JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aaron Hyvönen sai mukaansa oman pokaalin lisäksi kiertopalkinnon vuodeksi kotiinsa.

Aaron Hyvönen sai mukaansa oman pokaalin lisäksi kiertopalkinnon vuodeksi kotiinsa.

Sari Honkasalo

Urheilu
Mynämäki
19.11.2020 11.21

Aaron innostaa omalla esimerkillään

Sari Hon­ka­sa­lo

Mie­tois­ten Mau­nun­poi­kien tä­män vuo­den Reh­ti ur­hei­li­ja on 12-vuo­ti­as Aa­ron Hy­vö­nen. Pal­kin­to luo­vu­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na pe­rin­tei­seen ta­paan Mie­tois­ten Sääs­tö­pan­kin isän­nis­tön syys­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä, nyt jo 63. ker­taa.

Va­lin­nan pe­rus­te­luis­sa to­de­taan, et­tä Aa­ron in­nos­taa mui­ta omal­la esi­mer­kil­lään, on hy­vän­tuu­li­nen ja ai­na ys­tä­väl­li­nen mui­ta koh­taan.

– Erit­täin kun­ni­oi­tet­ta­via omi­nai­suuk­sia nuo­ril­le ja van­hem­mil­le­kin, to­te­si pal­kin­non luo­vut­ta­nut pan­kin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ma­ria Kavén.

Pe­rus­te­luis­sa to­de­taan myös, et­tä Aa­ron on mo­ni­puo­li­nen ur­hei­li­ja sekä tun­nol­li­nen har­joit­te­li­ja, joka toi­mii tar­kas­ti oh­jaa­jan oh­jei­den mu­kai­ses­ti. Li­säk­si hän pi­tää huol­ta, et­tä pie­nem­mät­kin ur­hei­li­jat ovat ym­mär­tä­neet oh­jeet ja toi­mi­vat nii­den mu­kai­ses­ti.

Mau­nun­poi­kiin Aa­ron meni mu­kaan kuu­si­vuo­ti­aa­na.

– Vii­si­vuo­ti­aa­na siel­lä sai aloit­taa ja kaik­ki ka­ve­rit aloit­ti­vat sil­loin. To­te­sin, et­tä tuo näyt­tää niin ki­val­ta, ja me­nin sit­ten it­se­kin seu­raa­va­na ke­sä­nä, hän ker­too.

Mau­nun­po­jis­sa Aa­ron on har­ras­ta­nut ylei­sur­hei­lua mie­lui­sim­pi­na la­jei­naan kuu­lan­työn­tö ja pit­kän mat­kan juok­su, sekä vii­mei­set vuo­det ke­sä­fu­tis­ta.

Rin­nal­la hän on har­ras­ta­nut myös sa­li­ban­dya SBS Wir­mos­sa, jos­sa on me­nos­sa seit­se­mäs vuo­si.

Jouk­ku­e­la­jeis­ta hän pi­tää enem­män, ja sa­li­ban­dy on­kin nyt yk­kö­se­nä.

– Yk­si­lö­la­jeis­sa on vä­hän se, et­tä jos it­se mo­kaa, se mo­kaa koko hom­man. Jouk­ku­e­la­jeis­sa se ei hait­taa niin pal­joa jos mo­kaa, kun siel­tä tu­lee joku ka­ve­ri, joka aut­taa sii­nä ti­lan­tees­sa.

Reh­din ur­hei­li­ja pal­kin­to tuli Aa­ro­nil­le po­si­tii­vi­se­na yl­lä­tyk­se­nä.

– En oli­si kyl­lä täl­lais­ta odot­ta­nut, mut­ta mu­ka­vaa­han se tie­tys­ti on.