JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aamos Nikula on esiintynyt edukseen liigakentillä.

Aamos Nikula on esiintynyt edukseen liigakentillä.

Jonne Uotila

Urheilu
Uusikaupunki
11.11.2020 8.23

Isän opein kohti ammat­ti­lai­suutta

Juha Lai­ne

En­ti­nen ko­ri­pal­lo­am­mat­ti­lai­nen Jar­no Ni­ku­la oli juu­ri aloit­ta­nut ko­ris­ker­hon pie­nil­le po­jil­le ja ryh­mäs­sä oli myös mie­hen oma poi­ka Aa­mos. Isä mie­tis­ke­li, jos­ko poi­ka la­jis­ta in­nos­tui­si ja hom­ma­si kun­non ko­rin ko­ti­pi­hal­le. En­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na kori oli enem­män ko­ris­tee­na.

– Mei­na­sin jo myy­dä sen ja kiu­kut­te­lin Mona-puo­li­sol­le­kin, et­tä tuli os­tet­tua noin kal­lis ko­ri­te­li­ne. On­nek­si en kui­ten­kaan myy­nyt, Jar­no muis­te­lee kym­me­nen vuo­den ta­kai­sia asi­oi­ta.

Kun Aa­mok­sen ki­pi­nä syt­tyi, se roi­hah­ti sa­man­lai­siin liek­kei­hin kuin isäl­lä­kin. Sen jäl­keen pi­ha­ko­riin on pais­kit­tu tu­han­sia ja tu­han­sia heit­to­ja. Poi­ka on ot­ta­nut iso­ja ke­hi­tys­harp­pauk­sia sään­nöl­li­ses­ti ja on nyt 17-vuo­ti­aa­na te­ke­mäs­sä lä­pi­mur­toa lii­ga­ta­sol­la. Am­mat­ti­lai­suus siin­tää nuo­ren po­jan unel­mis­sa.

– Ei sil­lä ole vä­liä, mi­hin sar­jaan pää­sen pe­laa­maan niin kau­an kuin vain pää­si­si am­mat­ti­lai­sek­si. Kaik­kia osa-alu­ei­ta pi­tää sil­ti vie­lä ke­hit­tää, Aa­mos suun­nit­te­lee.

Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta Ni­ku­la on täl­lä kau­del­la pa­luu­muut­ta­ja. Olo­suh­teet ko­et­tiin vii­me kau­del­la pa­rem­mik­si muu­al­la ja Aa­mos pe­la­si BC No­ki­an ri­veis­sä oman ikä­luok­kan­sa SM-sar­jaa.

– On­han se ai­ka iso hyp­py sil­tä ta­sol­ta Ko­ris­lii­gaan. Vii­me kau­del­la tääl­lä ei vie­lä ol­lut aa­mut­ree­nei­hin mah­dol­li­suut­ta, mut­ta nyt sel­lai­nen on ja pää­tin pa­la­ta. No­ki­al­ta sain kui­ten­kin hy­vää op­pia ja uu­sia ka­ve­rei­ta, Aa­mos sa­noo.

Hy­vän ys­tä­vän­sä Tom­mi Leh­to­sen kans­sa po­jat ovat mur­tau­tu­neet va­kuut­ta­vas­ti lii­ga­mie­his­tön pe­laa­vaan ko­koon­pa­noon. Jar­no on val­men­ta­nut kak­sik­koa jo pie­nes­tä läh­tien ja pie­ni yl­peys on ää­nes­sä, vaik­ka sitä so­pi­vas­ti pei­tel­lään­kin.

– Ei ole tar­vin­nut har­joi­tuk­siin pa­kot­taa. Kyl­lä se in­to­hi­mo la­jiin on tul­lut si­säl­tä päin ja niin sen pi­tää ol­la­kin, Jar­no lin­jaa.

Aa­mos saa vä­lil­lä ko­vaa­kin pa­lau­tet­ta isäl­tään, mut­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tätä ei ote­ta.

– Ai­ka pal­jon mi­nul­ta on ai­na vaa­dit­tu. Pie­ne­nä se tun­tui vä­lil­lä tyh­mäl­tä, mut­ta näin jäl­ki­kä­teen mie­tit­ty­nä se on ol­lut vain hyvä jut­tu, Aa­mos kiit­te­lee.

175-sent­ti­nen ta­ka­mies ei sil­ti ole mi­kään isän­sä ko­pio. Mo­lem­mat ovat erit­täin kim­moi­sia, mut­ta Jar­no kes­kit­tyi enem­män heit­tä­mi­seen. Aa­mos te­kee pe­liä, pi­tää enem­män pal­loa ja pyr­kii luo­maan toi­sil­le heit­to­paik­ko­ja. It­se asi­as­sa juu­ri heit­tä­mi­nen on sel­lai­nen osa-alue, jota hä­nen it­sen­sä mu­kaan pi­täi­si eni­ten ke­hit­tää.

Aa­mos opis­ke­lee nyt tois­ta vuot­ta Uu­den­kau­pun­gin lu­ki­os­sa. Ko­ri­pal­lo on eh­do­ton yk­kös­jut­tu, mut­ta voi­ma­va­ro­ja on jä­tet­ty kou­luun­kin.

– En ha­lua kaik­kea jät­tää ko­rik­sen va­raan, mut­ta en osaa vie­lä sa­noa, mikä am­mat­ti kiin­nos­tai­si, ujon oloi­nen pal­lo­tai­tu­ri mie­tis­ke­lee.

Fak­ta

Laji: ko­ri­pal­lo

Ikä: 17

Seu­ra: Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait

Ko­ti­paik­ka: Uu­si­kau­pun­ki