JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
22.11.2021 18.44

Kalannin ja Hakametsän kouluissa sekä harras­tus­toi­min­nassa korona-altistumisia - jäljitystyö on vielä osittain kesken

Ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­non­tu­nut myös Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja tar­tun­nat sekä al­tis­tu­mi­set ovat vii­me ai­koi­na ol­leet kas­vus­sa. Uu­den­kau­pun­gin 14 vuo­ro­kau­den il­maan­tu­vuus on noin 100 ja vii­mei­sen kuu­den päi­vän ai­ka­na on to­det­tu 12 uut­ta tar­tun­taa.

Epi­de­mi­a­ti­lan­ne näyt­tää kuor­mit­ta­van nyt eri­tyi­ses­ti lap­sia ja lap­si­per­hei­tä.

Ka­lan­nin kou­lus­sa sekä Ha­ka­met­sän kou­lus­sa on il­men­nyt vii­me vii­kol­la ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia. Al­tis­tu­mi­sia on to­det­tu myös har­ras­tus­toi­min­nas­sa. Jäl­ji­tys­työ on vie­lä osit­tain kes­ken, ei­kä kaik­kien al­tis­tu­nei­den mää­rää ole tark­kaan tie­dos­sa.

Jäl­ji­tys­työn no­peut­ta­mi­sek­si ja hel­pot­ta­mi­sek­si tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­tä toi­vo­taan, et­tä kun­ta­lai­set vas­tai­si­vat myös vie­rai­siin pu­he­lin­nu­me­roi­hin. Näin jäl­jit­tä­jien ei tar­vit­si­si lä­het­tää eril­li­siä vies­te­jä mah­dol­li­sil­le al­tis­tu­neil­le soit­to­jen li­säk­si.

Ter­vey­den­huol­los­sa ve­do­taan nyt pa­hen­tu­neen epi­de­mi­a­ti­lan­teen vuok­si kun­ta­lai­siin ja ha­lu­taan muis­tut­taa ter­veys­tur­val­li­sis­ta käy­tän­teis­tä epi­de­mi­an hil­lit­se­mi­sek­si.

Ko­din ul­ko­puo­lel­la tu­lee liik­kua vain täy­sin ter­vee­nä. Ko­ro­na­tes­tiin on syy­tä ha­keu­tua vä­häi­sis­tä­kin oi­reis­ta. Mas­kin käyt­tö on erit­täin tär­ke­ää jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä sekä si­sä­ti­lois­sa, esi­mer­kik­si kau­pois­sa ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa, jois­sa on pal­jon ih­mi­siä lä­hel­lä toi­si­aan. Kä­si­hy­gie­ni­as­ta on myös syy­tä pi­tää edel­leen huol­ta.