JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
- Me aikuiset voimme vaikuttaa varsinkin kasvussa oleviin työpaikkatartuntoihin esimerkiksi käyttämällä maskia aivan säännöllisesti, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

- Me aikuiset voimme vaikuttaa varsinkin kasvussa oleviin työpaikkatartuntoihin esimerkiksi käyttämällä maskia aivan säännöllisesti, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Jenni Kylänpää

Uutiset
2.3.2021 15.29

Helmikuun korona­tar­tunnat valtaosin aikuisilla

Ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­ty­vät Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. Ti­lan­ne on Var­si­nais-Suo­men ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­män mu­kaan va­ka­va, sil­lä tar­tun­nat ovat kas­vus­sa. Kes­kus­te­lu on koh­dis­tu­nut voi­mak­kaas­ti lap­siin ja nuo­riin. Tar­tun­nat ovat kui­ten­kin ylei­sim­piä nuor­ten ai­kuis­ten ja työ­i­käis­ten kes­kuu­des­sa. Hel­mi­kuus­sa 70 pro­sent­tia Var­si­nais-Suo­mes­sa to­de­tuis­ta uu­sis­ta ko­ro­na­tar­tun­nois­ta to­det­tiin 20–59-vuo­ti­ail­la.

Ryh­mä jat­koi kaik­kien ai­em­min an­net­tu­jen suo­si­tus­ten voi­mas­sa­o­loa sun­nun­tai­hin 28. maa­lis­kuu­ta saak­ka.

– Olen huo­lis­sa­ni ih­mis­ten jak­sa­mi­ses­ta. Mo­net ei­vät ota epi­de­mi­aa enää to­sis­saan, vaik­ka ti­lan­ne on va­ka­va. Ni­me­no­maan me ai­kui­set voim­me vai­kut­taa var­sin­kin kas­vus­sa ole­viin työ­paik­ka­tar­tun­toi­hin esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä mas­kia ai­van sään­nöl­li­ses­ti, sa­noo sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­y­li­lää­kä­ri Mik­ko Pie­ti­lä.

Tar­tun­nat ovat kas­vus­sa eri­tyi­ses­ti työ­pai­koil­la. Al­ku­vuo­den ai­ka­na muil­ta kuin sote-alan työ­pai­koil­ta on saa­tu yh­teen­sä 294 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa.

Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus­lu­ku Var­si­nais-Suo­mes­sa on kah­den vii­kon seu­ran­ta­jak­sol­la nyt 158, kun se edel­li­sen seu­ran­ta­jak­sol­la oli 119. Po­si­tii­vis­ten osuus tes­ta­tuis­ta on nous­sut 4,5 pro­sent­tiin.

Tes­ti­mää­rät ovat sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la py­sy­neet vii­me vii­kot noin 8000 tes­ta­tun lu­ke­mis­sa.

Maa­kun­nas­sa on var­mis­tet­tu 47 ko­ro­nan muun­to­vi­rus­ta­paus­ta. Näis­tä suu­rin osa, 45 ta­paus­ta, on niin sa­not­tua brit­ti­va­ri­ant­tia ja kak­si ta­paus­ta on Ete­lä-Af­ri­kan va­ri­ant­tia. Vi­rus­muun­nos­ten to­del­li­nen mää­rä on kui­ten­kin mo­nin­ker­tai­nen. Vii­me vii­kol­la Tyks La­bo­ra­to­ri­ois­sa käyt­töö­no­te­tun seu­lon­ta­tes­tin mu­kaan lä­hes puo­let tuo­reis­ta ta­pauk­sis­ta on to­den­nä­köi­ses­ti muun­to­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mia.

Muun­to­vi­rus tart­tuu 1,5 ker­taa her­kem­min kuin ta­val­li­nen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta.

– Näyt­tää sel­väl­tä, et­tä po­si­tii­vis­ten tes­ti­tu­los­ten mää­rä ja muun­to­vi­rus­ten osuus ovat kas­va­mas­sa ja epi­de­mia va­li­tet­ta­vas­ti sitä kaut­ta sel­väs­ti kiih­ty­mäs­sä. Jos mi­tään ei teh­dä, tar­tun­ta­mää­rä voi kas­vaa 7–10-ker­tai­sek­si seu­raa­van kuu­kau­den ai­ka­na, sa­noo Mik­ko Pie­ti­lä.

Var­si­nais-Suo­men ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä suo­sit­te­lee, et­tä kaik­ki maa­kun­nan toi­sen as­teen op­pi­lai­tok­set ja ylä­kou­lut siir­ty­vät etä­o­pe­tuk­seen 8.–28. maa­lis­kuu­ta. Jos pai­kal­li­ses­ti kat­so­taan tar­peel­li­sek­si, voi­daan etä­o­pe­tuk­seen siir­tyä jo ai­em­min.

Ryh­mä suo­sit­te­lee li­säk­si, et­tä Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to te­ki­si koko Var­si­nais-Suo­meen vel­voit­ta­van pää­tök­sen asi­ak­kail­le ja osal­lis­tu­jil­le tar­koi­tet­tu­jen ti­lo­jen ter­veys­tur­val­li­ses­ta käy­tös­tä ko­ro­na­e­pi­de­mi­an le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si (tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 d py­kä­lä).

– Kes­kus­te­lim­me ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mäs­sä sii­tä, et­tä jos nyt lin­ja­tut toi­men­pi­teet ei­vät rii­tä epi­de­mi­an hil­lit­se­mi­sek­si, jou­dum­me har­kit­se­maan ti­lo­jen sul­ke­mi­sen mah­dol­lis­ta­van 58 g -py­kä­län käyt­töö­not­toa, sa­noo Mik­ko Pie­ti­lä.

Ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä pi­tää yli­mää­räi­sen ko­kouk­sen tors­tai­na kä­si­tel­läk­seen mah­dol­li­sia täs­men­nyk­siä an­net­tui­hin suo­si­tuk­siin, kun saa­daan li­sä­tie­toa kan­sal­li­sen ta­son lin­jauk­sis­ta.

Vaik­ka ti­lan­ne sai­raa­lois­sa on nyt mel­ko rau­hal­li­nen, in­fek­ti­o­lää­kä­ri Har­ri Mart­ti­la sa­noo, et­tä sai­raa­la­hoi­don tar­ve kas­vaa. Täl­lä het­kel­lä Tyk­sis­sä on ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si hoi­dos­sa kuu­si po­ti­las­ta.

Täl­lä het­kel­lä suu­rin osa sai­ras­tu­neis­ta on nuo­ria tai työ­i­käi­siä ai­kui­sia, mut­ta yli 50-vuo­ti­ai­den mää­rä on kas­va­mas­sa. Mart­ti­lan mu­kaan yli 50-vuo­ti­ai­den tar­ve sai­raa­la­hoi­dos­ta on suu­rem­pi kuin nuor­ten.

Var­si­nais-Suo­mes­sa 1. maa­lis­kuu­ta men­nes­sä kaik­ki­aan 36 263 hen­ki­löä on saa­nut en­sim­mäi­sen vai­heen ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen ja 8319 hen­ki­löä on ro­ko­tet­tu kah­teen ker­taan.