JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
25.5.2022 10.13

Hoitoon pääsy uhkaa heiketä sairaan­hoi­to­pii­rissä merkittävästi

Hoi­toon pää­sy on hei­ken­ty­nyt Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ke­vään ai­ka­na. Syy­nä tä­hän on jat­ko­hoi­to­paik­ko­jen puu­te, pit­kään hei­ken­ty­nyt hen­ki­lös­tö­ti­lan­ne, ko­ro­na­pan­de­mia sekä ke­vään työ­tais­te­lu­toi­men­pi­teet.

– Olem­me va­li­tet­ta­vas­ti ti­lan­tees­sa, et­tä hoi­to­ta­kuu ei kai­kin osin enää to­teu­du, sa­noo sai­raan­hoi­to­pii­rin vt. joh­ta­ja Pet­ri Vi­ro­lai­nen.

Eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lui­ta ei ole täy­sin pys­tyt­ty la­kon jäl­jil­tä pa­laut­ta­maan nor­maa­li­ta­sol­le. Yli­työ- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to ovat voi­mas­sa edel­leen. Hoi­to­vel­ka kas­vaa, ja kaik­kia po­ti­lai­ta ei täl­lä het­kel­lä pys­ty­tä hoi­ta­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la.

Po­ti­lail­le ei pys­ty­tä osoit­ta­maan riit­tä­väs­ti jat­ko­hoi­to­paik­ko­ja. Ti­lan­ne on eri­lai­nen Tyk­sin eri toi­mi­a­lu­eil­la ja eri yk­si­köis­sä.

Tyk­sis­sä hen­ki­lös­tö­pu­la on täl­lä het­kel­lä huo­les­tut­ta­va. Tyk­siin ei ole ke­säk­si saa­tu riit­tä­väs­ti si­jai­sia, ja täl­lä het­kel­lä ar­vio on, et­tä jopa kol­man­nes tai puo­let tar­vit­ta­vis­ta si­jai­sis­ta puut­tuu. Li­säk­si jo so­vit­tu­ja si­jai­suuk­sia on pe­rut­tu. Tyk­sin toi­min­taa jou­du­taan aja­maan ke­säk­si alas nor­maa­lia enem­män.

– Hen­ki­lös­tö on ve­ny­nyt erit­täin pal­jon. Väki ei kui­ten­kaan rii­tä, työn­te­ki­jöis­tä on kroo­ni­nen pula koko hoi­to­ket­jus­sa ja eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa kan­nam­me kuor­maa myös sii­tä. Hen­ki­lös­tö on vä­sy­nyt. Ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­nen ja esi­mer­kik­si työ­tais­te­lu­toi­met ovat ym­mär­ret­tä­viä. Osaa­mi­sen var­mis­ta­mi­seen ja ter­vey­den­huol­to­työn hou­kut­te­le­vuu­teen tu­lee myös jat­kos­sa re­a­goi­da ai­em­paa voi­mak­kaam­min, Pet­ri Vi­ro­lai­nen sa­noo.

Hen­ki­lös­tö­va­je on hei­jas­tu­nut eri­kois­sai­raan­hoi­don toi­min­taan myös niin, et­tä po­ti­lai­ta ha­keu­tuu hoi­toon ta­val­lis­ta vä­hem­män.

– Meil­lä nä­kyy sa­maa il­mi­ö­tä kuin ko­ro­nan en­sim­mäi­si­nä kuu­kau­si­na: eri­kois­sai­raan­hoi­toa tar­vit­se­vat ei­vät ha­keu­du hoi­toon, vaik­ka tar­ve oli­si. Esi­mer­kik­si mo­nia syö­pä­tut­ki­muk­sia on teh­ty nor­maa­lia vä­hem­män. So­vit­tu­ja tut­ki­muk­sia ja käyn­te­jä ei sai­si jät­tää käyt­tä­mät­tä, Pet­ri Vi­ro­lai­nen muis­tut­taa.