JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vehmaan Vinkkilässä asuva Henrik Jansson aloitti Luontopalveluissa aikoinaan arkeologin kenttätöissä.

Vehmaan Vinkkilässä asuva Henrik Jansson aloitti Luontopalveluissa aikoinaan arkeologin kenttätöissä.

Saara Huovinen

Uutiset
Vehmaa
14.1.2021 14.44

Henrik Jansson Metsä­hal­li­tuksen luonto­pal­ve­lu­joh­ta­jaksi

Val­ti­o­neu­vos­to on ni­mit­tä­nyt veh­maa­lai­sen Hen­rik Jans­so­nin Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lu­jen joh­ta­jak­si. Luon­to­pal­ve­lu­joh­ta­ja vas­taa myös Met­sä­hal­li­tuk­sen jul­kis­ten hal­lin­to­teh­tä­vien ko­ko­nai­suu­des­ta. Sii­hen kuu­luu Luon­to­pal­ve­lu­jen li­säk­si Erä­pal­ve­lut.

Jans­son on toi­mi­nut 12 vuo­den ajan Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­luis­sa luon­non­suo­je­lu-, kult­tuu­ri­pe­rin­tö- ja luon­non vir­kis­tys­käy­tön teh­tä­vis­sä ja vii­mei­set kol­me vuot­ta Ran­ni­kon Luon­to­pal­ve­lu­jen alu­e­joh­ta­ja­na.

Uu­si luon­to­pal­ve­lu­joh­ta­ja pi­tää Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lui­den ydin­teh­tä­vä­nä luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mis­ta, ja ko­ros­taa Luon­to­pal­ve­lu­jen työn ja ta­voit­tei­den mer­ki­tys­tä pait­si luon­nol­le myös koko yh­teis­kun­nal­le. Luon­to­pal­ve­lut hoi­taa Suo­men suo­je­lu­a­lu­e­ver­kos­toa ja pa­ran­taa luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den ti­laa muun mu­as­sa luon­non­hoi­to- ja en­nal­lis­ta­mis­töin.

– Luon­to­pal­ve­lut on hyvä esi­merk­ki sii­tä, mi­ten luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­nen hyö­dyt­tää yh­teis­kun­taa laa­jas­ti ja yli su­ku­pol­vien. Koko maan kan­sal­lis­puis­toi­hin ja mui­hin luon­to­koh­tei­siin tu­keu­tu­va mat­kai­lu luo työ­paik­ko­ja ja vah­vis­taa alu­e­ta­lout­ta eri puo­lil­la Suo­mea. Kan­san­ter­veys ko­he­nee luon­nos­sa liik­ku­mi­sen myö­tä. Suo­mi-brän­di vah­vis­tuu maa­il­mal­la. Kai­ken pe­rus­ta­na on luon­to­ar­vo­jen vaa­li­mi­nen, hän lu­et­te­lee.

Jans­son odot­taa he­del­mäl­lis­tä yh­teis­työ­tä Luon­to­pal­ve­lu­ja oh­jaa­vien ym­pä­ris­tö- sekä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön kans­sa. Luon­to­pal­ve­lu­joh­ta­ja osal­lis­tuu mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la myös koko Met­sä­hal­li­tuk­sen joh­ta­mi­seen ja stra­te­gi­an to­teut­ta­mi­seen. Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lu­jen työl­lä on myös vah­va kan­sain­vä­li­nen ulot­tu­vuus.

– Te­ke­mäm­me työ suo­je­lu­a­lu­eil­la to­teut­taa Suo­men vel­voit­tei­ta luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den hy­väk­si EU:ssa ja glo­baa­lis­ti. Hoi­ta­mam­me kan­sal­li­nen luon­non­suo­je­lu­a­lu­e­ver­kos­to on osa EU:n Na­tu­ra-alu­e­ver­kos­toa ja koko glo­baa­lia luon­non­suo­je­lu­a­lu­e­ver­kos­toa. Suo­men tapa hoi­taa kan­sal­lis­puis­to­ver­kos­toa ko­ko­nai­suu­te­na ja tuot­taa sin­ne kan­sa­lai­sia ja luon­to­mat­kai­lua hyö­dyt­tä­viä pal­ve­lu­ja on maa­il­man luok­kaa. Kai­kes­ta täs­tä saan kiit­tää edel­tä­ji­ä­ni ja Luon­to­pal­ve­lu­jen lois­ta­vaa hen­ki­lös­töä, Jans­son sa­noo.

Hen­rik Jans­so­nin sy­dän syk­kii myös Met­sä­hal­li­tuk­sen hoi­ta­mil­le his­to­ri­a­koh­teil­le. Nii­hin kuu­lu­vat mm. Hel­sin­gin Val­li­saa­ri, Raa­se­po­rin ja Kuu­sis­ton rau­ni­o­lin­nat ja Au­lan­gon kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­nen luon­non­suo­je­lu­a­lue.

– Kan­sal­lis­puis­tot ovat vah­va brän­di, ja ne ovat muo­dos­tu­neet mer­kit­tä­vik­si mat­kai­lun ve­to­voi­ma­te­ki­jöik­si. Hoi­ta­mil­lam­me his­to­ri­a­koh­teil­la on po­ten­ti­aa­lia vas­taa­vaan ve­to­voi­maan. Nii­den mat­kai­lul­li­nen ke­hit­tä­mi­nen on asia, jota ha­lu­am­me teh­dä kump­pa­niem­me kans­sa, hän sa­noo.

Va­paa-ai­ka­naan kol­men lap­sen 46-vuo­ti­as isä viih­tyy Kus­ta­vin saa­ris­tos­sa ve­neil­len ja ka­las­ta­en. Muu­toin elä­män täyt­tä­vät per­heen li­säk­si lii­kun­ta, ys­tä­vät ja lu­ke­mi­nen.

Jans­son on kou­lu­tuk­sel­taan fi­lo­so­fi­an mais­te­ri. Hä­net on ni­mi­tet­ty Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­lu­joh­ta­jan vir­kaan 1.2.2021–31.12.2026 vä­li­sek­si ajak­si. Ny­kyi­nen luon­to­pal­ve­lu­joh­ta­ja Timo Tan­ni­nen luo­pui vi­ras­taan omas­ta aloit­tees­taan puo­li vuot­ta en­nen vir­ka­kau­den päät­ty­mis­tä. Hän jää Met­sä­hal­li­tuk­sen pal­ve­luk­seen Se­ni­or Ad­vi­so­rik­si.

Hen­rik Jans­so­nia haas­ta­tel­tiin vii­me vii­kol­la Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien Vii­kon hen­ki­lö -pals­tal­le.