JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
21.9.2023 15.02

Haasteellisen syksyn sadonkorjuu loppusuoralla

Sa­don­kor­juu on Pro­ag­ria-kes­kus­ten kas­vu­ti­lan­ne­kat­sauk­sen mu­kaan eden­nyt syys­kuus­sa ri­pe­äs­ti, ja jo­kai­nen pou­ta­päi­vä on käy­tet­ty hyö­dyk­si. Edel­leen on pui­mat­ta kaik­kia vil­ja­la­je­ja ja suu­rin osa ke­vä­töl­jy­kas­veis­ta.

Joil­lain alu­eil­la sa­teet peh­mit­ti­vät pel­to­jen pin­taa jo elo­kuus­sa pa­hoin, min­kä vuok­si joka pel­lol­le ei ole pys­tyt­ty me­ne­mään ras­kail­la kor­juu­ko­neil­la. Han­ka­lien kor­juu­o­lo­suh­tei­den vuok­si jää koko maas­sa pui­mat­ta noin vii­si pro­sent­tia vil­jas­ta.

Pa­hin ti­lan­ne on Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Poh­jan­maan maa­kun­nas­sa, jois­sa pel­toon voi jää­dä jopa 15–20 pro­sent­tia vil­jas­ta.

Sato on osit­tain niin hei­kos­sa kun­nos­sa, et­tä sitä ei kan­na­ta enää kor­ja­ta. Esi­mer­kik­si osa kau­rois­ta on niin huo­no­laa­tuis­ta, et­tä se joko jä­te­tään pel­toon tai vie­dään polt­to­lai­tok­seen.

Mo­nis­sa kau­ra­e­ris­sä on il­men­nyt ho­me­tok­sii­ne­ja ja kau­ra on ol­lut ke­vyt­tä, min­kä vuok­si se ei ole kel­van­nut elin­tar­vi­ke­vil­jak­si.

Myös oh­ris­sa on ol­lut laa­tuon­gel­mia, mikä on il­men­nyt ke­vyi­nä, tum­mi­na ja pie­ni­nä jy­vi­nä sekä pu­na­ho­me­tar­tun­toi­na. Mo­nis­sa vil­jois­sa on li­säk­si ol­lut täh­käi­dän­tää.

Pro­ag­ri­as­ta ar­vi­oi­daan­kin, et­tä elin­tar­vi­ke­laa­tui­ses­ta vil­jas­ta on tä­män sa­to­kau­den jäl­keen to­den­nä­köi­ses­ti niuk­kuut­ta.

Vil­ja­sa­to jää lä­hes jo­kai­sel­la vil­ja­la­jil­la kes­ki­mää­räi­ses­tä ja eri­tyi­ses­ti oh­ras­ta on tu­los­sa heik­ko sato. Kau­ras­sa pääs­tään lä­hel­le kes­ki­mää­räis­tä sa­toa.

Syys­vil­jo­jen sa­to­ta­so on ol­lut tyy­dyt­tä­vä koko Suo­mes­sa. Ru­kiil­la sa­to­ta­so on ol­lut pai­koin hyvä, syys­veh­nän sa­to­ta­so on vaih­del­lut pal­jon ti­lo­jen vä­lil­lä.

Ke­vät­vil­jois­ta veh­näl­lä ar­vi­oi­daan sa­to­ta­son ole­van vält­tä­vä, ja oh­ran sa­to­ta­sos­sa näh­dään suu­rin pu­do­tus pit­kään ai­kaan. Kau­ran sato tu­lee ole­maan lä­hel­lä kes­ki­mää­räis­tä sa­toa pait­si Sa­ta­kun­nas­sa ja Var­si­nais-Suo­mes­sa, jos­sa sa­to­ta­so on vält­tä­vä.

Öl­jy­kas­vien sa­don­kor­juu on eni­ten kes­ken, ja nii­den sato ar­vi­oi­daan hei­kok­si koko maas­sa Ete­lä-Sa­voa lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Iso osa her­nees­tä on ol­lut pa­has­ti la­os­sa, min­kä vuok­si sa­don­kor­juu on ol­lut to­del­la haas­ta­vaa, ja osa sa­dos­ta jää pel­toon kor­jaa­mat­ta. Isos­sa osas­sa maa­ta sa­to­ta­so näyt­tää jää­vän vält­tä­väk­si tai enin­tään koh­ta­lai­sek­si.

Kol­mat­ta nur­mi­sa­toa on kor­jat­tu koko maas­sa ja näyt­tää sil­tä, et­tä noin puo­lel­la kai­kis­ta ti­lois­ta kol­mas sato kor­ja­taan. Mär­kyys hait­taa kor­juu­ta, kos­ka pel­lot ovat peh­mei­tä ei­vät­kä kes­tä iso­ja ko­nei­ta, jos kor­juu vie­lä vii­väs­tyy. Niil­lä ti­loil­la, joil­la sato on kor­jat­tu, on tul­lut kes­ki­mää­räi­nen tai kes­ki­mää­räis­tä isom­pi sato.

Pe­ru­nan nos­to­se­son­ki on me­neil­lään. Pai­koit­tain saa­daan koh­ta­lai­ses­ti sa­toa, kun taas jos­sain pai­koin ei pääs­tä kor­jaa­maan mär­kyy­den vuok­si ja pe­ru­nat jää­vät pel­toon.

Ruo­ka­pe­ru­nan laa­tu on osit­tain hy­vää. Kas­vu­kau­den laa­tu­hait­to­ja ovat ol­leet kas­vu­hal­ke­a­mat ja epä­muo­dos­tu­mat sekä huk­ku­neet pe­ru­nat, jot­ka toi­von mu­kaan ei­vät jou­du kor­juus­sa va­ras­toon mu­kaan suu­ren mä­dän­ty­mi­sen ris­kin ta­kia. Jos­sain mää­rin on myös ru­pis­ta pe­ru­naa.

Tärk­ke­lys­pe­ru­nal­la ei ole odo­tet­ta­vis­sa kor­kei­ta tärk­ke­lys­pi­toi­suuk­sia. Luo­mu­pe­ru­naa ja vä­häi­ses­ti myös ta­va­no­mai­ses­sa tuo­tan­nos­sa ole­vaa kas­vus­toa on ku­rit­ta­nut pe­ru­na­rut­to.

Syys­vil­jo­jen kyl­vö­a­lat näyt­tä­vät las­ke­van myö­häi­sen sa­don­kor­juun vuok­si. Ru­kiin kyl­vö­a­lat ovat val­ta­kun­nal­li­ses­ti las­ke­mas­sa noin nel­jän­nek­sen ja syys­veh­näl­lä las­kua on sa­man ver­ran. Syy­söl­jy­kas­ve­ja on myös kyl­vet­ty edel­lis­tä vuot­ta vä­hem­män. Syys­vil­jo­jen oras­tu­mi­nen on ol­lut hy­vää tänä syk­sy­nä.

Tuo­re­vi­han­nes­ten vii­mei­set erät kor­ja­taan pel­loil­ta näi­nä päi­vi­nä. Va­ras­to­vi­han­nes­ten kas­vu on osit­tain vie­lä kes­ken. Syys­kuun sa­teet ovat vai­keut­ta­neet sa­don­kor­juu­ta ja osa sa­dos­ta voi jopa jää­dä kor­jaa­mat­ta. Va­ras­to­vi­han­nes­ten sa­to­ta­so on ai­na­kin koh­ta­lai­nen ja osit­tain jopa hyvä. 

Tänä sa­to­vuon­na näyt­tä­vät syys­vil­jat, ku­mi­na ja so­ke­ri­juu­ri­kas ole­van voit­ta­jia. Sel­kei­tä hä­vi­ä­jiä ovat här­kä­pa­pu ja oh­ra, joil­la sa­to­ta­sot oli­vat vaih­te­le­via, ja pää­o­sin heik­ko­ja.

Syk­syn sa­teet pi­la­si­vat lo­pul­ta mo­nel­la ti­lal­la sa­don, jos vaik­ka al­ku­ke­sän kui­vuu­des­ta sel­vit­tiin­kin. Pro­ag­ri­as­ta ko­ros­te­taan­kin, et­tä ti­loil­la kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mi­o­ta pel­lon ve­si­ta­lou­teen, sa­la­o­ji­tuk­sen ja val­ta­o­jien kun­toon sekä maan ra­ken­tee­seen unoh­ta­mat­ta vil­je­lyn mo­ni­puo­lis­ta­mis­ta.