­vat­to­mas­ti.

– Tämä saat­tai­si an­taa pot­kua nii­den nuor­ten ai­kuis­ten ro­ko­tuk­siin, jot­ka vie­lä poh­ti­vat asi­aa. Kun ro­kot­teen voi ha­kea il­man ajan­va­raus­ta, kyn­nys ro­ko­tuk­seen me­ne­mi­sel­le ma­dal­tuu. Ko­ke­muk­set ovat kun­nis­sa ol­leet kan­nus­ta­via, Rin­ta­la to­te­aa.

Koor­di­naa­ti­o­ryh­mä pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä pe­rus­kou­lu­jen, am­ma­til­lis­ten op­pi­lai­tos­ten, lu­ki­oi­den sekä kor­ke­a­kou­lu­jen syys­lu­ku­kau­si voi­daan aloit­taa lä­hi­o­pe­tuk­ses­sa.

– Ha­lu­am­me vii­mei­seen saak­ka pi­tää kou­lu­lai­set ja opis­ke­li­jat kou­lun­pen­kil­lä. Etä­o­pe­tus on ai­van vii­mei­nen kei­no, Rin­ta­la sa­noo.

Koor­di­naa­ti­o­ryh­mä ko­ros­taa kai­kis­sa ope­tus­ti­lan­teis­sa mas­kin käyt­töä pe­rus­kou­lun nel­jäs­luok­ka­lai­sis­ta al­ka­en. Asi­as­sa voi­daan käyt­tää kun­ta­koh­tais­ta har­kin­taa.

Ko­ro­na­ti­lan­teen seu­raa­mis­ta jat­ke­taan. Suo­si­tuk­set voi­vat muut­tua no­pe­as­ti­kin, jos epi­de­mi­an hal­lin­ta sitä edel­lyt­tää. Var­si­nais-Suo­men ko­ro­na­ti­lan­net­ta ar­vi­oi­daan uu­del­leen vii­meis­tään en­si tiis­tai­na 2.8. koor­di­naa­ti­o­ryh­män ko­kouk­ses­sa.