JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
21.1.2022 14.12

Koronarokote suojaa raskaana olevaa vakavalta taudilta

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) li­sä­si täl­lä vii­kol­la odot­ta­vat äi­dit va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­vien sai­rauk­sien tai ti­lo­jen lis­tal­le.

– Ras­kaus vai­kut­taa nai­sen vas­tus­tus­ky­kyyn, jol­loin alt­tius vai­kei­siin tu­leh­duk­siin ko­ho­aa. Ras­kau­den ai­ka­na myös ve­ri­tu­kos­ris­ki li­sään­tyy ja hen­gi­tys kuor­mit­tuu. Näi­den toi­min­nal­lis­ten muu­tos­ten li­säk­si kas­va­va koh­tu vai­kut­taa odot­ta­van äi­din hen­gi­tyk­seen, Tyk­sin ras­kau­den ja syn­ny­tys­ten hoi­don yli­lää­kä­ri Ee­va Ek­holm, sa­noo.

Va­ka­van tau­din voi tor­jua ot­ta­mal­la ro­kot­teen. Ras­kaa­na ole­va voi ot­taa ko­ro­na­ro­kot­teen mis­sä ta­han­sa ras­kau­den vai­hees­sa. En­sim­mäi­sen, toi­sen tai kol­man­nen ro­ko­te­an­nok­sen voi ot­taa ras­kau­den ai­ka­na nor­maa­lis­ti.

– Täl­lä het­kel­lä ko­ro­na on sel­väs­ti li­sään­ty­nyt ja Tyk­siin tu­lee en­tis­tä enem­män ras­kaa­na ole­via, joil­la on ko­ro­na.

Ne ras­kaa­na ole­vat, joil­la on ol­lut vai­ke­am­pia oi­rei­ta ko­ro­nas­ta ja ovat tul­leet Tyk­siin, ovat ol­leet ro­kot­ta­mat­to­mia.

– Ro­ko­te suo­jaa sekä ras­kaa­na ole­via, et­tä ei-ras­kaa­na ole­via, va­ka­val­ta tau­dil­ta, Ek­holm sa­noo.

– Odot­ta­val­la äi­dil­lä on luon­nol­li­ses­ti huo­li si­ki­ös­tä ja moni pel­kää, et­tä ro­kot­teel­la voi­si ol­la jo­tain hait­taa lap­sen ke­hi­tyk­sel­le. Tut­ki­muk­sis­sa ro­ko­te on osoit­tau­tu­nut tur­val­li­sek­si ras­kau­den ai­ka­na ei­kä ole viit­tei­tä kes­ken­me­no­ris­kin li­sään­ty­mi­ses­tä tai si­ki­öön koh­dis­tu­vis­ta hai­tois­ta, Ee­va Ek­holm sa­noo.

Ko­ro­na­ro­kot­teel­la ei ole osoi­tet­tu vai­ku­tuk­sia he­del­mäl­li­syy­teen. Ras­kau­de­nai­kai­nen ko­ro­nain­fek­tio li­sää jon­kun ver­ran ras­kaus­myr­ky­tyk­sen ja koh­tu­kuo­le­man ris­kiä. Vai­kea ko­ro­nain­fek­tio voi myös joh­taa sii­hen, et­tä lap­si täy­tyy saat­taa maa­il­maan en­ne­nai­kai­ses­ti.

Äi­ti jou­tuu ole­maan vau­vas­ta eros­sa, jos hän on te­ho­hoi­dos­sa. Ko­ro­na ei yleen­sä siir­ry äi­dis­tä si­ki­öön koh­dun­si­säi­ses­ti. Syn­ny­tyk­sen jäl­keen ko­ro­naa sai­ras­ta­van äi­din suo­si­tel­laan käyt­tä­vän mas­kia, jot­ta ko­ro­na ei siir­tyi­si pi­sa­ra­tar­tun­ta­na vas­ta­syn­ty­nee­seen.