JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
23.6.2022 14.30

Ekovinkki: Kestävämmät kekkerit

Kesä on juh­lien ai­kaa – var­sin­kin nyt, kun pan­de­mi­a­ra­joi­tuk­sia ei tois­tai­sek­si ole nä­kö­pii­ris­sä ja on taas mah­dol­li­suus juh­lia po­ru­kal­la. Juh­lien jär­jes­tä­jäl­le hou­kut­te­le­van help­po rat­kai­su on mars­sia lä­him­pään juh­la­ta­va­ra­kaup­paan ja hank­kia kas­sil­li­nen ker­ta­käyt­tö­ko­ris­tei­ta, mut­ta haus­kat ja näyt­tä­vät juh­lat on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­min­kin.

Kek­se­li­ääl­le juh­la­jär­jes­tä­jäl­le kirp­pik­set ovat aar­re­ait­to­ja ja ins­pi­raa­ti­on läh­tei­tä. Kirp­pu­to­ril­ta voit löy­tää esi­mer­kik­si pal­kin­to­ja leik­ki­mie­li­siin kil­pai­lui­hin tai ko­ris­tei­ta, joil­le tu­lee käyt­töä myös myö­hem­min. Jos tar­vet­ta on vain yk­sien juh­lien ver­ran, voi ta­va­rat taas lait­taa eteen­päin esi­mer­kik­si kier­rä­tys­ryh­mis­sä.

Kan­gas­sui­ka­leis­ta ja -til­kuis­ta voi vä­häl­lä vai­val­la as­kar­rel­la näyt­tä­viä nau­ha­vii­re­jä ja lip­pu­nau­ho­ja niin si­sä­ti­loi­hin kuin puu­tar­ha­juh­lien pi­ris­tyk­sek­si. Hie­no­ja ko­ris­tei­ta on help­po myös lai­na­ta tai an­taa eteen­päin seu­raa­vien juh­lien jär­jes­tä­jil­le.

Taus­ta­kan­kai­den ja muu­ta­man hup­sun asus­teen avul­la voi myös jär­jes­tää hel­pos­ti va­lo­ku­vaus­sei­nän, jos­sa juh­lan tun­nel­maa voi tal­ti­oi­da äly­pu­he­li­mil­la vaik­ka­pa yh­tei­seen ne­tis­sä ole­vaan ku­va­kan­si­oon. Var­si­nais-Suo­mi on pois­to­teks­tii­lin ke­räyk­sen ja ja­los­ta­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä.

Uu­den ta­va­ran hank­ki­mi­sen si­jaan mie­ti, mitä kaik­kea voi­sit juh­la­bud­je­til­la vuok­ra­ta tai os­taa pal­ve­lu­na. Vuok­raa­mal­la as­ti­at voit vält­tää tis­kaa­mi­sen vai­van ja tar­jo­ta vie­rail­le ker­ta­käyt­tö­as­ti­oi­den si­jaan esi­mer­kik­si oi­ke­at vii­ni­la­sit tai lau­ta­set. Vuok­rat­ta­va­na on myös mo­nen­lais­ta herk­kua ja hu­vi­tus­ta: koh­de­ryh­män mu­kaan esi­mer­kik­si pomp­pu­lin­na, pop­pa­ri­ko­ne tai vaik­ka­pa ho­da­ri­kär­ry va­paut­ta­vat jär­jes­tä­jän kä­siä niin, et­tä juh­la­päi­väs­tä ja an­ti­mis­ta eh­tii it­se­kin naut­tia.

Juh­lia voi jär­jes­tää myös tu­ke­mat­ta ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­ria, joka on pla­nee­tal­lem­me kai­kin ta­voin hai­tal­lis­ta ku­lut­ta­mis­ta. Krää­sän si­jaan kan­nat­taa kes­kit­tyä luo­maan puit­teet, joi­den pää­tar­koi­tuk­se­na on yh­des­sä viih­ty­mi­nen ja ih­mis­ten koh­taa­mi­nen.

Mai­ju Oi­ka­ri­nen Va­lo­ni­as­ta