JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
14.1.2022 12.23

Ekovinkki: Hyvinvointia lumesta ja lähiluonnosta

Jäi­nen ja sa­tei­nen tal­vi aset­taa haas­tei­ta ul­koi­lu­reit­tien kun­nos­sa­pi­dol­le. Vuo­roin pa­kas­tu­va ja su­la­va lumi muut­taa po­lut ja tiet kul­ku­kel­vot­to­mik­si, mikä te­kee liik­ku­mi­ses­ta vai­ke­aa ja jopa vaa­ral­lis­ta. Huo­no­kun­toi­sis­ta rei­teis­tä kär­si­vät eni­ten ne, joil­le liik­ku­mi­nen on muu­ten­kin vai­ke­aa. Kä­ve­ly- ja pyö­räi­ly­reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­to on­kin yk­si kun­tien tär­keis­tä teh­tä­vis­tä, jon­ka mer­ki­tys on ko­ros­tu­nut ko­ro­na-ai­ka­na.

Vaik­ka Var­si­nais-Suo­mes­sa on to­tut­tu vä­hä­lu­mi­siin tal­viin, osuu poik­keuk­sia on­nek­si vie­lä koh­dal­le. Var­si­nais-Suo­mes­sa on saa­tu naut­tia kes­ki­mää­räis­tä lu­mi­sem­mas­ta al­ku­tal­ves­ta. Lumi on tuo­nut mu­ka­naan va­loa ja mah­dol­lis­ta­nut tal­vi­la­jien, ku­ten hiih­don, luis­te­lun ja las­ket­te­lun har­ras­ta­mi­sen. Hiih­to on to­del­lis­ta koko kan­san lii­kun­taa, sil­lä sen suo­sio on ta­sais­ta kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä. Suo­men la­dun teet­tä­män tut­ki­muk­sen mu­kaan tal­vi­kau­del­la 2020–2021 jopa rei­lus­ti yli kol­man­nes kai­kis­ta suo­ma­lai­sis­ta kävi hiih­tä­mäs­sä. Hiih­to­la­tu­ja yl­lä­pi­tä­vät kun­tien ja kau­pun­kien ohel­la esi­mer­kik­si ur­hei­lu­seu­rat.

Lumi ja pak­ka­sen puo­lel­la py­sy­vät läm­pö­ti­lat tuo­vat hel­po­tus­ta myös kä­ve­ly­rei­teil­le ja mah­dol­lis­ta­vat lä­hi­luon­non ko­ke­mi­sen uu­del­la ta­val­la. Ko­ro­na­ti­lan­teen hei­ke­tes­sä on­kin hyvä am­men­taa voi­ma­va­ro­ja lii­kun­nas­ta lä­hi­luon­nos­sa. Lä­hi­luon­non mer­ki­tys on ko­ros­tu­nut vii­me vuo­sien poik­keu­so­lois­sa ja sii­tä on­kin syy­tä pi­tää jat­kos­sa yhä pa­rem­paa huol­ta. Toi­mi­vat vir­kis­tys- ja vi­he­ra­lu­eet tu­ke­vat kau­pun­ki­lais­ten re­si­liens­siä eli ky­kyä toi­mia muut­tu­vis­sa olo­suh­teis­sa, koh­da­ta häi­ri­öi­tä ja krii­se­jä sekä toi­pua niis­tä.

Lä­hi­luon­non sekä vir­kis­ty­sa­lu­ei­den ase­maan voit vai­kut­taa kun­ta­po­li­tii­kas­sa, kan­sa­lai­sak­tii­vi­suu­del­la ja yli­pään­sä liik­ku­mal­la luon­nos­sa. Ota tal­ven ul­koi­lu­rei­tit- ja pai­kat hal­tuun esi­mer­kik­si maa­kun­nan ret­kei­ly­koh­tei­ta ja -reit­te­jä si­säl­tä­väs­tä Vir­ma-kart­ta­pal­ve­lus­ta, La­dut.fi -pal­ve­lus­ta tai kun­tien omis­ta opas­kar­tois­ta.

Ol­li Haa­pa­nen Va­lo­ni­as­ta