JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vehmaalle muuton myötä Maria Tahvanainen sai hevoset kotipihalle.

Vehmaalle muuton myötä Maria Tahvanainen sai hevoset kotipihalle.

Saara Huovinen

Uutiset
Vehmaa
21.11.2020 10.15

Kivaan kotiin on kiire

Y-tien var­res­sa si­jait­se­van ta­lon väri on min­tun­vih­reä. Pi­has­sa te­pas­te­le­vat vas­taan Spi­der­man, Sab­ri­na, Te­boil, Fort­ni­te ja Piz­za. Ne ovat kuk­ko­ja ja ka­no­ja, joi­den ni­mis­tä on vas­tuus­sa 7-vuo­ti­as Joo­na.

16-vuo­ti­as En­ni vie­rit­tää pi­han poik­ki äi­tin­sä Ma­ria Tah­va­nai­sen apu­na hei­nä­paa­lia koh­ti he­vo­sai­taus­ta, jos­sa asus­ta­vat ir­lan­nin­cob-orit Cas­pi­an, Den­ny ja Geno. Ta­lon toi­sel­la puo­lel­la tam­mat Blue ja Wer­na ovat jo saa­neet tuo­ret­ta ruo­kaa. Blue on 10-vuo­ti­aan Ed­lan.

Ke­sä­kuun alus­sa Veh­maal­le muut­ta­nut per­he on tyy­ty­väi­nen uu­teen ko­tiin­sa, jon­ne he muut­ti­vat pai­mi­o­lai­ses­ta ker­ros­ta­los­ta.

Pian muu­ton jäl­keen naa­pu­ris­ta tuli soit­to, et­tä mah­dat­te­ko tar­vi­ta lai­dun­maa­ta, sitä oli­si tar­jol­la ei­kä mak­sa mi­tään. Ruo­ka­kau­pas­sa hy­myil­tiin.

– Ih­mi­set ovat tääl­lä iha­nia, ja olem­me viih­ty­neet to­del­la hy­vin. En­nen mi­nul­la ei ol­lut kos­kaan kii­re ko­tiin, mut­ta nyt on. Huo­maan muu­tok­sen it­ses­sä­ni ja lap­sis­sa. He­kin ovat tääl­lä huo­mat­ta­vas­ti rau­hal­li­sem­pia, Ma­ria Tah­va­nai­nen ker­too.

Tah­va­nai­nen käy täl­lä het­kel­lä päi­vä­töis­sä Naan­ta­lis­sa yri­tyk­ses­sä, joka te­kee puu­töi­tä te­la­kan tar­pei­siin. Sen ohel­la hän jat­kaa ai­em­paa yrit­tä­jän­työ­tään neu­rop­sy­ki­at­ri­se­na val­men­ta­ja­na eli avus­taa hen­ki­löi­tä, joil­la au­tis­mi, as­per­ge­rin oi­reyh­ty­mä tai muu neu­rop­sy­ki­at­ri­nen häi­riö ai­heut­taa vai­keuk­sia ar­jes­ta sel­viy­ty­mi­seen.

Lä­hi­ai­ko­jen ta­voi­te on al­kaa tar­jo­ta ko­ti­tal­lil­la rat­sas­tus­tun­te­ja ja va­el­lus­rat­sas­tus­ta.

– Ihas­tuin tup­su­jal­kai­siin ir­lan­nin­co­bei­hin, kos­ka ne ovat rau­hal­li­sia ei­vät­kä höt­kyi­le. Vaik­ka ne ovat ras­kas­ra­ken­tei­sia, ne ovat myös yl­lät­tä­vän ket­te­riä. Täs­sä ym­pä­ril­lä on ki­vaa maas­toa Nii­ni­jär­ven ja Hi­mois­ten­lah­den suun­taan, jos­sa rat­sas­ta­mi­nen on oi­ke­aa her­mo­lo­maa. Mu­ka­na on mind­ful­l­ness-efek­ti sii­tä, et­tä ol­laan täs­sä ja nyt, hän sa­noo.

Kun Ma­ri­al­ta ky­syy, mitä hän har­ras­taa, hän nau­rah­taa. Har­ras­tuk­siin­sa hän up­po­aa yleen­sä niin sy­väl­le, et­tä niis­tä tu­lee yk­si ker­ral­laan työ.

Hän on en­nät­tä­nyt opis­kel­la 11 tut­kin­toa tai täy­den­nys­kou­lu­tus­ta: kok­ki, baa­ri­mes­ta­ri, ra­vi­val­men­ta­ja, he­vos- ja koi­ra­hie­ro­ja, lä­hi­hoi­ta­ja, sai­raan­hoi­ta­ja, neu­rop­sy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja, so­si­aa­li­pe­da­go­gi­nen he­vos­toi­min­ta, mark­ki­noin­nin am­mat­ti­tut­kin­to, mind­ful­l­ness-oh­jaa­ja ja joh­ta­mis­kou­lu­tus.

Maria Tahvanainen on ennättänyt opiskella 11 tutkintoa tai täydennyskoulutusta.

Maria Tahvanainen on ennättänyt opiskella 11 tutkintoa tai täydennyskoulutusta.

Saara Huovinen

He­vo­set ovat ol­leet hä­nen elä­mäs­sään ai­na.

– Rat­sas­tus­kou­lu kävi kal­liik­si, jo­ten kä­vin naa­pu­rin ra­vi­tal­lil­la sii­vo­a­mas­sa ja rat­sas­ta­mas­sa yh­del­lä kil­til­lä tam­mal­la. Äi­ti ja isä sa­noi­vat, et­tä jos pys­tyn hank­ki­maan ja yl­lä­pi­tä­mään it­se he­vo­sen, sit­ten saat. Kun ra­hat oli­vat koos­sa, he ei­vät voi­neet enää kiel­tää­kään, hän ker­too.

En­sim­mäi­nen ke­sä­työ man­sik­ka­maal­la 12-vuo­ti­aa­na ki­laut­ti kas­saan 500 mark­kaa, ja seu­raa­va­na vuon­na hän al­koi teh­dä kas­vi­huo­neel­la töi­tä kaik­ki­na lo­mi­na ja va­paa­päi­vi­nä. 18-vuo­ti­aa­na hän os­ti Sam­pan, en­sim­mäi­sen ra­vi­he­vo­sen­sa.

– Me­nin ra­vi­val­men­ta­ja­kou­luun, ja sii­tä tuli työ. Vii­si vuot­ta sit­ten myin pois vii­mei­sen oman kas­vat­ti­ni, hän ker­too.

Ko­kik­si hän opis­ke­li, kos­ka isän mie­les­tä täy­tyy osa­ta lait­taa ruo­kaa. Neu­rop­sy­ki­at­ri­nen val­men­nus taas al­koi kiin­nos­taa myö­hem­mäs­sä lä­hi­hoi­ta­jan työs­sä, jos­sa asi­ak­kail­la esiin­tyi au­tis­min kir­joa.

– "Nep­syt" lok­sah­ti­vat heti. Tou­ret­tes­sa, as­per­ge­ris­sa ja au­tis­mis­sa on yh­teis­tä se, et­tä toi­min­ta on sel­ke­ää ja kom­mu­ni­koin­ti suo­raa. Mei­dän eläi­met ovat val­men­ta­jan työs­sä­ni hy­väk­si avuk­si, sil­lä ne aut­ta­vat ren­tou­tu­maan, hän sa­noo.

Saa­ra Huo­vi­nen

Fak­ta

Vii­kon hen­ki­lö Ma­ria Tah­va­nai­nen

Ikä: 40

Työ: neu­rop­sy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja, he­vos­tal­liy­rit­tä­jä

Asuu: Veh­maan Hi­moi­sis­sa

Per­he: kol­me las­ta