JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koronatestien määrä on vähentynyt toukokuussa Varsinais-Suomessa.

Koronatestien määrä on vähentynyt toukokuussa Varsinais-Suomessa.

Arkisto / Mikael Soininen

Uutiset
24.5.2022 13.23

Koronapandemia rauhoittumassa Varsinais-Suomessa

Ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­maan päin koko Suo­mes­sa. Var­si­nais-Suo­mes­sa tuo­rein il­maan­tu­vuus on THL:n mu­kaan 348 kah­del­ta vii­kol­ta 100 000 asu­kas­ta koh­den ja alu­eel­la to­de­taan kes­ki­mää­rin run­saat 100 ta­paus­ta vuo­ro­kau­des­sa. Suu­ri­mal­la osal­la sai­raa­la­hoi­toon tu­le­vis­ta ko­ro­na­po­ti­lais­ta tau­ti to­de­taan vas­ta päi­vys­tyk­ses­sä.

Kak­si viik­koa sit­ten 10.5. il­maan­tu­vuus oli kak­sin­ker­tai­nen, noin 700. Näyt­teis­tä po­si­tii­vi­sia oli sil­loin noin 55 pro­sent­tia. Tes­ti­mää­rät ovat tou­ko­kuun ai­ka­na vä­hen­ty­neet ja tes­tat­ta­vien po­si­tii­vi­suu­sas­te on nyt noin 32 pro­sent­tia.

– Työ­i­käis­ten ja las­ten tar­tun­nat hii­pu­vat eri­tyi­sen hy­vin, kun taas yli 60-vuo­ti­ail­la ta­paus­mää­rät las­ke­vat nuo­rem­pia hi­taam­min, Tu­run yli­o­pis­tol­li­sen kes­kus­sai­raa­lan (Tyk­sin) in­fek­ti­o­lää­kä­ri Har­ri Mart­ti­la sa­noo.

Tyk­sis­sä on täl­lä het­kel­lä 21 ko­ro­na­po­ti­las­ta, jois­ta ku­kaan ei ole te­ho­hoi­dos­sa. Po­ti­lais­ta 12:lla ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio on en­si­si­jai­nen syy sai­raa­la­hoi­dol­le. Vaik­ka eri­kois­sai­raan­hoi­don kuor­mi­tus on ke­ven­ty­nyt, pe­rus­ter­vey­den­huol­lon vuo­de­o­sas­toil­la on kui­ten­kin hoi­dos­sa pal­jon ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­ta, noin 26 po­ti­las­ta Var­si­nais-Suo­mes­sa.

Tyk­sin La­bo­ra­to­ri­os­sa to­det­tiin vii­me vii­kol­la Suo­men en­sim­mäi­nen omik­ron BA.5-va­ri­ant­ti. Ti­lan­net­ta seu­ra­taan tar­kas­ti, tois­tai­sek­si va­ri­ant­ti ei ai­heu­ta syy­tä eri­tyi­siin toi­men­pi­tei­siin.