JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
17.5.2024 4.00

Säästetään kermat kakun päältä

Var­mas­ti kaik­ki ovat huo­man­neet, et­tä nyt Suo­mes­sa sääs­te­tään. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den sääs­tö­pai­neis­sa osu­maa ovat ot­ta­mas­sa Var­si­nais-Suo­mes­sa pien­ten kun­tien ter­veys­pal­ve­lut, jot­ka oli­vat en­sim­mäi­se­nä lis­tal­la Var­han pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man luon­nok­ses­sa. Suun­ni­tel­mat ter­veys­pal­ve­lui­den su­pis­ta­mi­ses­ta vä­rit­ti­vät kes­kus­te­lua ke­vään ai­ka­na. Ke­sän koit­ta­es­sa puhe on kään­ty­mäs­sä ikäih­mis­ten pal­ve­lui­hin, kun Var­ha jul­kis­ti suun­ni­tel­man­sa su­pis­taa pal­ve­lu­verk­koa en­ti­ses­tään sul­ke­mal­la usei­ta ikään­ty­nei­den asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köi­tä.

Va­kan alu­eel­la vuo­si­na 2024–26 lak­kau­tet­ta­via asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köi­tä ovat suun­ni­tel­man mu­kaan 18-paik­kai­nen Su­ve­la­ko­ti Ka­lan­nis­sa, 24-paik­kai­nen Tu­pa­la Moi­si­o­ko­dis­sa Nou­si­ai­sis­sa, 11-paik­kai­nen Koi­vu­leh­don pal­ve­lu­ta­lo Mie­toi­sis­sa, 16-paik­kai­nen pal­ve­lu­kes­kus Poi­ju sekä 16-paik­kai­nen van­hain­ko­ti Ank­ku­ri Tai­vas­sa­los­sa sekä Vel­ku­al­la 10-paik­kai­nen Kum­me­li (V-SS 14.5.)

Vi­ral­li­nen esi­tys ja pää­tök­set pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­dään toki vas­ta ke­sä­kuus­sa, mut­ta on sel­vää, et­tä suu­ri osa lak­kau­tuk­sis­ta ja hei­ken­nyk­sis­tä on koh­dis­tu­mas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een lai­ta­mil­la si­jait­se­viin maa­seu­tu­kun­tiin.

Jo äi­tien­päi­vä­nä ikäih­mi­set sai­vat mais­taa Var­han sääs­tö­toi­mia. Tai pi­kem­min­kin ol­la mais­ta­mat­ta, kun Var­han sääs­tö­pää­tös vei äi­tien­päi­vä­ka­kut pal­ve­lu­ta­lois­ta. On­nek­si apuun rien­si­vät mo­nis­sa pai­kois­sa yh­dis­tyk­set ja yri­tyk­set. Esi­mer­kik­si Mas­kus­sa Luu­kan pal­ve­lu­kes­kuk­sen asuk­kaat sai­vat kak­kun­sa Le­mun Mart­to­jen avus­tuk­sel­la.

Maa­nan­tai­na Ely-kes­kus il­moit­ti kar­si­van­sa Seu­tu+:n jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­siä Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa syk­sys­tä läh­tien. Ely sääs­tää vä­hen­tä­mäl­lä huo­mat­ta­vas­ti esi­mer­kik­si My­nä­mä­ki–Nou­si­ai­nen–Mas­ku–Tur­ku -vä­lil­lä lii­ken­nöi­viä vuo­ro­ja. Myös Uu­den­kau­pun­gin bus­si­lii­ken­tee­seen suun­ni­tel­laan vä­hen­nyk­siä.

Ikä­vien leik­kaus­ten ja su­pis­tus­ten kes­kel­lä on syy­tä muis­taa on­ni­tel­la uu­sia yli­op­pi­lai­ta. Olit­te näil­lä nä­ky­min en­sim­mäi­siä ja vii­mei­siä, jot­ka sai­vat naut­tia lu­ki­on mak­sut­to­muu­des­ta.

Jes­se Ran­ta

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely