JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
4.12.2021 13.30

Ekovinkki: Taklaa talosi sähkölasku

 Suo­mi on osa poh­jois­mais­ta säh­kö­verk­ko­jär­jes­tel­mää ja poh­jois­mai­den alu­eel­la ol­lut kyl­mä sää, pääs­tö­oi­keuk­sien kor­kea hin­ta ja huo­not ve­si­va­ran­not nos­ti­vat säh­kön­ku­lu­tus­ta koko poh­jois­mai­sen säh­kö­ver­kon alu­eel­la mar­ras-jou­lu­kuun vaih­tees­sa. Säh­kön­ku­lu­tuk­sen kas­vun myö­tä myös hin­nat nou­si­vat.

Kal­liit pääs­tö­oi­keu­det nos­ta­vat fos­sii­li­sil­la polt­to­ai­neil­la tuo­te­tun säh­kön hin­taa. Myös huo­not ve­si­va­ran­not tuo­vat oman li­sän­sä säh­kön hin­taan. Edul­lis­ta ja puh­das­ta ve­si­voi­maa ei kui­van ke­sän jäl­keen ole tar­jol­la edel­lis­vuo­sien ta­paan.

Kiin­ni­tä huo­mi­o­ta van­hoi­hin lait­tei­siin ja huo­nei­den läm­pö­ti­loi­hin. Asun­non käyt­tö­ta­pa, läm­mi­tys­lait­tei­den ikä ja käy­tös­sä ole­vat oh­jaus­jär­jes­tel­mät vai­kut­ta­vat säh­kön­ku­lu­tuk­seen.

1980-lu­vul­la tai sitä ai­em­min asen­ne­tut pat­te­rit ja ter­mos­taa­tit kan­nat­taa uu­sia. Vaih­ta­mal­la säh­kö­läm­mit­ti­met ja ter­mos­taa­tit voi ta­lon ko­ko­nai­se­ner­gi­an­ku­lu­tus las­kea jopa 10 pro­sent­tia ja läm­mi­ty­se­ner­gi­an ku­lu­tus 20 pro­sent­tia. Ny­ky­ai­kai­sis­sa läm­mit­ti­mis­sä on tark­ka ja no­pe­as­ti re­a­goi­va ter­mos­taat­ti sekä pie­ni mas­sa, jo­ten läm­mit­ti­met sää­ty­vät pa­rem­min asu­mis­tar­peen mu­kai­seen läm­pö­ti­laan. Li­sä­sääs­tö­jä saa läm­pö­ti­lan pu­do­tuk­sil­la.

Va­ki­tui­ses­sa asun­nos­sa si­sä­läm­pö­ti­lo­ja voi pu­dot­taa, kun talo on tyh­jil­lään esi­mer­kik­si lo­mien ai­ka­na tai päi­vi­sin. Saa­vu­tet­ta­va ko­ko­nais­hyö­ty on suu­rin, jos läm­pö­ti­lan pu­do­tus voi­daan teh­dä ja oh­ja­ta huo­ne­koh­tai­ses­ti. Tyh­jien huo­nei­den tai ti­lo­jen, jois­sa ei oles­kel­la jat­ku­vas­ti, läm­mi­tys kan­nat­taa kyt­keä pois pääl­tä tai alen­taa läm­pö­ti­laa py­sy­väs­ti.

Oh­jaa lait­tei­den käyt­töä tar­pei­den ja hal­po­jen hin­to­jen mu­kaan. Tu­le­vai­suu­des­sa säh­kön hin­ta­vaih­te­lut kas­va­vat. Kes­ki­tet­ty­jen ko­di­noh­jaus­rat­kai­su­jen avul­la ko­din eri jär­jes­tel­mät saa­daan toi­mi­maan te­hok­kaas­ti yh­teen ja ku­lu­tus­ta voi­daan siir­tää hal­vem­man säh­kön tun­neil­le.

Kun käy­tös­sä on oh­jel­moi­ta­vat ter­mos­taa­tit tai kes­ki­tet­ty oh­jaus­jär­jes­tel­mä, on si­sä­läm­pö­ti­lo­jen sys­te­maat­ti­nen pu­do­tus hel­pom­min to­teu­tet­ta­vis­sa. Ko­to­na/pois­sa -ti­lan­ne­oh­jauk­sel­la säh­kö­läm­mi­tys, va­lais­tus ja il­man­vaih­to toi­mi­vat per­heen tar­pei­den ja ai­ka­tau­lu­jen mu­kai­ses­ti ha­lu­tul­la ta­val­la. Oh­jauk­sen avul­la voi sää­tää myös ve­si­va­raa­jan ai­ka­oh­jaus­ta.

Jos käy­tös­sä ei ole oh­jaus­jär­jes­tel­miä, tie­to ko­din ko­ko­nais­ku­lu­tuk­ses­ta ja ku­lu­tus­his­to­ri­as­ta aut­taa sää­tä­mään ener­gi­a­käyt­töä ja käyt­täy­ty­mis­tä. Ku­lu­tus­tie­dot löy­ty­vät oman säh­köyh­ti­ön on­li­ne -pal­ve­lus­ta.

Lii­sa Har­ju­la ja Mii­ka Huh­ta­la Va­lo­ni­as­ta