JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vehmaan seurakunnalla on ollut taloudellisia vaikeuksia.

Vehmaan seurakunnalla on ollut taloudellisia vaikeuksia.

Arkisto / Saara Huovinen

Uutiset
22.9.2023 10.35

Konsultti selvittämään Vehmaan, Taivassalon, Kustavin ja Pyhärannan seurakuntien tulevaisuutta

Tu­run Ark­ki­hiip­pa­kun­nas­sa seu­ra­taan ak­tii­vi­ses­ti seu­ra­kun­tien ta­lout­ta ja nii­hin liit­ty­viä ra­ken­ne­ky­sy­myk­siä.

Ark­ki­hiip­pa­kun­nas­sa on me­neil­lään laa­ja Ro­vas­ti­kun­ta 2030 -han­ke, jos­sa seu­ra­kun­tien vi­ran­hal­ti­joi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kans­sa vi­si­oi­daan ja kar­toi­te­taan mah­dol­li­suut­ta hoi­taa seu­ra­kun­nal­li­nen ta­lous­hal­lin­to en­tis­tä laa­jem­mis­sa yk­si­köis­sä seu­ra­kun­nal­li­sen toi­min­nan säi­ly­es­sä pai­kal­li­se­na.

Nou­si­ais­ten ro­vas­ti­kun­nan nel­jäs­tä­tois­ta seu­ra­kun­nas­ta nel­jäs­sä, Veh­maal­la, Py­hä­ran­nas­sa, Tai­vas­sa­los­sa ja Kus­ta­vis­sa, on sel­lai­sia toi­min­nal­li­sia ja ta­lou­del­li­sia haas­tei­ta, joi­den rat­kai­su ei voi odot­taa Ro­vas­ti­kun­ta 2030 -hank­keen tu­lok­sia, vaan ne on rat­kais­ta­va vii­py­mät­tä.

Veh­maan ja Py­hä­ran­nan seu­ra­kun­nis­sa osa hen­ki­lös­tös­tä on osa-ai­kai­sia, hen­ki­lös­tö on vä­hen­net­ty mi­ni­miin, ja toi­min­to­ja on jou­dut­tu ta­lous­ti­lan­teen vuok­si su­pis­ta­maan mer­kit­tä­väs­ti. Kum­mas­sa­kaan seu­ra­kun­nas­sa ei ole va­ki­nais­ta kirk­ko­her­raa ei­kä ta­lous­pääl­lik­köä, ei­kä kirk­ko­her­ran vir­ko­ja voi­da seu­ra­kun­tien ta­lous­ti­lan­ne huo­mi­oon ot­ta­en täyt­tää.

Mo­lem­mis­sa seu­ra­kun­nis­sa on to­teu­tet­tu ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­toi­men­pi­tei­tä, jot­ta väl­tet­täi­siin krii­siy­ty­vän seu­ra­kun­nan tun­nus­mer­kit ta­lou­den osal­ta. Seu­ra­kun­nan toi­min­nan ja hen­ki­lös­tön kuor­mi­tuk­sen osal­ta kri­tee­rit täyt­ty­vät edel­leen.

Kus­ta­vin ja Tai­vas­sa­lon seu­ra­kun­tien toi­min­ta on jo pit­kään jär­jes­tet­ty niin, et­tä seu­ra­kun­nil­la on ol­lut yh­tei­nen kirk­ko­her­ran­vir­ka. Tämä on edel­lyt­tä­nyt yh­tei­sen kirk­ko­her­ran­vi­ran­hal­ti­jal­ta ta­va­no­mais­ta suu­rem­paa työ­pa­nos­ta, kos­ka teh­tä­väs­sä on jou­dut­tu hoi­ta­maan kah­den seu­ra­kun­nan hal­lin­to ja ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mä yh­teen so­vit­ta­en.

Kirk­ko­her­ra on toi­mi­nut seu­ra­kun­tien ai­no­a­na pap­pi­na. Myös seu­ra­kun­tien mui­ta teh­tä­viä hoi­de­taan täl­lä het­kel­lä si­ten, et­tä lä­hes koko hen­ki­lös­tö on yh­teis­tä.

Tai­vas­sa­lon seu­ra­kun­ta on vuo­si­na 2019–2022 täyt­tä­nyt krii­siy­ty­vän seu­ra­kun­nan kri­tee­rit ti­li­kau­den tu­lok­sen osal­ta, jos ei ote­ta huo­mi­oon ker­ta­luon­tei­sia eriä. Kus­ta­vin ja Tai­vas­sa­lon seu­ra­kun­tien ta­lou­den yl­lä­pi­don kes­kei­nen vä­li­ne on ol­lut kiin­te­än omai­suu­den myy­mi­nen. Kos­ka asi­an­mu­kai­nen ta­lou­den­pi­to edel­lyt­tää, et­tä toi­min­taa yl­lä­pi­de­tään käyt­tö­ta­lou­den tu­loil­la ei­kä pää­o­ma­tu­loil­la, ei omai­suu­den jat­ku­va myy­mi­nen toi­min­nan ra­hoit­ta­mi­sek­si ole pi­dem­män pääl­le kes­tä­vää.

Kai­kis­sa yl­lä mai­ni­tuis­sa nel­jäs­sä seu­ra­kun­nas­sa hen­ki­lös­tö on kuor­mit­tu­mis­vaa­ras­sa, kos­ka hen­ki­lös­tön mää­rä on vä­hen­net­ty mi­ni­miin ja si­jai­siin ei ole va­raa. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin vel­vol­li­suus on huo­leh­tia seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöis­tä myös työ­suo­je­lun nä­kö­kul­mas­ta.

Tuo­mi­o­ka­pi­tu­li on kut­su­nut ta­lous­joh­ta­ja, or­ga­ni­saa­ti­o­kon­sult­ti Kei­jo Haa­vis­ton laa­ti­maan esi­sel­vi­tyk­sen Kus­ta­vin, Py­hä­ran­nan, Tai­vas­sa­lon ja Veh­maan seu­ra­kun­tien ti­lan­tees­ta ja tu­le­vai­suu­den vaih­to­eh­dois­ta. Sel­vit­tä­jän teh­tä­vä­nä on teh­dä esi­sel­vi­tys edel­lä­mai­nit­tu­jen seu­ra­kun­tien ta­lou­den ti­las­ta seu­ra­kun­nal­li­nen toi­min­ta ja hen­ki­lös­tö huo­mi­oi­den.

Mi­kä­li esi­sel­vi­tys niin osoit­taa, sel­vit­tä­jä kar­toit­taa mah­dol­li­set lii­tos­seu­ra­kun­nat ja laa­tii esi­sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta esi­tyk­sen mah­dol­li­sis­ta lii­tos­suun­nis­ta ja lii­to­sai­ka­tau­lus­ta. Sel­vi­tyk­sel­le on an­net­tu ai­kaa 5.12.2023 as­ti.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely