JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maskin käyttö on edelleen tärkeää, toteaa Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä.

Maskin käyttö on edelleen tärkeää, toteaa Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä.

Arkisto / Jenni Kylänpää

Uutiset
14.9.2021 14.52

Koronaepidemia polkee yhä paikallaan Varsinais-Suomessa

Var­si­nais-Suo­mes­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on suu­rin piir­tein sa­mal­la ta­sol­la kuin vii­me vii­kol­la. Tuo­rein 14 vuo­ro­kau­den il­maan­tu­vuus 100 000 asu­kas­ta koh­ti on Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 161,7. Viik­ko sit­ten il­maan­tu­vuus oli 172,4.

– Olem­me jää­neet kor­ke­al­le ta­sol­le tau­ti­ta­pauk­sis­sa ja il­maan­tu­vuu­des­sa Var­si­nais-Suo­mes­sa. Tätä ei ole ta­pah­tu­nut ai­kai­sem­mis­sa aal­lois­sa, ei­kä ke­hi­tys ole sitä mitä toi­vom­me, Tyk­sin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va yli­lää­kä­ri Esa Rin­ta­la sa­noo.

Var­si­nais-Suo­mes­sa kyse on täl­lä het­kel­lä ro­kot­ta­mat­to­mien ja eri­tyi­ses­ti muu­ta kuin suo­mea ja ruot­sia äi­din­kie­le­nään pu­hu­vien ro­kot­ta­mat­to­mien epi­de­mi­as­ta. Ai­van val­ta­o­sa sai­raa­la­hoi­toon ja te­ho­hoi­toon jou­tu­neis­ta on ro­kot­ta­mat­to­mia vie­ras­kie­li­siä.

– On hy­vin tär­ke­ää, et­tä kaik­ki vä­es­tö­ryh­mät, myös vie­ras­kie­li­set, ot­tai­si­vat kat­ta­vas­ti ro­kot­teen. Se suo­jaa yk­si­löä va­ka­val­ta tau­dil­ta. Jos ei riit­tä­vän suu­ri osa vä­es­tös­tä ota ro­ko­tet­ta, epi­de­mia ei alu­eel­lam­me hel­li­tä, vaan ih­mi­siä sai­ras­tuu va­ka­vas­ti ja jou­tuu sai­raa­la­hoi­toon, Rin­ta­la sa­noo.

Tar­tun­to­jen jäl­ji­tysp­ro­sent­ti oli vii­me vii­kon osal­ta las­ke­nut 49:ään.

– Jäl­ji­tys laa­haa pa­has­ti pe­räs­sä ei­kä jäl­ji­tysp­ro­ses­si nyt toi­mi ys­ki­mät­tä, Rin­ta­la sa­noo.

Ro­ko­tuk­set ovat edis­ty­neet erit­täin hy­vin. Var­si­nais-Suo­mes­sa on saa­vu­tet­tu 80 pro­sen­tin ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den ra­ja­pyyk­ki. 83 pro­sent­tia Var­si­nais-Suo­men 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä on ot­ta­nut en­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen ja toi­sen an­nok­sen on saa­nut noin 63 pro­sent­tia.

Täl­lä het­kel­lä Tyk­sis­sä on hoi­dos­sa yh­teen­sä 12 ko­ro­na­po­ti­las­ta, jois­ta al­le vii­si on te­ho­hoi­dos­sa. Te­ho­hoi­don nor­maa­li­o­lo­jen ka­pa­si­teet­ti on nyt mak­si­maa­li­ses­sa käy­tös­sä, jol­loin mah­dol­li­set uu­det te­ho­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­po­ti­laat ai­heut­ta­vat sen, et­tä sy­dän- sekä neu­ro­ki­rur­gis­ten te­ho­hoi­toa vaa­ti­vien po­ti­lai­den leik­kauk­sia voi­daan jou­tua lyk­kää­mään tuon­nem­mak­si.

Tes­tausk­ri­tee­rei­tä ol­laan muok­kaa­mas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja tämä tar­koit­taa myös tes­taa­mi­sen jär­keis­tä­mis­tä Var­si­nais-Suo­mes­sa lä­hi­ai­koi­na. Esi­mer­kik­si al­le 12-vuo­ti­ai­ta ei enää tes­tat­tai­si vain pie­nen nu­han ta­kia, vaan mui­den kri­tee­rei­den ku­ten ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sen täyt­tyä.

Var­si­nais-Suo­men ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä ei teh­nyt muu­tok­sia voi­mas­sa ole­viin suo­si­tuk­siin. Etä­työs­tä kes­kus­tel­tiin pit­kään ja to­det­tiin, et­tä etä­työ­suo­si­tuk­ses­ta on tu­los­sa uut­ta val­ta­kun­nal­lis­ta oh­jeis­tus­ta. Tä­män het­ken suo­si­tus on voi­mas­sa 30.9. saak­ka. Sii­hen men­nes­sä on to­den­nä­köis­tä, et­tä ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä te­kee lie­ven­nyk­siä etä­työ­suo­si­tuk­seen lo­ka­kuul­le.

– On tär­ke­ä­tä muis­taa, et­tä sai­raa­na ei tul­la töi­hin. Täl­lä het­kel­lä on pal­jon fluns­saa ja mui­ta vi­ruk­sia kuin ko­ro­naa liik­keel­lä, jo­ten tar­tun­to­jen py­säyt­tä­mi­sek­si on tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen toi­mii vas­tuul­li­ses­ti, Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­y­li­lää­kä­ri Mik­ko Pie­ti­lä sa­noo.

Mas­kien käyt­tö on yhä tär­ke­ää, ei­kä sen käyt­töön ole suo­si­tuk­sis­sa ta­pah­tu­nut muu­tok­sia.

– Se on help­po, vai­va­ton ja hal­pa tapa suo­jau­tua ja suo­ja­ta mui­ta tar­tun­noil­ta, Rin­ta­la muis­tut­taa.