JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
11.2.2021 18.23

Korona­ro­ko­tukset alkavat Naantalissa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set eri ikä­ryh­mil­le al­ka­vat Naan­ta­lis­sa vii­kol­la 7 ja 8.

Vii­kol­la 8 eli 22.2. al­ka­en aloi­te­taan ko­to­na asu­vien yli 80-vuo­ti­ai­den naan­ta­li­lais­ten ro­ko­tuk­set Pfi­zer-Bi­on­tec­hin Co­mir­na­ty- ja Mo­der­nan ro­kot­teil­la. Ter­vey­den­huol­los­ta ol­laan pu­he­li­mit­se yh­tey­des­sä yli 80-vuo­ti­ai­siin tai hei­dän omai­siin. Soi­tot on aloi­tet­tu 9.2.

Naan­ta­lin kau­pun­ki tie­dot­taa, et­tä soit­toa kan­nat­taa odot­taa rau­has­sa. Mi­kä­li hen­ki­löä ei heti ta­voi­te­ta, hä­nel­le soi­te­taan use­am­man ker­ran.

70–79-vuo­ti­ai­den ro­ko­tuk­set al­ka­vat Pfi­zer-Bi­on­tec­hin ro­kot­teel­la ar­vi­ol­ta vii­kol­la 11–12. Ajan­va­rauk­ses­ta il­moi­te­taan ko­tiin tu­le­val­la kir­jeel­lä. Ro­kot­tei­den toi­mi­tuk­set ovat epä­var­mo­ja, jo­ten tie­do­tus­ta kan­nat­taa seu­ra­ta ak­tii­vi­ses­ti.

Naan­ta­li on saa­mas­sa en­si vii­kol­la pie­nen erän Ast­ra Ze­ne­can ro­ko­tet­ta, joka on tar­koi­tet­tu al­le 70-vuo­ti­ail­le. En­sim­mäi­set ro­kot­teet an­ne­taan en­si vii­kol­la 65–69-vuo­ti­ail­le vai­ke­an ko­ro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le.

Tä­hän ryh­mään kuu­lu­vat voi­vat va­ra­ta ro­ko­tu­sa­jan ter­veys­kes­kuk­sen net­ti­a­jan­va­rauk­ses­ta. Se avau­tuu 12.2. aa­mul­la. Ajan­va­rauk­sen voi teh­dä myös pu­he­li­mit­se. Säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen tu­lee kir­ja­ta sai­raus, jon­ka pe­rus­teel­la saa ro­kot­teen.

Pu­he­lin­ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si Naan­ta­lis­sa toi­vo­taan, et­tä ajan­va­rauk­seen käy­te­tään en­si­si­jai­ses­ti net­ti­a­jan­va­raus­ta. Ro­ko­te­toi­mi­tus­ten en­na­koi­mat­to­muu­den ta­kia ro­ko­tu­sai­ko­ja on tar­jol­la ra­jal­li­ses­ti.

Naan­ta­lis­sa ro­ko­tuk­set an­ne­taan kan­ta-Naan­ta­lis­sa Bir­git­ta-sa­lis­sa sekä Me­ri­mas­kun, Ry­mät­ty­län ja Vel­ku­an ter­vey­sa­se­mil­la.

Ro­ko­tuk­sien ai­ka­tau­luis­ta ja edis­ty­mi­ses­tä tie­do­te­taan verk­ko­si­vu­jen ja so­si­aa­li­sen me­di­an li­säk­si ter­vey­sa­se­mien, kau­pun­gin­ta­lon ja kir­jas­ton ovi­tie­dot­teis­sa.

Naan­ta­li­lai­set ikä- ja ris­ki­ryh­mät ro­ko­te­taan kan­sal­li­sen ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen mu­kai­ses­ti. Ro­kot­tei­den saa­ta­vuus sekä se, mi­ten tiet­tyä ro­ko­tet­ta on suo­si­tel­tu eri ryh­mil­le, vai­kut­ta­vat ro­ko­tu­sai­ka­tau­luun.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely