JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
11.6.2021 19.25

Ekovinkki: Puita istuttamalla voi tukea vesiluonnon monimuo­toi­suutta

Jus­si Aal­to­nen, Va­lo­nia

Ih­mi­set ovat kaut­ta ai­kain is­tut­ta­neet pui­ta sekä ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä et­tä oman ko­tiym­pä­ris­tön viih­tyi­syy­den li­sää­mi­sek­si tai he­del­mä­sa­don toi­vos­sa. Har­va tu­lee eh­kä aja­tel­leek­si, et­tä luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den hu­ve­tes­sa kriit­ti­ses­ti on pui­den is­tu­tus myös tär­keä kei­no tä­män huo­les­tut­ta­van ke­hi­tys­ku­lun hi­das­ta­mi­sek­si.

Esi­mer­kik­si ve­sis­tö­jen reu­na­mil­la kas­va­vat puut tuo­vat suo­jaa ja ra­vin­toa mo­nel­le eli­ö­ryh­mäl­le. Is­tut­ta­mal­la pui­ta alu­eil­le, jois­sa nii­tä on ai­em­min kas­va­nut, voi edis­tää esi­mer­kik­si pu­rou­o­mien pa­lau­tu­mis­ta luon­tai­seen suun­taan. Puus­to myös si­too ra­vin­tei­ta ja es­tää maa-ai­neis­ta va­lu­mas­ta ve­sis­töön.

Puu­la­jeis­ta esi­mer­kik­si ter­va­lep­pä viih­tyy kos­teil­la ran­ta-alu­eil­la ja pu­ro­jen var­sil­la ja kes­tää hy­vin het­kel­li­siä tul­via. Lep­pä on pait­si mai­se­mal­li­ses­ti hie­no puu­la­ji, myös eko­lo­gi­ses­ti ar­vo­kas. Ter­va­le­pän yh­teyt­tä­mi­ses­sä tal­len­ta­ma au­rin­gon ener­gia siir­tyy ve­de­na­lai­seen eli­ös­töön, kun ra­vut ja poh­ja­e­läi­met käyt­tä­vät puis­ta pu­don­nei­ta leh­tiä ra­vin­to­naan. Tämä hyö­dyt­tää myös näi­tä eli­öi­tä ra­vin­to­naan käyt­tä­viä ka­lo­ja. Leh­ti­puut tar­jo­a­vat myös tär­ke­ää suo­jaa­vaa var­joa ve­sien yl­le. Il­mas­ton­muu­tok­sen ede­tes­sä suo­jaa­van var­jos­tuk­sen mer­ki­tys ko­ros­tuu en­ti­ses­tään eten­kin pu­rois­sa, jois­sa elää usein vii­le­äs­tä ve­des­tä riip­pu­vais­ta la­jis­toa.

Pu­ro­jen var­sil­la on siis syy­tä sääs­tää ny­kyis­tä puus­toa tai li­sä­tä sitä so­pi­via pui­ta is­tut­ta­mal­la. Mi­kä­li pää­tät ryh­tyä tuu­mas­ta toi­meen, on tär­ke­ää muis­taa, et­tä pui­den is­tut­ta­mi­seen tar­vi­taan ai­na maa­no­mis­ta­jan lupa. Ter­va­lep­piä on saa­ta­vil­la var­sin huo­ke­aan hin­taan, mut­ta ti­laus kan­nat­taa teh­dä hy­vis­sä ajoin en­nen is­tu­tuk­sia.

Ter­va­lep­pä ei ole ai­noa so­vel­tu­va puu­la­ji – is­tu­tet­ta­vat puut tu­lee ai­na va­li­ta kas­vu­pai­kan olo­suh­tei­den mu­kaan. Maa­no­mis­ta­jan lu­van li­säk­si var­mis­ta, et­tä si­nul­la on riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä, mitä kas­vu­paik­ka tar­vit­see niin la­jis­ton kuin puus­ton mää­rän­kin suh­teen. Suo­si ve­sis­tö­jen ää­rel­lä eri­tyi­ses­ti kos­tei­ta olo­suh­tei­ta sie­tä­viä suo­ma­lai­sia puu­la­je­ja, joi­ta koh­de­a­lu­eel­la esiin­tyy luon­tai­ses­ti. Muis­ta li­säk­si, et­tä pui­den is­tu­tuk­ses­sa tu­lee käyt­tää har­kin­taa alu­een luon­to­tyyp­pi huo­mi­oi­den: esi­mer­kik­si nii­tyt ja ke­dot ovat ar­vok­kai­ta, Suo­mes­sa uhan­lai­sia pe­rin­ne­bi­o­toop­pe­ja, joi­ta ei kan­na­ta ryh­tyä met­sit­tä­mään.