JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tartuntatautilaki määrää nyt noudattamaan koronaohjeita liikenteen palveluissa, kuten busseissa ja takseissa.

Tartuntatautilaki määrää nyt noudattamaan koronaohjeita liikenteen palveluissa, kuten busseissa ja takseissa.

Arkisto

Uutiset
23.2.2021 16.40

Hygienia- ja väljyys­toi­men­piteet pakollisiksi liikenteen palveluissa

Tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­sel­la lii­ken­teen pal­ve­lui­den tar­jo­a­jat vel­voi­te­taan huo­leh­ti­maan toi­men­pi­teis­tä ko­ro­na­vi­rus­tau­din le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Vel­voit­teet ovat voi­mas­sa 30.6. as­ti.

Ai­em­min toi­mi­jat ovat toi­mi­neet suo­si­tus­ten poh­jal­ta va­paa­eh­toi­ses­ti, mut­ta nyt toi­men­pi­teet ovat lain no­jal­la pa­kot­ta­via. Ta­voit­tee­na on yl­lä­pi­tää ter­veyt­tä ja eh­käis­tä tar­tun­to­jen le­vi­ä­mis­tä. Yh­te­näi­siä kei­no­ja käyt­tä­mäl­lä var­mis­te­taan, et­tä mat­kus­ta­mi­nen on tur­val­lis­ta ja lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä py­syy toi­mi­va­na.

Vel­voit­teet kos­ke­vat hen­ki­lö­lii­ken­teen toi­mi­joi­ta, ku­ten bus­si- ja tak­siy­ri­tyk­siä, rai­de­lii­ken­teen har­joit­ta­jia, va­rus­ta­moi­ta ja mui­ta ve­si­lii­ken­net­tä har­joit­ta­via yh­ti­öi­tä, len­to­yh­ti­öi­tä sekä jouk­ko­lii­ken­net­tä ja mui­ta hen­ki­lö­kul­je­tuk­sia jär­jes­tä­viä ta­ho­ja kul­je­tus­ten hen­ki­lö­mää­rään kat­so­mat­ta. Vel­voit­teet kos­ke­vat myös sa­ta­mia, len­to­kent­tiä ja mat­kus­ta­ja­ter­mi­naa­le­ja.

– Lii­ken­teen pal­ve­lun tar­jo­a­jat ovat jo va­paa­eh­toi­ses­ti teh­neet pal­jon ter­veys­tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­via toi­men­pi­tei­tä ja näi­tä toi­men­pi­tei­tä vie­lä te­hos­ta­mal­la voim­me li­sä­tä asi­ak­kai­den luot­ta­mus­ta pal­ve­lui­hin, to­te­aa Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­co­min yli­joh­ta­ja Jark­ko Saa­ri­mä­ki.

Toi­men­pi­teet kos­ke­vat lii­ken­ne­vä­li­nei­tä sekä ase­mia, ter­mi­naa­le­ja ja mui­ta vas­taa­via si­sä­ti­lo­ja sekä ra­jat­tu­ja ul­ko­ti­lo­ja, jois­sa mat­kus­ta­jat nou­se­vat lii­ken­ne­vä­li­nee­seen tai pois­tu­vat sii­tä.

Mat­kus­ta­mi­sen tur­val­li­suus on myös jo­kai­sen mat­kus­ta­jan kä­sis­sä: pi­de­tään tur­va­vä­lit, käy­te­tään mas­kia, huo­leh­di­taan kä­si­hy­gie­ni­as­ta.

Toi­men­pi­tei­den to­teu­tu­mis­ta val­vo­vat yh­teis­työs­sä kun­nat, alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tot ja Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­com. En­si­si­jai­ses­ti puut­teis­ta hy­gie­nia- ja väl­jyys­toi­men­pi­teis­sä tu­lee ol­la yh­tey­des­sä suo­raan pal­ve­lui­den tar­jo­a­jiin, esi­mer­kik­si kul­je­tuk­ses­ta tai ti­lois­ta vas­taa­vaan ta­hoon.

Tois­tu­vis­ta puut­teis­ta voi il­moit­taa Tra­fi­co­mil­le. Tar­vit­ta­es­sa Tra­fi­com voi teh­dä pää­tök­sen suu­rim­man sal­li­tun mat­kus­ta­ja­mää­rän ra­joit­ta­mi­ses­ta lii­ken­ne­vä­li­nees­sä yli 10 hen­gen kul­je­tuk­sis­sa.

– Ha­lu­am­me vii­mei­seen as­ti vält­tää sitä, et­tä jou­tui­sim­me te­ke­mään jul­ki­seen lii­ken­tee­seen liit­ty­viä ra­joi­tus­pää­tök­siä, sik­si toi­mi­joi­den omat toi­met ovat täs­sä avai­na­se­mas­sa, to­te­aa Saa­ri­mä­ki.

Fak­ta

Tar­tun­ta­tau­ti­lain pe­rus­teel­la vel­voit­ta­vik­si tu­le­vat toi­men­pi­teet:

Asi­ak­kail­la on ol­ta­va mah­dol­li­suus riit­tä­vän hy­gie­ni­an yl­lä­pi­tä­mi­seen ku­ten kä­sien puh­dis­ta­mi­seen. Esi­mer­kik­si tar­jol­la pi­tää ol­la kä­si­de­siä.

Asi­ak­kail­le on an­net­ta­va tar­tun­to­jen le­vi­ä­mis­tä es­tä­viä toi­min­ta­oh­jei­ta, esi­mer­kik­si riit­tä­vän etäi­syy­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä, kä­sien puh­dis­ta­mi­ses­ta, kas­vo­suo­jus­ten käyt­tä­mi­ses­tä.

Asi­ak­kai­den käy­tös­sä ole­vien ti­lo­jen ja pin­to­jen puh­dis­ta­mis­ta on te­hos­tet­ta­va. Te­hok­kaa­seen il­mas­toin­tiin on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mi­o­ta.

Asi­ak­kai­den oles­ke­lu ti­lois­sa ja lii­ken­ne­vä­li­neis­sä on jär­jes­tet­tä­vä si­ten, et­tä he voi­vat ol­la riit­tä­vän etääl­lä toi­sis­taan ti­lan tai lii­ken­ne­vä­li­neen eri­tyis­piir­teet huo­mi­oi­den.

Mat­kus­ta­jien lii­ken­ne­vä­li­nei­siin siir­ty­mis­tä ja siel­tä pois­tu­mis­ta on oh­jat­ta­va, jot­ta pi­de­tään riit­tä­vät etäi­syy­det.