JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
17.11.2020 13.49

Aloitteissa esitetään kesäko­ti­kam­panjaa, Lepistöntielle katuvaloja ja lomautusten keskeytystä

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa jä­tet­tiin maa­nan­tai­na kol­me val­tuus­to­a­loi­tet­ta.

My­nä­mä­ki 3000 -val­tuus­to­ryh­män Tai­na Lai­ti­nen esit­tää aloit­tees­saan My­nä­mä­keen sa­man­ta­pais­ta ke­sä­ko­ti­kam­pan­jaa, jol­la Pöy­tyä hou­kut­te­li uu­sia asuk­kai­ta men­nee­nä ke­sä­nä.

Lai­ti­nen esit­tää kam­pan­jan suun­nit­te­lun aloit­ta­mis­ta niin, et­tä se voi­si to­teu­tua jo en­si ke­sä­nä.

Kam­pan­jas­sa tar­jo­taan mah­dol­li­suus ko­keil­la maal­la asu­mis­ta vuok­raa­mal­la asun­to edul­li­ses­ti kuu­kau­den ajak­si.

– Tämä ma­dal­taa kyn­nys­tä maal­le­muu­tos­ta ja te­kee kun­taa tu­tuk­si, en­nen suu­rem­paa si­tou­tu­mis­ta ja esi­mer­kik­si ta­lon os­toa, Lai­ti­nen to­te­aa.

Ke­sä­ko­tei­na voi­si­vat toi­mia myyn­nis­sä ole­vat kiin­teis­töt tai va­jaa­käy­tös­sä tai tyh­jil­lään ole­vat asun­not, joi­ta Lai­ti­sen mu­kaan kun­nas­ta var­mas­ti löy­tyy.

Hän eh­dot­taa, et­tä kun­ta voi­si vuok­ra­ta nii­tä suo­raan kam­pan­jan tar­koi­tuk­siin tai teh­dä muul­la ta­voin yh­teis­työ­tä yk­si­tyis­ten kiin­teis­tö­no­mis­ta­jien kans­sa.

Aloit­teen hän pe­rus­taa muun mu­as­sa tut­ki­muk­seen, jon­ka mu­kaan iso­jen kau­pun­kien kes­kus­tois­sa tai lä­his­töl­lä asu­vis­ta nuo­ris­ta 36 pro­sent­tia ha­lu­ai­si asua maa­seu­dul­la.

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä esit­tää aloit­tees­saan, et­tä kun­ta ra­ken­taa Le­pis­tön­tiel­le li­sää ka­tu­va­lais­tus­ta.

Ka­pea tie kul­kee Veh­maan­tien ja Val­ta­tie 8:n vä­lil­lä, ja usein ras­kas lii­ken­ne­kin käyt­tää sitä oi­ko­tie­nä kes­kus­tan ohi. Tie muo­dos­taa myös lenk­kei­li­jöil­le suo­si­tun ym­pä­rys­len­kin. Alu­eel­la si­jait­see pal­jon asut­tu­ja oma­ko­ti­ta­lo­ja, ja sin­ne on vii­me vuo­si­na ra­ken­net­tu myös pal­jon uu­sia.

Va­lais­tus­ta on nyt Haa­pa­ran­nan­tien ris­teyk­seen as­ti. Aloit­tees­sa esi­te­tään va­lais­tuk­sen li­sää­mis­tä vai­heit­tain niin, et­tä en­sim­mäi­nen uu­si osuus päät­tyi­si Pirt­ti­mä­en­tien ris­teyk­sen jäl­keen.

Val­tuus­to­ryh­mä muis­tut­taa, et­tä aloi­te on jat­koa vuon­na 2018 teh­dyl­le aloit­teel­le Hie­ta­mä­en ka­tu­va­lois­ta, ei kil­pai­le­va.

– Vaik­ka kun­nas­sa pai­no­pis­te on van­han va­lais­tuk­sen uu­si­mi­ses­sa, oli­si tär­keä poh­tia myös ko­ko­naan uu­sien va­lais­tu­so­suuk­sien tar­peel­li­suut­ta kun­nan ta­sa­puo­li­nen ke­hit­tä­mi­nen ja lii­ken­ne­tur­val­li­suus huo­mi­oi­den, to­te­si aloit­teen lu­ke­nut Pet­te­ri Huus­ko­nen.

Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä esit­tää aloit­tees­saan, et­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­man mu­kai­set kun­nan työn­te­ki­jöi­den lo­mau­tuk­set kes­key­te­tään ko­ro­na­ti­lan­teen jat­ku­vas­ti pa­hen­tu­es­sa.

Ryh­mä ve­to­aa jo to­teu­tet­tu­jen lo­mau­tus­ten ne­ga­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin niin työn­te­ki­jöi­hin kuin pal­ve­lu­jen käyt­tä­jiin. Esi­mer­kik­si opet­ta­jien lo­mau­tuk­sia on ol­lut vai­kea to­teut­taa, kun opet­ta­jat ovat jou­tu­neet nyt paik­kaa­maan ke­vään etä­o­pe­tuk­sen ai­heut­ta­maa ti­lan­net­ta.

Ryh­mä ky­see­na­lais­taa aloit­tees­saan lo­mau­tuk­sis­ta saa­ta­van ta­lou­del­li­sen hyö­dyn, ja pyy­tää vai­ku­tus­las­kel­mia tä­hän men­nes­sä to­teu­tet­tu­jen lo­mau­tus­ten avul­la saa­vu­te­tuis­ta sääs­töis­tä vuo­den 2020 lop­puun men­nes­sä.

– Näi­den pe­rus­teel­la tu­lee jat­kos­sa val­tuus­to­ta­sol­la kriit­ti­ses­ti ar­vi­oi­da, saa­vu­te­taan­ko lo­mau­tuk­sil­la ta­voi­tel­tu­ja sääs­tö­jä, ja on­ko nii­tä jär­ke­vää to­teut­taa ai­em­min suun­ni­tel­lul­la ta­val­la, to­te­si aloit­teen lu­ke­nut An­na Jal­ka­nen.