JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vehmaa on harvinainen maaseutukunta Varsinais-Suomessa. Se on onnistunut kasvattamaan asukaslukuaan, kun muuten maakunnassa jatkuu kaupungistuminen. Kuvassa näkyy koulun yhteyteen valmistunut liikuntapaikka.

Vehmaa on harvinainen maaseutukunta Varsinais-Suomessa. Se on onnistunut kasvattamaan asukaslukuaan, kun muuten maakunnassa jatkuu kaupungistuminen. Kuvassa näkyy koulun yhteyteen valmistunut liikuntapaikka.

Sari Honkasalo

Uutiset
20.11.2020 7.15

Korona kurittaa maakuntaa, vaikka jotain positii­vis­takin on

Jen­ni Ky­län­pää

– Ku­ka­pa oli­si täl­lais­ta ti­lan­net­ta osan­nut en­nus­taa tam­mi­kuus­sa, to­te­si Var­si­nais-Suo­men maa­kun­ta­joh­ta­ja Kari Hä­kä­mies pu­heen­vuo­ron­sa aluk­si Var­si­nais-Suo­men Yrit­tä­jien jär­jes­tä­mäs­sä kun­nal­lis­joh­don se­mi­naa­ris­sa.

Se­mi­naa­rin tee­ma­na oli Var­si­nais-Suo­men alu­een ko­ro­na­ti­lan­ne­ku­va täl­lä het­kel­lä. Kari Hä­kä­mies sa­noi Var­si­nais-Suo­men kuu­lu­van niin sa­not­tui­hin dy­naa­mi­siin maa­kun­tiin, jot­ka kär­si­vät ko­ro­nas­ta sel­vim­min.

Hän toi­voi, et­tä van­ha­nai­kai­ses­ta ajat­te­lus­ta, jos­sa Suo­men ete­lä- ja län­si-osat miel­le­tään rik­kaik­si ja poh­joi­nen ja itä taas köy­hik­si, pääs­täi­siin jo vii­meis­tään nyt eroon.

– Ajat­te­lu on van­ha­nai­kais­ta, ja se ei sai­si vai­kut­taa esi­mer­kik­si tu­kien ja­ka­mi­seen, Hä­kä­mies sa­noi.

Hä­kä­mie­hen mu­kaan ko­ro­na-ai­ka­na kau­pun­gis­tu­mi­nen on ai­na­kin Var­si­nais-Suo­mes­sa edel­leen jat­ku­nut, vaik­ka mo­nel­la saat­taa ol­la kä­si­tys, et­tä ko­ro­na oli­si aja­nut ih­mi­siä enem­män maa­seu­dul­le asu­maan.

– Leh­dis­sä on voi­tu esi­tel­lä hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat päät­tä­neet nyt muut­taa maal­le, kun on tul­lut etä­työ­mah­dol­li­suuk­sia. Tääl­lä Var­si­nais-Suo­mes­sa py­sy­vän asuin­pai­kan va­lin­nan pe­rus­teel­la kau­pun­gis­tu­mi­nen, joka on al­ka­nut jo en­nen ko­ro­naa, jat­kuu edel­leen, Hä­kä­mies sa­noi.

Yh­den sel­ke­än poik­keuk­sen Hä­kä­mies nos­ti esiin.

– Veh­maa to­sin on on­nis­tu­nut hie­nos­ti kas­vat­ta­maan asu­kas­lu­ku­aan tänä vuon­na.

Men­nyt kesä oli saa­ris­to­mat­kai­lul­le Hä­kä­mie­hen mu­kaan eri­no­mai­nen. Saa­ris­ton me­nes­tys ei kui­ten­kaan pe­las­ta­nut koko alaa ah­din­gol­ta. Hä­kä­mies to­sin on tyy­ty­väi­nen, et­tä Var­si­nais-Suo­mes­sa ei ol­la niin riip­pu­vai­sia mat­kai­lu­a­las­ta, ku­ten Lap­pi.

– La­pis­sa ti­lan­ne on erit­täin huo­les­tut­ta­va täl­lä het­kel­lä.

Hä­kä­mies ot­ti esiin myös EU:n 2,3 mil­jar­din eu­ron el­py­mis­pa­ke­tin.

– Pe­rus­ky­sy­mys on ru­ve­taan­ko ra­haa ja­ka­maan ikään kuin alu­eel­li­ses­ti tie­tyil­lä kiin­ti­öil­lä, vai rat­kai­se­vat­ko yri­tys­ten hank­keet tä­män.

Hä­kä­mies it­se us­koi Var­si­nais-Suo­men ole­van vah­voil­la, jos el­py­mis­ra­haa ja­e­taan yri­tys­hank­keet edel­lä.

– Tä­män ei ole tar­koi­tus ol­la mi­kään so­si­aa­li­pa­ket­ti, täl­lä ei pai­ka­ta mi­tään, vaan tar­koi­tus on luo­da uut­ta, jol­la vie­dään Suo­mea eteen­päin, Hä­kä­mies sa­noi.

Var­si­nais-Suo­men elin­kei­not-vas­tuu­a­lu­een joh­ta­ja Timo Met­sä-To­ki­la ker­toi ko­ro­na­ti­lan­ne­ku­vas­ta Ely-kes­kuk­sen nä­kö­kul­mas­ta. Ely-kes­kus myön­si yh­des­sä Bu­si­ness Fin­lan­din kans­sa ko­ro­na­tu­kia ke­vääl­lä.

Myös ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sia on myön­net­ty, ja Met­sä-To­ki­la nä­kee, et­tä nii­den avul­la on teh­ty hie­no­ja di­gi­hyp­päyk­siä.

Ely-kes­kus myön­tää vuo­sit­tain myös tu­kia maa­seu­tu­ra­has­tos­ta. Ky­sei­siä tu­kia on ky­syt­ty nyt Met­sä-To­ki­lan mu­kaan enem­män kuin kos­kaan.

– Tämä joh­tuu to­den­nä­köi­ses­ti sii­tä, et­tä yri­tyk­sis­sä ha­lu­taan vas­ta­ta muu­tok­ses­ta tu­le­viin haas­tei­siin.

Maa­seu­tu­ra­has­ton tu­kiin ovat oi­keu­tet­tu­ja vain maa­seu­tu­a­lu­eil­la toi­mi­vat yri­tyk­set.

Työl­li­syys­ti­lan­ne on Met­sä-To­ki­lan mu­kaan synk­kä ja haas­ta­va. Lä­hel­lä 90-lu­vun ti­lan­net­ta ei Met­sä-To­ki­lan mu­kaan kui­ten­kaan vie­lä ol­la.

– Tä­hän on suh­tau­dut­ta­va va­ka­vas­ti. Nou­se­vat­ko työt­tö­myys­lu­vut täs­tä vie­lä, sitä ei vie­lä tie­de­tä.

TE-toi­mis­ton avoi­mien työ­paik­ko­jen ke­hit­ty­mi­ses­sä Met­sä-To­ki­la nä­kee jo­tain po­si­tii­vis­ta­kin.

– Te­ol­li­suu­den avoi­mien työ­paik­ko­jen nou­su elo­kuun jäl­keen häm­men­tää. Au­to­teh­taan hyvä ke­hi­tys ei yk­si­nään se­li­tä sitä. Tämä toki vies­tit­tää sii­tä, et­tä jo­tain po­si­tii­vis­ta­kin on nä­kö­pii­ris­sä.

Pal­ve­lu­a­lo­jen työ­pai­kat ovat Met­sä-To­ki­lan mu­kaan lä­hes hä­vin­neet TE-toi­mis­tos­ta.

– On tot­ta, et­tä TE-toi­mis­tot ei­vät ole ai­noa väy­lä et­siä työ­tä. Tämä on kui­ten­kin jon­kin­lai­nen in­di­kaat­to­ri sii­tä, mitä työ­mark­ki­noil­la ta­pah­tuu.