JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
20.4.2021 15.05

Alle 20-vuotiaat saavat harrastaa sisätiloissa – Aikuisten harrastukset sallitaan ulkona kuuden ryhmissä

Var­si­nais-Suo­men ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä ke­ven­tää ra­joi­tuk­sia mal­til­li­ses­ti, al­ka­en lap­sis­ta ja nuo­ris­ta. Myös ai­kui­set saa­vat har­ras­taa ul­ko­na en­si vii­kos­ta al­ka­en, mut­ta vain kuu­den hen­gen ryh­mis­sä.

Ti­lan­ne ko­ro­na­tar­tun­nois­sa on pa­ran­tu­nut Var­si­nais-Suo­mes­sa. Tuo­rein 14 vuo­ro­kau­den il­maan­tu­vuus 100 000 asu­kas­ta koh­ti on Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 114,7. Viik­ko sit­ten il­maan­tu­vuus oli 136,1.

Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus on 3,9 pro­sent­tia. Se oli vii­me vii­kol­la 4,5 pro­sent­tia.

– Vaik­ka olem­me edel­leen var­sin kor­ke­al­la il­maan­tu­vuus­ta­sol­la, olem­me tul­leet alas oi­ke­aan suun­taan. Kii­tos sii­tä kuu­luu koko alu­eem­me vä­es­töl­le. Jat­ku­va ke­hi­tys pa­rem­paan päin ei kui­ten­kaan ole sa­ta­var­maa, sa­noo Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­y­li­lää­kä­ri Mik­ko Pie­ti­lä.

Vuon­na 2001 syn­ty­neil­lä ja nuo­rem­mil­la ryh­mä­lii­kun­ta ul­ko­na ja si­säl­lä oman ryh­män kes­ken sal­li­taan, mut­ta lä­hi­kon­tak­tia si­säl­tä­vät har­joit­teet si­sä­lii­kun­ta­ti­lois­sa ei­vät ole sal­lit­tu­ja. Uu­si lin­jaus tu­lee voi­maan maa­nan­tai­na 26.4.

Vaik­ka si­sä­ti­lois­sa saa har­ras­taa, pi­täi­si muis­taa, et­tä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta voi hel­pos­ti tart­tua esi­mer­kik­si pu­ku­huo­neis­sa, kun ol­laan lä­hel­lä toi­sia. Pu­ku­huo­nei­den käyt­töä tu­li­si­kin vält­tää.

Las­ten ja nuor­ten kil­pai­lu- ja ot­te­lu­toi­min­ta on tau­ol­la ai­na­kin 15.5. as­ti. Tä­män jäl­keen epi­de­mi­a­ti­lan­teen sal­lies­sa suun­ni­tel­laan myös tä­män toi­min­nan sal­li­mis­ta.

Ai­kuis­ten ryh­mä­lii­kun­ta ul­ko­ti­lois­sa sal­li­taan il­man lä­hi­kon­tak­te­ja 26.4. al­ka­en, kui­ten­kin huo­mi­oi­den kuu­den hen­gen ko­koon­tu­mis­ra­ja.

Ui­ma­hal­le­ja voi­daan ava­ta 26.4. al­ka­en ra­ja­tun asi­a­kas­mää­rän käyt­töön ot­ta­en huo­mi­oon tar­tun­ta­tau­ti­lain py­kä­län 58d vaa­ti­muk­set.

– Ui­ma­hal­leis­sa täy­tyy muis­taa, et­tä al­taas­sa, suih­kus­sa ja sau­nas­sa ei voi käyt­tää mas­kia ja sii­tä joh­tu­en täy­tyy nou­dat­taa eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta, esi­mer­kik­si tur­va­vä­lien pi­tä­mi­ses­sä, sa­noo Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va yli­lää­kä­ri Esa Rin­ta­la.

Vaik­ka tar­tun­nat ovat vä­hen­ty­neet Var­si­nais-Suo­mes­sa, maa­kun­ta on le­vi­ä­mis­vai­hees­sa.

– Tes­tiin on syy­tä ha­keu­tua hy­vin her­käs­ti ja no­pe­as­ti, ei­kä tul­kit­tai­si heti oi­rei­ta al­ler­gi­aan liit­ty­vik­si, muis­tut­taa Tu­run kau­pun­gin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va yli­lää­kä­ri Jut­ta Pel­to­nie­mi.