JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tien luovutustilaisuudessa Destian työnjohtaja Risto Rauva, työmaapäällikkö Timo Niemi ja projektijohtaja Eetu Väisänen sekä Väyläviraston projektipäällikkö Kari Partiainen.

Tien luovutustilaisuudessa Destian työnjohtaja Risto Rauva, työmaapäällikkö Timo Niemi ja projektijohtaja Eetu Väisänen sekä Väyläviraston projektipäällikkö Kari Partiainen.

Uutiset
Mynämäki
13.10.2021 9.30

Kasitien ohitus­kais­ta­hanke valmistui

Val­ta­tie 8:n Tu­run ja Po­rin vä­li­nen ohi­tus­kais­ta­han­ke on val­mis­tu­nut, ja kaik­ki kol­me ohi­tus­kais­ta­pa­ria ovat käy­tös­sä.

Ohi­tus­kais­to­ja on ra­ken­net­tu vuo­si­na 2020–2021. My­nä­mä­en ohi­tus­kais­to­jen pa­ran­ta­mi­sen li­säk­si tiel­le ra­ken­net­tiin kak­si täy­sin uut­ta ohi­tus­kais­taa: yk­si Näs­ti–Ko­ve­ro-vä­lil­le Lai­ti­laan ja toi­nen Eu­ra­jo­el­le Kämp­pä–Pe­rän­ky­lä-vä­lil­le.

Val­ta­tie 8:n pa­ran­nus­hank­keen ta­voit­tee­na on li­sä­tä val­ta­tien tur­val­li­suut­ta, su­ju­voit­taa ajo­mat­ko­ja sekä suo­ja­ta alu­een poh­ja­ve­det.

Väy­lä­vi­ras­tos­sa hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä toi­mi­neen Kari Par­ti­ai­sen mu­kaan ra­ken­nus­työt ovat su­ju­neet hy­vin.

– Olen iloi­nen, et­tä ra­ken­nus­työt saa­tiin teh­tyä il­man va­ka­via työ­ta­pa­tur­mia ei­kä lii­ken­ne­hait­ta­kaan ol­lut koh­tuu­ton, hän to­te­aa.

– On­nis­tuim­me pa­ran­ta­maan Ka­si­tien tur­val­li­suut­ta ja työt ovat su­ju­neet hy­vin. Kai­ken li­säk­si py­syim­me ai­ka­tau­lus­sa ja ali­tim­me bud­je­tin 20 pro­sen­til­la, sa­noo Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eli­na Ke­rä­nen.

Kaik­ki­aan hank­kees­sa ra­ken­net­tiin 60 000 ne­li­ö­tä poh­ja­ve­den suo­jaus­ta, 31 ki­lo­met­riä riis­ta-ai­taa, 6,7 ki­lo­met­riä me­lu­es­tei­tä, 25,7 ki­lo­met­riä yk­si­tyis­tei­tä, 420 000 ne­li­ö­tä as­falt­ti­pääl­lys­tei­tä ja työ­tä teh­tiin 64,5 hen­ki­lö­työ­vuot­ta.