JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kalannin koulun rehtori Johanna Kivistön takana näkyy parakkikoulu sekä vielä toukokuun alkuun asti remontissa oleva yläkoulurakennus.

Kalannin koulun rehtori Johanna Kivistön takana näkyy parakkikoulu sekä vielä toukokuun alkuun asti remontissa oleva yläkoulurakennus.

Jenni Kylänpää

Uutiset
Uusikaupunki
20.4.2023 8.45

Kalannin koulussa takana muuttojen vuosi - Ensi syksynä toiminnot on tarkoitus keskittää Hallitielle

Jen­ni Ky­län­pää

Ka­lan­nin kou­lus­sa on opis­kel­tu nyt rei­lun vuo­den ver­ran väis­tö­ti­lois­sa. Muut­to­ja on mah­tu­nut yh­den vuo­den si­sään kaik­ki­aan kol­me, ja seu­raa­va muut­to on edes­sä to­den­nä­köi­ses­ti ke­sä­kuus­sa.

Vii­me vuon­na hiih­to­lo­mal­la Ka­lan­nin ala­kou­lu­lai­set, eli luo­kat 1–6 sekä esi­kou­lu­lai­set, muut­ti­vat ur­hei­lu­ta­lon ja ylä­kou­lun pi­haan pys­ty­tet­tyi­hin pa­rak­kei­hin Hal­li­tiel­le. Ke­sä­lo­man ai­ka­na ylä­kou­lu­ra­ken­nus tyh­jen­net­tiin ko­ko­naan, ja ylä­kou­lu­lai­set aloit­ti­vat syys­lu­ku­kau­den Män­näis­ten kou­lun ti­lois­sa As­ta­lan­ku­jal­la.

Kaik­ki ei men­nyt kui­ten­kaan ihan suun­ni­tel­mien mu­kaan, sil­lä kou­lu­vuo­den al­ka­es­sa syk­syl­lä Män­näis­ten kou­lun Kuu­se­la-ra­ken­nuk­ses­sa ha­vait­tiin si­säil­ma­on­gel­mia.

– Tar­koi­tus oli en­sin se, et­tä ala­kou­lun ja es­ka­rin kaik­ki toi­min­not kes­ki­te­tään Hal­li­tien pa­rak­kiin ja ylä­kou­lun toi­min­not taas Män­näis­ten kou­lul­le. Syys­lo­mal­la Kuu­se­la-ra­ken­nus otet­tiin pois käy­tös­tä ko­ko­naan, ja ylä­kou­lu­lais­ten käyt­töön jäi Män­näis­ten kou­lun Koi­vu­la-ra­ken­nuk­seen nel­jä luok­kaa. Näis­sä luo­kis­sa on nyt ol­lut koko ajan mas­sii­vi­set puh­dis­tus­toi­met käy­tös­sä, Ka­lan­nin kou­lun reh­to­ri Jo­han­na Ki­vis­tö ker­too.

Ylä­kou­lu­lai­sil­le nel­jä luok­kaa on lii­an vä­hän. Ti­lo­ja jär­jes­tet­tiin ylä­kou­lu­lai­sil­le syk­syl­lä li­sää.

– Pa­ra­kit otet­tiin ihan täy­del­lä te­hol­la käyt­töön, eli ylä­kou­lu­lai­set ovat käyt­tä­neet myös pa­ra­kin ti­lo­ja. Ur­hei­lu­ta­lon mo­ni­toi­mi­ti­la saa­tiin ylä­kou­lu­lais­ten käyt­töön, ja myös nuo­ri­so­ti­la on päi­vi­sin ope­tus­käy­tös­sä, Jo­han­na Ki­vis­tö ker­too.

– Se on pak­ko to­de­ta, et­tä vaik­ka toi­min­not on nyt saa­tu jär­jes­ty­mään, niin on­han tämä lu­ku­vuo­si ol­lut ylä­kou­lu­lai­sil­le ras­kas. Heil­lä saat­taa päi­vien ai­ka­na ol­la usei­ta siir­ty­mi­siä ra­ken­nuk­ses­ta toi­seen, vaik­ka olem­me yrit­tä­neet jär­jes­tää niin, et­tä siir­ty­miä ei oli­si yh­den päi­vän ai­ka­na usei­ta, Ki­vis­tö ker­too.

Niin ylä- kuin ala­kou­lu­lai­set­kin käyt­tä­vät lii­kun­ta­tun­neil­la Ur­hei­lu­ta­lon lii­kun­ta­ti­laa, ja kaik­kien kou­lu­lais­ten ruo­ka­sa­li on teh­ty Ur­hei­lu­ta­lon au­la­ti­laan. Teks­tii­li­kä­si­työn tun­nit pi­de­tään van­has­sa pank­ki­ti­las­sa Ka­lan­nin kes­kus­tas­sa. Ko­ti­ta­lous­tun­nit taas jär­jes­te­tään Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa mo­duu­lis­sa bus­si­kyy­di­tyk­sil­lä.

– Ylä­kou­lu­ra­ken­nuk­sen re­mont­ti on vii­väs­ty­nyt. Alun pe­rin re­mon­tin piti ol­la val­mii­na jou­lu­kuus­sa. Nyt re­mon­tin pi­täi­si val­mis­tua tou­ko­kuus­sa, mut­ta em­me läh­de enää sii­nä vai­hees­sa muut­ta­maan, vaan muut­to teh­dään heti kou­lu­työn päät­ty­mi­sen jäl­keen ke­sä­kuus­sa, Jo­han­na Ki­vis­tö ker­too.

En­si syk­sy­nä al­ka­va lu­ku­vuo­si on tar­koi­tus aloit­taa niin, et­tä ylä­kou­lu­lai­set opis­ke­le­vat nyt re­mon­toi­ta­vas­sa ylä­kou­lus­sa ja ala­kou­lu­lai­set ja es­ka­ri­lai­set pa­ra­kis­sa.

– Pa­rak­kiin olem­me ol­leet tyy­ty­väi­siä. Si­säil­ma­oi­rei­lus­ta on tääl­lä pääs­ty ko­ko­naan eroon. Tie­tys­ti se pi­tää muis­taa, et­tä pa­ra­kit ovat ai­na väis­tö­ti­lo­ja, ei­vät­kä py­sy­vä rat­kai­su, Ki­vis­tö sa­noo.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on jo pää­tet­ty, et­tä Ka­lan­nin ylä­kou­lu­lai­set siir­ty­vät kau­pun­gin kes­kus­taan Wint­te­riin sit­ten kun se val­mis­tuu, mut­ta mis­sä ala­kou­lu­lai­set opis­ke­le­vat sil­loin, sitä ei ole vie­lä teh­ty pää­tök­siä.

Pa­ra­keis­sa ti­lat on nyt ja­et­tu niin, et­tä 5–6-luok­ka­lai­set opis­ke­le­vat ylä­ker­ras­sa toi­sel­la käy­tä­väl­lä ja 3–4-luok­ka­lai­set toi­sel­la käy­tä­väl­lä. 1–2-luok­ka­lai­sil­la on oma käy­tä­vä al­haal­la, sa­moin kuin kah­del­la es­ka­ri­ryh­mäl­lä. Es­ka­rin kans­sa sa­mal­la käy­tä­väl­lä on myös muun mu­as­sa Val­mo-luok­ka.

– Va­ras­to­ti­loi­hin on myös tar­vit­ta­es­sa rai­vat­tu ti­laa, ker­too reh­to­ri, jon­ka huo­neel­le on teh­ty ti­laa atk-va­ras­toon.

1  -2 -luokan oppilaat opiskelevat parakin alakerrassa samalla käytävällä.

1 -2 -luokan oppilaat opiskelevat parakin alakerrassa samalla käytävällä.

Jenni Kylänpää

Eskarilaisten käytävän perältä löytyy myös muun muassa Valmo-luokan tila.

Eskarilaisten käytävän perältä löytyy myös muun muassa Valmo-luokan tila.

Jenni Kylänpää

Yl­lät­tä­vis­tä­kin muu­tok­sis­ta huo­li­mat­ta kou­lu­työ­tä on py­rit­ty jat­ka­maan Ka­lan­nis­sa mah­dol­li­sim­man nor­maa­lis­ti.

– Piha-alu­ei­ta on kun­nos­tet­tu, ja tä­hän on saa­tu ihan mu­ka­va piha-alue. Ylä­kou­lu­lais­ten vä­li­tun­ti­a­lue tu­lee ole­maan syk­syl­lä sa­mas­sa pai­kas­sa kuin en­nen­kin ylä­pi­hal­la, Jo­han­na Ki­vis­tö sa­noo.

– Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt­kin on saa­tu täs­sä kou­lun ym­pä­ris­tös­sä mel­ko hy­vin toi­mi­maan. Työ­maa­lii­ken­net­tä täs­tä kul­kee edel­leen, eli valp­paa­na pi­tää ol­la.

Liikennejärjestelyt on saatu parakkien läheisyydessä toimimaan, mutta työmaaliikenteen vuoksi pitää olla varovainen.

Liikennejärjestelyt on saatu parakkien läheisyydessä toimimaan, mutta työmaaliikenteen vuoksi pitää olla varovainen.

Jenni Kylänpää