JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Alkuvuonna Lounais-Suomen liikenteessä on kuollut poikkeuksellisen paljon ihmisiä.

Alkuvuonna Lounais-Suomen liikenteessä on kuollut poikkeuksellisen paljon ihmisiä.

Arkisto / Sari Honkasalo

Uutiset
11.6.2024 15.26

Alkuvuonna synkkä määrä liiken­ne­kuo­lemia Lounais-Suomessa – "Jokainen kuolema liikenteessä on liikaa"

Al­ku­vuo­den ai­ka­na Lou­nais-Suo­men lii­ken­tees­sä on me­neh­ty­nyt ai­na­kin 12 ih­mis­tä, ker­too Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tos tie­dot­tees­sa.

On­net­to­muuk­sia on ta­pah­tu­nut niin val­ta­teil­lä, pie­nem­mil­lä tie­o­suuk­sil­la kuin kau­pun­ki­a­lu­eel­la. Kes­ki­mää­rin Lou­nais-Suo­men lii­ken­tees­sä on al­ku­vuo­den ai­ka­na kuol­lut ih­mi­nen al­le kah­den vii­kon vä­lein.

– Lii­ken­tees­sä kuol­lei­den mää­rää voi­daan pi­tää hä­lyt­tä­vä­nä ja huo­les­tut­ta­van suu­re­na. Ha­vait­sem­me lii­ken­ne­val­von­nas­sa myös lä­hes päi­vit­täin to­del­la ko­via yli­no­peuk­sia, jot­ka omal­ta osal­taan voi­vat ai­heut­taa va­ka­via vaa­ra­ti­lan­tei­ta ja lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia, sa­noo Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen lii­ken­ne­po­lii­si­sek­to­rin joh­ta­ja, yli­ko­mi­sa­rio Pet­ri Kan­gas.

Al­ku­vuo­den ai­ka­na po­lii­sin tie­toon tul­leet kuo­lon­ko­la­rit ovat ta­pah­tu­neet eri puo­lil­la Lou­nais-Suo­mea: kym­me­nen Var­si­nais-Suo­men ja kak­si Sa­ta­kun­nan alu­eel­la. Hel­mi­kuus­sa So­me­ron Hel­sin­gin­tiel­lä ta­pah­tu­nees­sa kah­den au­ton tör­mäyk­ses­sä kuo­li kak­si hen­ki­löä.

Ai­na­kin kol­mes­sa ta­pauk­ses­sa on­net­to­muu­den syy­nä on ol­lut huo­mat­ta­van kova ti­lan­ne­no­peus. Uh­rien ajo­neu­vok­si on kir­jat­tu muun mu­as­sa niin moot­to­ri­pyö­riä, hen­ki­lö­au­to­ja sekä yh­des­sä ta­pauk­ses­sa pol­ku­pyö­rä ja yh­des­sä trak­to­ri.

Edel­li­sen ker­ran Lou­nais-Suo­men po­lii­si nos­ti lii­ken­ne­kuo­le­mat laa­jem­min esil­le ke­säl­lä 2022, jol­loin alu­een lii­ken­tees­sä oli vuo­den alus­ta hei­nä­kuun lop­puun men­nes­sä kuol­lut 18 ih­mis­tä.

Ti­lan­ne hät­käh­dyt­ti, sil­lä ver­tai­lun vuok­si esi­mer­kik­si koko vuon­na 2020 lii­ken­ne­kuo­le­mia ti­las­toi­tiin 17.

– Jo­kai­nen kuo­le­ma lii­ken­tees­sä on lii­kaa. Ihan jo­kai­sen tien­käyt­tä­jän tu­li­si omas­sa ar­jes­saan huo­mi­oi­da ja var­mis­taa niin oma kuin tois­ten tiel­lä­liik­ku­jien tur­val­li­suus, jot­ta näin su­rul­li­sil­ta ti­las­toil­ta väl­tyt­täi­siin, Kan­gas to­te­aa.

Ke­sän ajan po­lii­si kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta eten­kin tien­käyt­tä­jien ajo­ta­paan ja suu­riin no­peuk­siin. Nä­ky­väl­lä val­von­nal­la ja vies­tin­näl­lä py­ri­tään vai­kut­ta­maan kan­sa­lais­ten lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­seen ja si­ten en­nal­ta es­tä­mään lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely