JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
24.5.2022 18.27

Elinikää ja tehokkuutta ilmaläm­pö­pum­pulle säännöllisillä huoltotoimilla

Il­ma­läm­pö­pump­pu­jen ky­syn­tä on kas­va­nut hui­mas­ti muu­ta­man vuo­den ai­ka­na ener­gi­an hin­to­jen nous­tes­sa. Ky­syn­tää on li­sän­nyt myös nii­den yleis­ty­nyt käyt­tö vii­len­nyk­ses­sä. Suo­men läm­pö­pump­pu­yh­dis­tyk­sen (SUL­PU) mu­kaan il­ma­läm­pö­pump­pu­jen asen­nus­mää­rä ylit­ti vii­me vuon­na jo 100 000 kap­pa­leen ra­jan. Myös jääh­dy­tyk­sen yleis­ty­mi­nen ker­ros­ta­lois­sa li­sä­si ky­syn­tää. Tä­män vuo­den en­sim­mäi­sen kvar­taa­lin ai­ka­na il­ma­läm­pö­pump­pu­jen myyn­ti kas­voi pe­rä­ti 120 pro­sent­tia.

Il­ma­läm­pö­pump­pu vä­hen­tää kus­tan­nuk­sia, kun käy­tät sitä oh­jei­den mu­kaan ja huo­leh­dit sään­nöl­li­ses­tä puh­dis­tuk­ses­ta ja huol­los­ta. Huol­ta­mat­to­man lait­teen läm­mi­tys- ja vii­len­nys­te­ho las­ke­vat, säh­kön­ku­lu­tus kas­vaa ja eli­ni­kä ly­he­nee. Il­ma­läm­pö­pump­pu­jen tek­niik­ka on vuo­sien var­rel­la pa­ran­tu­nut. Van­hoil­la lait­teil­la käyt­töi­kä on noin 10 vuot­ta, mut­ta mark­ki­noil­la ole­vien uu­sien lait­tei­den noin 15 vuot­ta.

Il­ma­läm­pö­pum­pun huol­to vie ai­kaa­si var­tin ver­ran. Aloi­ta huol­to­työ si­säyk­si­kön puh­dis­ta­mi­sel­la. Sam­mu­ta si­säyk­sik­kö ja ir­ro­ta ul­ko­yk­sik­kö säh­kö­pis­tok­kees­ta puh­dis­ta­mi­sen ajak­si. Si­säyk­si­kön kar­ke­a­suo­dat­ti­met puh­dis­te­taan imu­roi­mal­la. Jos pe­set suo­dat­ti­met ve­del­lä ja mie­dol­la pe­su­ai­neel­la, an­na osien kui­vua en­nen ta­kai­sin lait­toa. Suo­dat­ti­met on hyvä puh­dis­taa noin kuu­kau­den vä­lein. Sii­te­pö­ly­ai­kaan tai lem­mik­ki­ko­dis­sa voi ol­la ti­he­äm­pi puh­dis­tus­tar­ve. Muis­ta myös vaih­taa suo­dat­ti­met sil­loin täl­löin, suo­si­tuk­sen löy­dät oh­je­kir­jas­ta.

Ul­ko­yk­si­kön puh­dis­ta­mi­seen riit­tää sään­nöl­li­nen pui­den leh­tien, ri­su­jen ja mui­den nä­ky­vien ros­kien pois­ta­mi­nen. Vii­meis­tään nyt on hyvä tar­kas­taa vii­len­nys­käy­tös­sä syn­ty­vän kon­dens­si­ve­den pois­ton toi­min­ta. Jos kon­dens­si­ve­den pois­to on tal­vel­la tuk­keu­tu­nut, vii­len­nys­käy­tön kon­dens­si­ve­si voi ai­heut­taa ve­si­va­hin­gon. Jos ul­ko­yk­si­kön ri­ti­län si­sä­puo­lel­le kul­keu­tuu usein ros­kia, voit asen­taa sen ym­pä­ril­le suo­ja­ko­te­lon.

Oman il­ma­läm­pö­pump­pu­si huol­to-oh­jeet löy­ty­vät lai­te­val­mis­ta­jan net­ti­si­vuil­ta. Voit kat­sel­la myös ai­hees­ta teh­ty­jä vi­de­oi­ta, nou­da­ta kui­ten­kin ai­na oman lai­te­merk­ki­si oh­jei­ta.

Pit­kän käyt­töi­än ja hy­vän hyö­ty­suh­teen var­mis­ta­mi­sek­si ti­laa am­mat­ti­lai­sel­ta pe­rus­huol­to muu­ta­man vuo­den vä­lein. Am­mat­ti­lai­nen puh­dis­taa si­säyk­si­kön läm­mön­siir­to­ken­nos­ton ja pu­hal­ti­men toi­min­nan sekä kyl­mä­ai­neen mää­rän. Ti­laa huol­to yri­tyk­sel­tä, jol­la on Tu­ke­sin myön­tä­mä kyl­mä­lai­te­lii­ke­to­dis­tus.

Lii­sa Har­ju­la Va­lo­ni­as­ta